Gulyantsi Municipality

Услуги предоставяни от Центъра за административно обслужване на граждани

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ЕСГРАОН  И ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Работното време на Центъра за  обслужване на граждани започва в 08.30 и приключва в 17.00 часа, за да се осигури непрекъснат процес на обслужване.

Всяко физическо или юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за удостоверяване , признаване,предявяване, упражняване или погасяване на негови права или задължения.

За хората с увреждания общината осигурява достъпен начин за заявяване на административната услуга.

Искането за получаване на административна услуга може да бъде направено устно или в писмена форма, лично или чрез упълномощенпредставител на заинтересуваното лице.

Искането може да се заяви устно, когато административната услуга позволява да бъде извършена веднага.

Приемането и регистрирането на исканията за извършване на административни услуги, жалби и сигнали от физически и юридически лица се извършва в:

а/ Община Гулянци –  център за административно обслужване на граждани

б/ Всички кметства.

За административни услуги по ГРАО, искания се подават във всички кметства с изключение на:

            а/ заверка на документи по гражданско състояние за чужбина;

            б/ удостоверение за настойник - попечител.

Молби и жалби на граждани се приемат във всички кметства на Общината.

Работното време на Административен център за обслужване на граждани е от 08.30 до 17.00 ч. без почивните дни събота и неделя.

Административните услуги се изпълняват без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Гулянци, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

Подаване на  заявлението - може да се извърши по един от следните начини:

      1. Чрез подаване на заявлението в Административен център за обслужване на граждани в Община Гулянци лично или чрез надлежно упълномощено лице;

2. Чрез официалната електронна поща на общината This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      3. Чрез изпращане на заявлението заедно с изискваните документи чрез лицензиран пощенски оператор;

Заплащане на таксите и цените на услугите:
1. В брой на каса;

2. По банков път по сметката на общината със съответния код.

            4. Чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, към който Община Гулянци е присъединена

Получаване на услугата  - може да се извърши съгласно указания в заявлението начин, който се отбелязва от заявителите при подаване на заявлението.

1. На място в Община Гулянци - лично от звеното за административно обслужване или от упълномощено лице от звеното за административно обслужване. 

      2. Чрез лицензиран пощенски оператор със заплащане цената на пощенската пратка при получаване от заявителя на предварително заявен адрес.

            Община Гулянци използва за улеснение на физически и юридически лица Система за сигурно е-връчване. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез мейл и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението се записва като се ползва услуга за удостоверяване на време. Физическите и юридическите лица могат изпращат и получават съобщения, да заявяват услуги и да получават информация, като използват потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите (квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ и други, приети с държавен акт).

Община Гулянци е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и предлага възможност да се заявят всички административни услуги и по електронен път на следния адрес https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/active-e-admin-services. Всеки потребител може заяви електронна услуга, като притежава валиден електронен подпис (КЕП) и притежава профил в системата в Системата за сигурно е- връчване .

Издадените или отказа от издаване на административни актове, могат да бъдат обжалвани в 14 дневен срок пред Административен съд Плевен чрез Кмета на Община Гулянци.

ЗА КОНТАКТИ:

гр. Гулянци ПК 5960
ул. „Васил Левски” № 32

БУЛСТАТ 000413691
Център за обслужване на гражданите
065613047; 065612163

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Актуална банкова сметка

Общинска Банка АД

IBAN BG43SOMB91308436323644

BIC SOMBBGSF

Код за вид плащане:

442100- данък сгради

442400 - такса битови отпадъци

442300 - данък за превозни средства

448007 - за административни услуги

448001 – за технически услуги

 

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

Зелена Система

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;  
 • Документ за собственост /при необходимост/; 
 • Актуална скица на имота; 
 • Протокол за трасиране на имота/ите; 
 • Договор за делба /само в случай на делба/; 
 • Декларация от собствениците (наследниците) за съгласие на заявителя да добие дърва в общия (наследствения) имот;
 • Удостоверение за наследници (представя се при необходимост. Набавя се по служебен ред). 

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

такса:

-местни и широко разпространени широколистни   дървета - 2 лв. на брой

-орехови дървета - 5 лв. на брой

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Какво представлява услугата?

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение


На основание на:

 • Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Копие от нотариален акт или копие от актуална скица на имота;
 • Съгласие от съсобствениците или наследниците;
 • Удостоверение за наследници /набавя се по служебен ред/.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

такса:

-местни и широко разпространени широколистни   дървета - 2 лв. на брой

-орехови дървета - 5 лв. на брой

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Какво представлява услугата?

Превозният билет удостоверява законното транспортиране на описаната в него дървесина от мястото на натоварване до посоченото място на доставка в срок до 12 часа, считано от момента на издаването му.

Удостоверява също законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира складирана на посоченото в билета място на доставка и задължително се съхранява до окончателната преработка на дървесината, но за срок не по-малък от три години.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За заявяване е необходимо да предоставите:

 • Заявление по образец за издаване на позволително за транспортиране на дървесина добита извън горския фонд; 

Как да заявя услугата?

 • -Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 2,00 лв./бр

Срок – 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Контрол на строителството

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Какво представлява услугата?

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

На основание на:

 • Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) - по служебен път;
 • Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
 • Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ;
 • Становища от специализирани контролни органи (РЗИ, БД, ПБЗН, АПИ) - при необходимост
 • Становище от РИОСВ (при необходимост);
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Два броя инвестиционни проекти.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – изчислява се на база на РЗП, категорията на обекта, стойността на обекта, дължината на линейните обекти

Срок – от 14 до 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Какво представлява услугата?

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура


На основание на:


Закон за устройство на територията - чл. 74, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:
 

 • Заявление по образец
 • Одобрен технически или инвестиционен проект
 • Документи, посочени в част I, т.1 на приложение № 2
 • Удостоверение за наличие/липса на задължения
 • Документ за платена такса

.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - изчисляема

Срок – 14 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Какво представлява услугата?

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

На основание на:


Закон за устройство на територията - чл. 159, ал. 3

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:
 

 • Заявление по образец
 • Одобрени строителни книжа

 Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - изчисляема

Срок – 14 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Кадастър

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Какво представлява услугата?

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми


На основание на:

 • Закон за устройство на територията - чл. 131

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Документ за собственост (отстъпено право на строеж или друго вещно право);
 • Удостоверение за наследници (когато документа за собственост е на името на наследодател на заявителя) -
 • служебно
 • Скица – извадка от действащ ПУП или скица от СГКК
 • Други

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариал-но заверено пълномощно

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса- безплатно

Срок – 7 дни

2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Какво представлява услугата?

Общинската администрация извършва при поискване от граждани или заинтересовани страни (писмено или устно) услуги с данни от кадастралните планове и разписните списъци към тях, като предоставя официални документи и справки в електронна форма и/или в писмен и графичен вид. Официалните документи са скици, схеми, скици-проекти, извлечения от кадастралните планове и разписните списъци към тях, удостоверения и копия от данни и материали.


На основание на:

 • Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, във връзка с
 • Преходни и заключителни разпоредби - §. 4

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Удостоверение за наследници при наследствен имот (по служебен път);
 • Документ за собственост на имота;
 • Актуална скица на имота.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Срок – 3 дни

Такса не се заплаща

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за факти и  обстоятелства по устройство на територията, за поземлен имот. 

Удостоверението Ви е необходимо, когато трябва да докажете съответните факти или обстоятелства.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи: 

 • Заявление по образец.
 • Документ за собственост - копие.
 • Удостоверение за наследници при необходимост.
 • Документи за законност на сградите. 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 10 лв

Срок – 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Местни данъци и такси

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси.

На основание на:

 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка с
 • Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 • Искане по образец.
 • Документ за платена такса.
   

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса -5 лв

Срок – 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за дължим размер на патентния данък.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:


Издаденото Удостоверение за дължим размер на патентния данък е валидно до промяна на обстоятелствата, от значение за определянето на размера на данъка, независимо дали тази промяна е декларирана или не надлежния начин. Удостоверението се отнася за текущата година.

На основание на:


Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

Какво е необходимо да приготвя предварително?

В случай, когато:
 

1. Заявителят иска документа за себе си или е законен представител на друго задължено лице:

 • Искане за издаване на документ;


2. Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство:

 • Искане за издаване на документ;
 • Нотариално заверено пълномощно;

3. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Съдебно удостоверение;


4. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган;


5. Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК:

 • Искане за издаване на документ;
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.

Как да заявя услугата?

 • -Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 2 лв.

Срок – 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за декларирани данни по Закона за местните данъци и такси.

Общината издава удостоверение за декларираните от заявителя данни за недвижими имоти и превозни средства.

За новопостроените или придобитите по друг начин имоти се уведомява общината по местонахождението на имота, за облагане на собственика, съответно носителя на ограниченото вещно право, с годишен данък върху недвижимите имоти.

Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България, се регистрират в съответната община за определяне на дължимия от собственика данък.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец; 
 • Документ за самоличност - ако заявлението се подава в звеното за административно обслужване;
 • За заявяване по електронен път е необходимо да притежавате валидно Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)

Как да заявя услугата?

 • -Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 2 лв.

Срок – 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за дължим и платен данък върху наследство.

За кого е предназначена услугата:

 • всеки наследник по закон или завещание или заветник;
 • законен представител или пълномощник;
 • всеки, който черпи права от издаването на удостоверението при наличието на удостоверение за снабдяване с документи от държавни органи.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Как да заявя услугата?

 • -Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 2 лв.

Срок – 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2124 Издаване на заверено копие от подадена данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено заверено копие от данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси.

Кой може да заяви услугата:  

 • Задължените лица.
 • Законни представители на задължените лица.
 • Упълномощено лице.
 • Трето лице, което черпи права от издаването на копието на подадена данъчна декларация, при наличието на предпоставките представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно процесуален кодекс. 

На основание на:


Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.
   

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Нотариално заверено пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса -3 лв

Срок – 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издаден дубликат на документ за платен данък върху превозни средства.

 

Кой може да заяви услугата: 

 • Собственикът на превозното средство.
 • Законният му представител.
 • Пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
 • Трето лице, което черпи права от издаването на дубликата при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно процесуален кодекс. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете искане за издаване на документ.

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Нотариално заверено пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
 • Иницииращ документ/акт.

Къде да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса -2 лв

Срок – 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено  удостоверение за данъчна оценка на право на строеж. 

 На основание на:

 • Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:
 

 • Искане по образец;
 • Документ за платена такса.


В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса:

-1 ден – 20 лв

- 3 дни -15 лв

- 7 дни – 10лв.

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на право на строеж


На основание на:


Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:


 

 • Искане по образец;
 • Документ за платена такса.


 
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса:

-1 ден – 20 лв

- 3 дни -15 лв

- 7 дни – 10лв.

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, включително незавършено строителство. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ;
 • Документ за платена такса.
   

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса:

-1 ден – 20 лв

- 3 дни -15 лв

- 7 дни – 10лв.

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Какво представлява услугата?

За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.


На основание на:


Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 11

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Информация за наличие или липса на задължения на лицата се заявява с подаване на подписано искане за предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, съгласно образец. 

Кой може да подаде заявление: 

 • Компетентни органи - принадлежащи към системата на изпълнителнатавласт, както и всеки носител на административни правомощия, овластен въз основа на закон.
 • Правоимощи лица -  осъществяващи публични функции и лица-осъществяващи обществени услуги.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – не ес дължи

Срок – 1 ден

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Какво представлява услугата?

Когато собственикът на имот няма документ и писмени доказателства за правото си на собственост или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството, в чийто район се намира недвижимият имот. Кметът на общината, района или кметството, удостоверява и дали имота е общинска собственост.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Цветно копие на актуална скица (за обекти в сгради – схеми от СГКК);
 • Актуално Удостоверение за наследници;
 • Други документи, доказващи собственост.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 10 лв

Срок- 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Какво представлява услугата?

С данък се облагат:

 • сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти, които са в строителните граници на населените места и селищните образувания
 • поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
 • застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ терен

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти се подава при:

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, включително по наследство;
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот;
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот;
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот.

Не се подава декларация за недвижими имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.

Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица: 

 • собствениците на облагаем с данък недвижим имот
 • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост
 • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 • концесионерът при учредено право на концесия

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

Срокове за подаване на декларации по чл. 14 от ЗМДТ:

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление  или  учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 • Декларация по образец;

Как да заявя услугата?

Как да заявя услугата?

-              Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Срокове за заплащане на задълженията по декларации по чл. 14:

 • първа вноска - до 30 юни;
 • втора вноска - до 31 октомври.

Селско стопанство и екология

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Какво представлява услугата?

Измерване, кубиране и маркиране на дървесината, добита извън горски фонд се извършва след получено разрешение за сеч. 

В разрешението за сеч се вписва длъжностното лице, което ще извърши маркиране на добитата дървесина и ще издаде превозния билет за нейното транспортиране.

Таксата се заплаща след измерване на дървесината и при издаване на превозният билет.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

 • Заявление по образец
 • Допълнителни документи, съобразно правилата на обинската администрация

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 1 лв. / куб. м.

Срок – 14 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Какво представлява услугата?

Услугата предоставя възможност за получаване на документ, удостоверяващ регистрацията на собственици на пчели и пчелни семейства.

На основание на:

 • Закон за пчеларството - чл. 8

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за регистрация на пчелин, включително пчелните семейства по чл. 8, ал. 2 от ЗП;
 • Документ за собственост на пчелните семейства или Декларация за собственост на пчелни семейства;

Забележка: може да се изискват и други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на случая:

 • скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър;
 • разрешително от РЗИ.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – не се дължи

Срок -1 ден

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено  разрешително за достъп до горски територии.

Правно основание: 

 • Закон за горите - чл. 148, ал. 2; чл. 148, ал. 4
 • Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и оценяване на горските територии - чл. 23

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението);
 • Копие от документ за собственост на имота или за ползването му /нотариален акт, договор за наем, договор за
 • покупко – продажба/.
 • Скица с нанесен маршрут.
 • Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска или друга дейност.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 10 лв

Срок – 3дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Какво представлява услугата?

Услугата представлява възможност за получаване на позволителното за ползване на лечебни растения от билкозаготвител - юридическо лице, или от физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни растения, когато ползването е от:


а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления фонд - частна собственост; позволително се издава на собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне.


Когато заявителя е билкозаготвител - юридическо лице, той представя към заявлението поименен списък на физическите лица, с които ще организира събирането, чиито брой не може да бъде по-голям от 20 души.


Издава се позволително за ползване на определено количество билка от даден вид с фиксирано местоположение, в зависимост от искането на заявителя.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Вносна бележка за платена такса или копие от платежно нареждане.
 • Списък на участниците в организираното събиране на билката – трите имена, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл.26, ал.2 от ЗЛР

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса- по тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, водни обекти държавна собственост

Срок – 1ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Какво представлява услугата?

Услугата представлява възможност за получаване на разрешително за отсичане и изкореняване до 5 броя дървета и до 1 дка лозя в селскостопански земи.
След подаване на заявление по образец се приема се извършва проверка на мястото на исканата за отсичане растителност.  На растителността се прави санитарна експертиза, въз основа на която се издава разрешително или отказ. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Копие от нотариален акт или копие от актуална скица на имота;
 • Актуално удостоверение за наследници /за наследствени имоти/;
 • Декларация от собствениците (наследниците) за съгласие на заявителя да добие дърва в общия (наследствен) имот.

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса:

-местни и широко разпространени широколистни   дървета - 2 лв. на брой

-орехови дървета - 5 лв. на брой

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Търговия, туризъм, транспорт

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Какво представлява услугата?

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение


На основание на:


Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец; 
 • Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността; 
 • Копие от  договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта; 
 • Копие от ЕИК по Булстат; 
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на  управителя на обекта.
 • Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 • Предходно удостоверение /оригинал, дубликат или копие / за определена категория на обекта;

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма

Срок – 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2047 Категоризация на места за настаняване

Какво представлява услугата?

Процедура за получаване на удостоверение за определена категория на място за настаняване

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец; 
 • Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето – оригинал  или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (по служебен път).
 • Удостоверение,че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност -оригинал или нотариално заверено копие (по служебен път).
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец. *
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на управителя на туристическия обект. *
 • Формуляр за определяне на категорията -по образец.
 • Копия от документи за собственост на обекта.
 • Документ,удостоверяващ въвеждането в експлоатация на обекта. *
 • Копие от договора за наем или друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта.
 • Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник – оригинал.

Забележка: * – Не се прилага за къщи за гости, стаи за гости и апартаменти за гости (съгласно чл. 129, ал.2 от Закона за Туризма).

Как да заявя услугата?

Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса: По чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма

Срок – 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Какво представлява услугата?

След подаване на заявление по образец стартира процедура по промяна на собствеността/лицето, извършващо дейност в обекта в категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение.

При настъпване на промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (НТР),  хотелиерът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в НТР и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо.

За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.

Заявлението-декларация е внася за разглеждане от Експертната комисия по категоризация на туристически обекти  /ЕККТО/. Комисията разглежда заявлението-декларация и приложенията към нея в 14 дневен срок от дата на постъпването им.  След като констатира, че представените документи обосновават съответствие с изискванията по чл. 129 от Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.

В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи  експертната комисия по категоризация на туристически обекти в срок 10 работни дни от датата на заседанието писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността. Ако в указания срок  непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени,  категоризиращият орган със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране е със срок на валидност четири месеца. 

Когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен.

 Органът по категоризация или оправомощено от него длъжностно лице  определя срока за удължаване и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.

В срока на действие на временните удостоверения по решение на съответната ЕККТО се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. За резултата от проверката се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до съответната ЕККТО, за:

1. определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или

2. отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект.

 Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на съответната ЕККТО със заповед:

1. определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория; или

2. мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект.  

В случаите, когато е отказано определяне на вида и категорията заповедите се изпращат на заявителя и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.

При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.

На категоризираните места за настаняване се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя.

Категорията на местата за настаняване се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията - http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2015-08/naredba_za_kategorizatzia_na_mn_zhr_25.08.2015.pdf

 Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на местата за настаняване е  5 години.  

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента. Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец; 
 • Копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност (по служебен път).
 • Удостоверение, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация (по служебен път).
 • Копие от акта за собственост – при промяна на собствеността.
 • Копие от  договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – при промяна на наемателя или на лицето, извършващо дейност в обекта.
 • Копие от ЕИК по Булстат.
 • Справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта-по образец, както и копия от документи, удостоверяващи професионалната и езикова квалификация на  управителя на обекта.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса: По чл. 6, т. 1 от Такси според Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма

Срок – 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Какво представлява услугата?

След подаване на заявление за определяне на категория на съответното заведение за хранене и развлечение и преминаване на процедура по категоризация ще получите удостоверение и табела.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление за категоризиране по образец
 • Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че имате право по силата на друг закон да извършвате стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 • Декларация, че не сте в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 • Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 • Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
 • Формуляр по образец за определяне на категорията;
 • Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия  да извършвате съответната туристическа дейност в обекта;
 • Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 • Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
   


В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса: По чл. 2, ал. 1, т. 4 от  Тарифата за таксите, които се събират по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма

Срок -30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

Транспорт

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания

Какво представлява услугата?

Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община или оправомощено от него длъжностно лице. Картата е валидна на територията на цялата страна.

Предоставя се на основание на:

Закон за движението по пътищата - чл. 99а

Орган по предоставянето на административната услуга:

Кмет на община

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими за изпълнение на услугата документи: 

 • Копие от решението на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност над 71% или над 50 % загубена трудоспособност поради заболявания на опорно-двигателния апарат (сверява се оригинала при подаване на документите);
 • Копие от лична карта (сверява се оригинала при подаване на документите);
 • Актуална цветна снимка;
 • Копие от нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението не се подава от лицето с увреждания (сверява се оригинала при подаване на документите;
 • Заявление по образец за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, превозващо хора с увреждания. 

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Не се заплаща такса за административната услуга. 

Срок- 7  дни. 

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Какво представлява услугата?

За да извършвате таксиметрови услуги Ви е необходимо разрешение за таксиметров превоз на пътници.


Таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка и с автомобили, оборудвани според нормативните разпоредби. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата е необходимо преди това да разполагате с удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. Регистрацията се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:
 

 • Заявление по образец.
 • Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз.
 • Карта за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил към протокол за периодичен преглед за техническа изправност  - по служебен път;
 • Копия на удостоверенията “водач на лек таксиметров автомобил”.
 • Удостоверение, че лицето няма задължения за осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Кодекса за социалното осигуряване - по служебен път; 
 • Справка, че лицето няма задължения към НАП  - по служебен път;
 • Справка, че данъчно задълженото лице, няма задължения   - по служебен път;
 • Документ за платена такса за услугата.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса- 50лв

Срок – 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Какво представлява услугата?

Услугата Ви дава възможност да регистрирате пътни превозни средства с животинска тяга и да получите удостоверение за водач.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи: 

 • Заявление по образец.
 • Документ за самоличност - копие

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – не се заплаща

Срокът за предоставяне на административната услуга е 14 дни. 

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Какво представлява услугата?

Тази услуга осигурява процедура за признаване на решения и актове на чужди органи, свързани с гражданско състояние и гражданска регистрация.

Предмет на услугата са чуждестранните съдебни и несъдебни актове, които могат да бъдат:

 • прекратяване на брак (за развод, унищожаване на брак или обявяването му за нищожен);
 • установяване и оспорване на произход;
 • допускане, унищожаване или прекратяване на осиновяване;
 • промяна на име;
 • ограничаване на родителски права и лишаване от такива;
 • други актове, отнасящи се до промени в гражданското състояние, издадени, според законите на съответната държава.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Препис от съдебно решение, заверен от чуждестранен съд, който го е издал;
 • Удостоверение от същия съд, че решението е влязло в сила;
 • Декларация / нотариално заверена / по чл.117, т.3 и т.4 от Кодекс по международното частно право;

Забележка: Необходимо е всички документи да са легализирани или снабдени с “апостил” на държавата на издаването, както и с превод на български език, заверен от Министерството на външните работи.
 

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

Такса - 15 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение, когато заявите промяна на настоящия си адрес.

Настоящ  адрес е мястото, на което живеете или пребивавате в момента. Той може да е различен от постоянния Ви адрес (адресът, който фигурира в документите Ви за самоличност).

Когато смените настоящия си адрес, трябва официално да заявите промяната в срок от 30 дни. Това ще Ви осигури правото, да извършвате всички действия, които можете да извършвате по постоянен адрес.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

1. ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО: издаване на удостоверение за настоящ адрес.

2. Документ за самоличност.

3. Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем).

4. Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не собственик на имота).
Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.

5. Документ за платена такса.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Какво представлява услугата?

Многоезичните извлечения от актовете за гражданско състояние се издават на основание Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние.

Услугата предоставя извлечения от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт, когато се поискат от заинтересована страна и когато използването им изисква да бъдат преведени. 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Подаване на искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението след представяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 10 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2016 Издаване на удостоверение за наследници

Какво представлява услугата?

Удостоверението за наследници Ви е необходимо във връзка с наследствените права, които придобивате след смъртта на Ваш близък и ще Ви послужи при:

 • наследяване или прехвърляне на наследствен имот;
 • пенсии;
 • делба на имоти;
 • издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт;
 • подаване на данъчна декларация за данък върху наследството, която трябва да подадете в 6 – месечен срок от отваряне на наследството.

В удостоверението за наследници се вписват  всички живи и починали наследници на починалия, определени съгласно закона.


Удостоверението могат да ползват всички наследници.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Какво представлява услугата?

Чрез  тази услуга имате възможност да получите удостоверение за  сключване на граждански брак в чужбина.

Кой може да заяви услугата:

 • Български граждани, които желаят да сключат граждански брак в чужбина;
 • Всяко лице, което черпи права от издаването на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина, при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс;
 • Лице, за което е издадено удостоверение по Административно процесуален кодекс за снабдяване с документи от държавни органи;
 • Изрично упълномощено лице.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4;
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11;
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 20.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

В зависимост от качеството, в което действа заявителят:
 

1. Заявителят иска документа за себе си и ще сключва граждански брак с български гражданин:

 • Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса.


 2. Заявителят иска документа за себе си и ще сключва граждански брак с чужд гражданин, който не е вписан в регистрите на населението:

 • Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Официален документ, издаден в чужбина, от който са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.

 3. Заявителят иска документа за друго лице – договорно представителство:

 • Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.

 4. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 186 от ГПК:

 • Искане, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Съдебно удостоверение.

 5. Заявителят иска документа, въз основа на съдебно удостоверение в хипотезата на чл. 133 от НПК:

 • Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.

 6. Заявителят иска документа, въз основа на удостоверение в хипотезата на чл. 42 от АПК:

 • Искане съгласно Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
 • Документ за платена такса;
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 10 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Какво представлява услугата?

Въз основа на регистъра на населението може да се издават и заверен препис или заверено копие от семейния регистър на населението, както и заверен препис или копие на личен регистрационен картон. Заверката на копията на актовете задължително трябва да указва към коя дата данните от копието съответстват на данните от съхранявания в общината акт, да има подпис на длъжностното лице по гражданското състояние и печат на общината.

Правно основание:

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 80 и чл. 88, ал.3

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТРИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (по образец)
 • Документ за самоличност.
 • Документ за платена такса.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2033 Възстановяване и промяна на име

Какво представлява услугата?

Услугата Ви дава възможност за възстановите или промените името си. След като преминете процедурата ще получите два документа - решение за допускане на възстановяването или промяната на имената и удостоверение-дубликат от акт за раждане.

Кой може да заяви услугата:

 • Български гражданин, чието име е насилствено променено и той не е упражнил това свое право до този момент.
 • Непълнолетни граждани, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени.
 • Български гражданин (и неговите непълнолетни деца), роден след като имената на неговите родители или на един от тях са били принудително променени.
 • Лице, за чието име се иска възстановяване или промяна по някаква друга причина.

На основание на:


Закон за гражданската регистрация - чл. 19а

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено  препис-извлечение от акт за смърт, за втори и следващ път.

Кой може да заяви услугата:  

 • Наследниците на починалото лице.
 • Трети лица, изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от наследници на починалото лице, респективно законните им представители.
 • Всяко лице, което черпи права от акта за смърт или от издаването на препис-извлечението от акта за смърт за втори и следващ път.
 • Лице, за което е издадено удостоверение в хипотезата на Удостоверение за снабдяване с документи от държавни органи.
   

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация — чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
 • Закон за местните данъци и такси — чл. 110, ал. 1, т. 4

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.
   

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от административен орган.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Какво представлява услугата?

Удостоверение за семейно положение ще Ви бъде издадено, когато е необходимо да докажете семейното си положение и представите  информация за съпруг или съпруга и родство по права и съребрена линия.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец.
 • Документ за самоличност.
 • Документ за платена такса.
   

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Какво представлява услугата?

Чрез тази услуга, Вие имате възможност да получите дубликат на удостоверение за сключен граждански брак.

Кой може да заяви услугата:

 • Страните по акта за сключен граждански брак.
 • Всяко лице, което черпи права от акта за граждански брак или от издаването на удостоверението за сключен граждански брак, при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно прецесуален кодекс.
 • Трето лице, което е изрично упълномощено от страните по акта за сключен граждански брак с нотариално заверено пълномощно или във връзка с Граждански процесуален Кодекс и Наказателно-процесуален кодекс след представяне на съответното съдебно удостоверение.
 • Друга община или държавен орган, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта за сключен граждански брак.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.
   

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от административен орган.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт). 

Кой може да заяви услугата:  

 • Лицето, за което се отнася липсващия акт за раждане, на неговите родители/законните му представители.
 • Наследниците на починалото лице от акта за смърт.
 • Всяко лице, което черпи права от акта за граждански брак или от издаването на удостоверението за сключен граждански брак, при наличието на предпоставките за представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно прецесуален кодекс.
 • Законен представител на правоимащо лице, както и лице, което е изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от правоимащото лице.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.
   

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от административен орган.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Какво представлява услугата?

При заявено желание от правоимащо лице  и при наличие на вписване в семейните регистри длъжностните лице в отдел „ГРАОН“ издават препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 

Данните от ЕСГРАОН се предоставят на:

 • българските и чуждестранните граждани, както и на лицата без гражданство, за които се отнасят, а също така и на трети лица, когато тези данни са от значение за възникване, съществуване, изменение или прекратяване на техни законни права и интереси;

Правно основание:

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
 • Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТРИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ: отбелязва се че се иска препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 • Документ за самоличност.
 • Документ за платена такса.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и  изрично нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

 • Какво представлява услугата?
 • Документът за промяна на режима на имуществени отношения, отразяващо промените в акта за сключване на граждански брак се предоставя пред длъжностно лице в общината по местоживеене. 
 • Длъжностното лице вписва в регистъра на имуществените отношения избрания от гражданите режим, като изпраща уведомление до Агенцията по вписвания за извършената промяна.
 • Какво е необходимо да приготвя предварително?
 • За да ползвате услугата е необходимо да подадете следните документи:
 • Заявление по образец.
 • Лична карта (или пълномощно, ако не се явявате лично).
 • Документ за промяна на режима.
 • Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – не се заплаща

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година. 

Кой може да заяви услугата:  

 • Лице, за което се отнася удостоверението за настоящ адрес и подлежи на регистрация в регистъра на населението.
 • Законният представител на лицето, за което се отнася удостоверението (родител, настойник, попечител).
 • Лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Нотариално заверено изрично пълномощно или друг документ за посредничество, ако искането се подава от посредник.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от административен орган.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за родените от майката деца.

В общия случай удостоверението служи при кандидатстване за услуги на социалното подпомагане.

Кой може да заяви услугата:

 • Лице, за което се отнася удостоверението за настоящ адрес и подлежи на регистрация в регистъра на населението.
 • Законният представител на лицето, за което се отнася удостоверението (родител, настойник, попечител).
 • Лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.
   

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от административен орган.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Какво представлява услугата?

Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в административните служби, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
За информацията по гореописаното, необходима за съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки по него се дължи съответната държавна или местна такса, освен в случаите по чл. 83, ал. 1 и чл. 84. Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника.

Ще Ви бъде издадена справка за предоставяне на данни по искане на съдебен изпълнител. 

Кой може да заяви услугата:

 • Държавен съдебен изпълнител.
 • Частен съдебен изпълнител.

Справката може да се отнася само до физически лица, които подлежат на гражданска регистрация в Република България, за които са съставени актове за гражданско състояние или които са вписани в регистъра на населението.

Правно основание:

 • Граждански процесуален кодекс - чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4; 
 • Закон за гражданска регистрация- чл. 106, ал. 1, т. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.
 • Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Какво представлява услугата?

На чужд гражданин, който желае да сключи граждански брак в Република България, при необходимост се издава Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България по образец.


Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра на населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец за вписване на личните му данни в утвърдения образец.

   

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГИСТРИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ: / по образец/ - отбелязва се удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 • Документ за самоличност.
 • Документ за платена такса.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и  изрично нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Искането може да бъде подадено  и във всяка една община пред длъжностно лице по гражданско състояние, което да удостовери самоличността на заявителя. След приемане на искането съответната община го препраща заедно с платежното нареждане към компетентната да издаде искания документ община. 

Как да заявя услугата?

 • Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 10 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Какво представлява услугата?

Удостоверение за семейно положение ще Ви бъде издадено, когато е необходимо да представите справка за семейния Ви статус с информация за съпруг или съпруга и деца.


Кой може да заяви услугата:

 • Лицето, за което се отнася удостоверението за семейно положение, съпруг/а и деца, законните им представители и техни  пълномощници (упълномощени с нотариално заверено пълномощно).
 • Лица, в чийто законен интерес е издаването на удостоверението на трето лице.
 • Всяко лице, което черпи права от издаването му,  и при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно прецесуален кодекс.
 • Изрично упълномощено лице.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 4
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 14

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Нотариално заверено изрично пълномощно или друг документ за посредничество, ако искането се подава от посредник.
 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното  производство.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издаден дубликат на удостоверение за раждане.

 Кой може да заяви услугата:

 • Лице, за което се отнася удостоверението, неговите родители или законните му представители.
 • Лице, което черпи права от акта за раждане или от издаването на удостоверението за раждане, при наличието на предпоставки за представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс и Наказателно-процесуален кодекс.
 • Лице, за което е издадено удостоверение по Административно процесуален кодекс за снабдяване с документи от държавни органи.
 • Друга община или държавен орган, когато това е свързано с административното обслужване на лицата, вписани в акта, както и по искане на съда, прокурора и органите на досъдебното производство.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ по образец.
 • Документ за платена такса.

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от административен орган.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за постоянен адрес след подаване на искане за заявяване или за промяна на постоянен адрес.


Кой може да заяви услугата:  

 • Лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес.
 • Упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Законни представители.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец; 
 • Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация;
 • Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация;
 • Документ за платена такса.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2080 Актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Какво представлява услугата?

Тази услуга осигурява процедура за признаване на решения и актове на чужди органи, свързани с гражданско състояние и гражданска регистрация.

Предмет на услугата са чуждестранните съдебни и несъдебни актове, които могат да бъдат:

 • прекратяване на брак (за развод, унищожаване на брак или обявяването му за нищожен);
 • установяване и оспорване на произход;
 • допускане, унищожаване или прекратяване на осиновяване;
 • промяна на име;
 • ограничаване на родителски права и лишаване от такива;
 • други актове, отнасящи се до промени в гражданското състояние, издадени, според законите на съответната държава.


Кой може да заяви тази услуга?

 • Всеки, на когото му е необходимо,
  • негов законен представител или 
  • пълномощник, упълномощен чрез нотариално заверено пълномощно.
 • Трети лица, когато удостоверението им е необходимо за изпълнение на техни законоустановени правомощия.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец.
 • Документ за самоличност.
 • Препис от съдебно решение, заверено от чуждестранния съд, който го е постановил.
 • Удостоверение от същият съд, че решението е влязло в сила (ако това не е изрично споменато в самото решение).
 • Нотариално заверена декларация по образец.

Чуждестранните документи трябва да бъдат легализирани и преведени на български език, а преводът- заверен от Министерството на външните работи, според изискванията.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Какво представлява услугата?

Ако сте си сменили името и трябва да докажете, че независимо от двете различни имена, с които може да фигурирате в различни документи, става дума за един и същи човек, Ви е необходимо удостоверение за идентичност на имената.

Удостоверението Ви е необходимо, когато смените името си при сключване на граждански брак (сменили сте фамилията си), при развод, по съдебен път, осиновяване, припознаване и други.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец.
 • Документ за самоличност.
 • Документ за платена такса.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за промянаенина настоящ адрес

Настоящ  адрес е мястото, на което живеете или пребивавате в момента. Той може да е различен от постоянния Ви адрес (адресът, който фигурира в документите Ви за самоличност).

Когато смените настоящия си адрес, трябва официално да заявите промяната в срок от 30 дни. Това ще Ви осигури правото, да извършвате действия, които можете да извършвате по постоянен адрес, на територията на избраната община.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 24, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1;
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12;
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 25.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец.
 • Документ за самоличност.
 • Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем) /при необходимост/.
 • Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не собственик на имота) /при необходимост.

Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.

 • Документ за платена такса.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено  удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация - чл. 96; чл. 99
 • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23
 • Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - чл. 138, ал. 2.

Кой може да заяви услугата:  

 • Лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес;
 • Упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно;
 • Законни представители.

Заявителят или изрично упълномощено лице подава попълнен образец  Адресна карта за настоящ адрес, с приложените документи в административното звено, отговорно за предоставяне на услугата, към Общинска администрация.
Адресната регистрация се извършва веднага, когато адресът е включен в националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Р България, а при заявяване на адрес, който не е включен в националния класификатор услугата се извършва в срок до 7 работни дни.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Адресна карта за настоящ адрес;
 • Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство (за чужденци);
 • Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди; декларации по чл.92, ал.3 и чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес; настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински жилища; договор за предоставяне на социални услуги; договор за настаняване в специализирани институции;
 • Ксерокопие от нотариален акт или ксерокопие от договор за ползване на имота за жилищни нужди;
 • Документ за самоличност;
 • Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Какво представлява услугата?

Извършва се проверка на данните в регистъра за населението и се издава Удостоверение за правно ограничение по образец (Приложение № 8 от Наредбата).

Видът на правното ограничение може да бъде: "пълно запрещение", "ограничено запрещение", "лишен от родителски права" или "ограничени родителски права". Когато в регистъра на населението няма данни за наложено правно ограничение на лицето в удостоверението  се вписва само текста "няма".

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За заявяване по електронен път е необходимо да предоставите:

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр.
 

За заявяване по електронен път е необходимо да притежавате валидно Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)!

За заявяване на услугата на гише е необходимо да предоставите:

 • Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението;
 • Документ за самоличност;
 • Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр;
 • Документ за платена такса.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Какво представлява услугата?

Удостоверение за семейно положение ще Ви бъде издадено, когато е необходимо да представите справка за семейния Ви статус.


Кой може да заяви услугата:

 • Лица, за които се отнася удостоверението за семейно положение, законните им представители и техни пълномощници (упълномощени с нотариално заверено пълномощно).
 • Лица, в чийто законен интерес е издаването на удостоверението за семейно положение на трето лице.
 • Всяко лице, което черпи права от издаването на удостоверението за семейно положение и при наличието на предпоставките по представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно прецесуален кодекс.
 • Изрично упълномощено лице.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Нотариално заверено изрично пълномощно или друг документ за посредничество, ако искането се подава от посредник.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • Удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Какво представлява услугата?

Административната услуга дава възможност да заверите (легализирате) Ваш документ по гражданско състояние, който ще Ви е необходим в чужбина.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец.
 • Документ за самоличност.
 • Документ за платена такса.
   

В случай, че не подавате заявлението лично, ще е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 10 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за постоянен адрес след подаване на искане за заявяване или за промяна на постоянен адрес.


Кой може да заяви услугата:  

 • Лицето, за което се отнася удостоверението за постоянен адрес.
 • Упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Законни представители.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ;
 • Документ за платена такса;

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Документ за собственост.
 • Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции.
 • Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
 • Декларация по образец за извършване на адресна регистрация при фактическо съпружеско съжителство.
 • Договор за наем.
 • Нотариално заверено пълномощно.
 • Настанителна заповед.
 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за вписване в регистъра на населението.


Кой може да заяви услугата:  

 • Лицето, за което се отнася удостоверението.
 • Надлежно упълномощени пълномощници (с нотариално заверено пълномощно).
 • Трети лица в случаите, когато издаването на удостоверението е от техен законен интерес (лица, за които се отнася, законните им представители и техни наследници).    
 • Лице, което черпи права от издаването му и при наличието на предпоставки за представяне на официални документи по Граждански процесуален Кодекс, Наказателно-процесуален кодекс и Административно прецесуален кодекс.
 • Изрично упълномощено лице.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Искане за издаване на документ.
 • Документ за платена такса.

В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:

 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
 • Иницииращ документ/акт.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2390 Установяване на наличие на българско гражданство

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за гражданство, в което се посочва дали сте български гражданин, съгласно регистрите на Министерството на правосъдието.

Молбата се подава чрез общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянния адрес преди напускане на страната.


Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалия.
 

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Нотариално заверено заявление по образец.
 • Удостоверение за раждане.
 • Документ за платена такса.
 • Снимка за лични документи - 2 броя.
 • Документи от чужбина.
   

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5.Х.1961 г., по които Р България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

  

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса -безплатно.

Срок на изпълнение - 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Какво представлява услугата?

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

На основание на:

 • Семеен кодекс - чл. 153, и следващи

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Акт за раждане на лицето
 • Акт за смърт на родител
 • Съдебно решение
 • Декларация

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса -безплатно.

Срок на изпълнение - 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

ОБЩИНСКА  СОБСТВЕНОСТ

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти. 


На основание на:

 • Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Документ за собственост (при необходимост);
 • Скица на имота;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост).
   

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение относно собствеността на недвижими имоти.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление  по образец.
 • Актуална скица, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър.
 • Документ за собственост или разрешение за строеж (ако има такива).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 5 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Какво представлява услугата?

В случай, че нямате жилище и достатъчно средства, за да наемете такова, може да кандидатствате за настаняване в общинско жилище.

За да бъдете настанени под наем в общинско жилище е необходимо жилищните Ви нужди да бъдат установени, като за това ще Ви бъде издадено удостоверение.

За да ползвате общинско жилище е необходимо Вие и членовете на семейството Ви  да отговаряте на условията:

 • Вие или поне един член на семейство Ви да е българин и да има адресна регистрация и постоянен адрес на територията на общината;
 • Да не притежавате имоти на територията на общината или в близките до нея населени места.
 • Да не сте прехвърляли посочените по-горе видове имоти, на други лица през последните десет години. Изключение от това правило е случаят, в който сте прехвърляли имот в условията на прекратяване на съсобственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на общината.
 • Не притежавате имущество на обща стойност, по-голяма от 1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуждите на семейството.
 • 1/4 от общия годишен доход на семейство Ви не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството.
 • В последните две години не сте живял в общинско жилище и не сте отстраняван от пребиваване в него поради неспазване на договора за наем.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 3 лв.

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено разрешение за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината.

Разрешение се издава за следните преместваеми обекти:

 • за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси;
 • елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и др.

Преместваемите съоръжения не са трайно свързани с терена, т. е. не нарушават целостта на настилката под тях. Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти в имоти - частна, общинска или държавна собственост.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец.
 • Документ за собственост - копие.
 • Договор за наем (учредено право на ползване).
 • Съгласувана и одобрена схема - 2 бр. 
   

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

 Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 0,30 лева/м2, но не по-малко от 30 лева

Срок на изпълнение - 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъдат издадени документи-протоколи за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

С тях се удостоверява наличието на условия за подготовка и откриване на строителната площадка и за започване на строително-монтажните работи по определена от общината строителна линия и ниво за строеж

За кого е предназначена услугата:

За всеки инвеститор/собственик с цел:

 • удостоверяване началото на строителството и заемането на терена, на който ще се осъществят строително-монтажните работи;
 • заверка на заповедната книга на строежа;
 • доказателство за законосъобразността на строежа.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Копие за влязло в сила разрешение за строеж
 • Договор със строител
 • Договор с лице упражняваща строителен надзор

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 20 лева

Срок на изпълнение – няма установен срок

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Какво представлява услугата?

Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заведена от съответния компетентен орган;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (по приложения към заявлението образец);
 • Документ от Регионална дирекция по околната среда и водите, че обектът не е предмет на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка по реда на ЗООС; 
 • Удостоверение за актуалност на фирмата - концесионер.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 250 лева

Срок на изпълнение – 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Какво представлява услугата?

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересувани;
 • Скица-предложение за изменението, съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса - 30 лева

Срок на изпълнение – След изготвяне на становище от Гл.архитект

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде скица на имот, подлежащ на възстановяване, който се намира  в границите на урбанизираните територии.

Услугата е предназначена за всички, които възстановяват правото си на собственост върху недвижими имоти, подлежащи на възстановяване.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи: 

 • Заявление по образец;
 • Копие от документи, доказващи правото на собственост на имота (по чл.12, ал.2 от ЗСПЗЗ), заверени вярно с оригинала.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – обикновена -10, бърза-15, експресна-20 лева

Срок на изпълнение –  1 ден, 3 дни, 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Какво представлява услугата?

Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините


На основание на:

 • Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, б. а

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.
 • Схема, описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията
 • Предварителното (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.), включително:
 • съоръжение за осигуряване миграцията на рибите (рибен проход).
 • част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение”
 • хидроложка част и хидравлично оразмеряване на хидротехническото съоръжение
 • Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията;
 • В зависимисост от заявената цел за водовземане се представят и документите посочени в чл. 32 и чл. 33, глава втора, раздел III на Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 56 от 22 юли 2011 г.):
 • За цел питейно-битово водоснабдяване 
  • проект за санитарно-охранителна зона
  • документ от ВиК оператор за липса на капацитет и на възможност за включване в изградена
  • водоснабдителна система - при самостоятелно ПБВ
 • За цел напояване
  • документи, удостоверяващи размера на напояваните площи
  • искане на собствениците и/или ползватели на заявените площи за напояване
 • За цел производство на електроенергия 
  • сравнителната оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда
 • За цел пожарогасене
  • част пожарна безопасност
 • За цел аквакултури
  • описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – по формула T = ExW, където Т е размерът на дължимата годишна такса в лева, Е - единичния размер на таксата за водовземане в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблицата в лв./куб.м., W- размерът на ползвания годишен воден обем.

Срок на изпълнение – 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Какво представлява услугата?

Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост


Правно основание:


Закон за устройство на територията - чл. 192; чл. 193

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост - (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
 • Проект изготвен от правоспособен проектант, съгласуван със съответните контролни органи, със схема на трасето на прокарваното съоръжение или преминаване и обяснителна записка;
 • Договори за присъединяване към елекропреносната и водоканализационна системи;
 • Решение на Комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на Областна дирекция „Земеделие“, за утвърждаване трасета за проектиране (при прокарване през земеделски имоти).

Как да заявя услугата?

 • Админинистративен център за обслужване на граждани

Такси:

За водопроводи, канали, газификации и други

4,80 лева/л.м за трасе до 30 метра

За водопроводи, канали, газификации и други

от 30 до 100 м. – 144,00 лева + 0,30 лева за всеки л.м. над 30 метра

За водопроводи, канали, газификации и други

над 100 м. – 165,00 лева + 0,18 лева за всеки л.м. над 100 метра

За електропроводи, кабелни и разпределителни мрежи за радио, интернет и телевизионен сигнал

3,60 лева/л.м за трасе до 30 метра

За водопроводи, канали, газификации и други

от 30 до 100 м. – 108,00 лева + 0,24 лева за всеки л.м. над 30 метра

За водопроводи, канали, газификации и други

над 100 м. – 124,80 лева + 0,18 лева за всеки л.м. над 100 метра

За септичми ями и мръсни канали

12,00 лева/м2

Разрешение за ползване на общински терен за строителна площадка

1,20 лева/м2 за месец

Издаване на разрешение за специално ползване за изграждане и експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

30,00 лева

Издаване на разрешение за специално ползване на пътища

30,00 лева

Срок – 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за идентичност на административен адрес, което да Ви послужи при необходимост да докажете административния (официален адрес), на който живеете и получавате кореспонденцията си.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост (при необходимост).


В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – обикновена -10, бърза-15, експресна-20 лева

Срок на изпълнение –  1 ден, 3 дни, 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Какво представлява услугата?

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива


На основание на:


Закон за устройство на територията - чл. 150

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Заявителят подава заявление по образец с придружаващите документи за услугата и администрацията ги преглежда за допустимост.

Допълнителни документи:

 • Документ за собственост;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересувани;
 • Скица-предложение за изменението, съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – обикновена -0,25 лева/м2 РЗП + 30% от стойността, но не по-малко от 30,00 лева

Срок на изпълнение –  14 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Какво представлява услугата?

Ще бъде издадена скица за недвижим имот (поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда).

Скица Ви е необходима, когато искате да извършите разпоредителна сделка с недвижим имот.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи: 

 • Заявление по образец.
 • Документ за собственост - копие.
 • Решение на Експертен съвет, когато се отнася за трасета, които минават през чужд имот.
 • Удостоверение за наследници при необходимост.
   

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – обикновена -10, бърза-15, експресна-20 лева

Срок на изпълнение –  1 ден, 3 дни, 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Какво представлява услугата?

Кметът на общината издава заповед за право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот при наличие на писмен, нотариално заверен договор за съгласие между заинтересованите страни. При липса на съгласие заинтересованото лице подава заявление в общинската администрация, в случаите когато се налага преминаване през имоти – държавна собственост и когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;
 • Одобрен инвестиционен проект или влязъл в сила парцеларен план или специализирана план-схема;
 • Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно установяване на правото на прокарване (в случаи по чл.193, ал.3).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – не се дължи

Срок на изпълнение –  7дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Какво представлява услугата?

Услугата е предназначена за всеки възложител, който иска да извърши преценка на нормативната допустимост на инвестиционното си намерение още в началната фаза на проектиране.

Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, ако е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта. Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват. 
Процесът на одобряването може да завърши с или без издаване на разрешение за строеж. Инвеститорът посочва в заявлението кой от двата варианта да се изпълни.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Необходими документи:

 • Заявление - по образец; 
 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници – при необходимост;
 • Три копия от одобрен инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности /описват се всички части на проекта/;
 • Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ/окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./, или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ;
 • Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ /за земеделски земи със сменено предназначение/; Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и II категория; Разрешително от МОСВ-Басейнова дирекция; Становище от Министерство на здравеопазването; Становище от КАТ др.;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – изчислява се на база на РЗП, категорията на обекта, стойността на обекта, дължината на линейните обекти

Срок на изпълнение –  от 14 до 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Какво представлява услугата?

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде по искане и за сметка от заинтересувани лица – собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.


На основание на:


Закон за устройство на територията - чл. 124а

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересува-ни.
 • Скица-предложение.
 • Задание по чл.125 от ЗУТ

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 30,лв

Срок на изпълнение –  След изготвяне на становище от Гл.архитект

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Какво представлява услугата?

При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект. Всички изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения  се допускат само след разрешение. 

Допустими съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект, са отклонения които:

 • променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;
 • нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане;
 • променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;
 • променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец и следните документи:

 • Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
 • Оригинална виза за проектиране или цветно копие на ПУП;
 • Проекти в 3 комплекта с части: архитектурна, конструкции/констр.експертиза, ЕЛ, ВиК, ВП с трасировъчен план, ОВКИ, ТТЕ, ПБЗ;
 • Оценка за съответствие на част ”Конструктивна” по чл.142, ал.10 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствие по чл.142, ал. 6 от ЗУТ;
 • Решение по оценка на въздействието в/у околната среда (при необходимост);
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • План по чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, в обхват, определен в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (при необходимост);
 • Оценка за съответствие по чл.142, ал. 11 от ЗУТ.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – изчислява се на база на РЗП, категорията на обекта, стойността на обекта, дължината на линейните обекти

Срок на изпълнение –  от 14 до 30 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издаден констативен протокол или удостоверение за степен на завършеност на строеж.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.)
 • Одобрени строителни книжа (проекти, стр. р-ия и др.) - (по служебен път);
 • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
 • Удостоверение за актуално състояние (само за фирми) – (по служебен път).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 20 лв

Срок на изпълнение –  14 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадена заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти


На основание на:

 • Закон за устройство на територията - чл. 194, ал. 1

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите административната услуга, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя);
 • Доказателства за съответните разрешения или предишни работи.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – без такса

Срок на изпълнение –  7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за идентичност на имота между документа за собственост и действащия в момент план на населеното място.

Услугата е предназначена за всеки, който се нуждае от документ, удостоверяващ:

 • че един и същи имот е имал различни идентификатори в кадастралната карта (настоящ и исторически);
 • идентичност между документа за собственост и действащ в момента кадастрален, регулационен или подробен устройствен план.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

 • Заявление - по образец;
 • Документ за собственост на имот и/или учредено право на строеж;
 • Удостоверение за наследници – при необходимост;
 • Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – обикновена -10, бърза-15, експресна-20 лева

Срок на изпълнение –  1 ден, 3 дни, 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2083 Издаване на виза за проектиране

Какво представлява услугата?

 Съгласуване или становище по издаване на виза.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец.
 • Документ за самоличност.
 • Документ за собственост на имота.
 • Виза за проучване и проектиране - 2 бр.
 • Документ за платена такса.
 • Заверено геодезич.заснемане на растителността - 2 бр. 
 • Заверена експ.оценка на заснетата растителност.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – обикновена -20, бърза-30, експресна-40 лева

Срок на изпълнение –  1 ден, 3 дни, 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Какво представлява услугата?

Удостоверение за търпимост Ви е необходимо, ако сте собственик на строеж, изграден без строителни документи (незаконен строеж), но който отговаря на условията, посочени в закона (търпим строеж). 


За какво Ви е необходимо удостоверение за търпимост?

 • ограничава възможността строежът да бъде премахнат или забранен за ползване;
 • ако желаете да продадете, подарите, замените или ипотекирате такъв строеж.

Издаването на удостоверение за търпимост НЕ узаконява строежа.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да получи удостоверение за търпимост, строежът трябва да отговаря на следните условия:

 • да е изграден до 31.03.2001 г.;
 • за изграждането му да липсват необходимите разрешения и документи;
 • изграждането му да е било допустимо по разпоредбите, които са действали по време на извършването му, или по действащите в момента разпоредби на Закон за устройство на територията.

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление - по образец;
 • Документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници – при необходимост;
 • Три копия от одобрен инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности /описват се всички части на проекта/;
 • Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ/окомплектована с изискващите се лицензи, застраховки, удостоверения за правоспособност и др./, или протокол от ОЕСУТ в случаите по чл.142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ;
 • Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта: Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС; Решение на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ /за земеделски земи със сменено предназначение/; Становище за противопожарна осигуреност на обекта от РСПБЗН за обекти I и II категория; Разрешително от МОСВ-Басейнова дирекция; Становище от Министерство на здравеопазването; Становище от КАТ др.;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – обикновена -15, бърза-22,50, експресна-30 лева

Срок на изпълнение –  1 ден, 3 дни, 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде издадено удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план.

Услугата е предназначена за всеки, който иска да получи разрешение за ползване на строежите от първа, втора и трета категория от Дирекцията за национален и строителен контрол и за издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта от органа, издал разрешението за строеж.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Копие от документа за собственост (нотариален акт).
 • Данни от геодезическото заснемане.
 • Данни за правоспособното лице извършило заснемането

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – обикновена -10, бърза-15, експресна-20 лева

Срок на изпълнение –  1 ден, 3 дни, 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2112 Издаване на разрешение за строеж

Какво представлява услугата?

Разрешението за строеж е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж.

Услугата е предназначена за всеки възложител (собственик на имота, лицето, в полза на което е учредено право на строеж в чужд имот или лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон) който иска да реализира строителство, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост - копие;
 • Констативен акт за наличие на дървесна растителност в имота;
 • Договор в нотариална форма със собствениците (при необходимост);
 • Одобрен технически или работен инвестиционен проект;
 • Решение или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).
   

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – изчислява се на база на типа строеж

Срок на изпълнение –  7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Какво представлява услугата?

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти.


На основание на:

 • Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Документ за собственост и актуална скица на имота;
 • Доказателство, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти;
 • Други

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – Съгласно определената оценка от комисията по чл. 210 от ЗУТ.

Срок на изпълнение –  14 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Какво представлява услугата?

Услугата Ви дава възможност да заявите отстраняване на непълноти и грешки в кадастралните карти и регистри (например неточно нанесени граници на поземлен имот).

Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Документ за собственост;
 • Доказателства относно непълнотата или грешката (геодезически измервания, комбинирана скица и др.);
 • Скица-проект за изменение на кадастралния план.
 • Удостоверение за наследници (при необходимост) – издава се служебно.


В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

Как да заявя услугата?

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 10 лв

Срок на изпълнение – 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2117 Одобряване на подробен устройствен план

Какво представлява услугата?

Ще Ви бъде одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) или частично изменение на ПУП.

Подробният устройствен план (ПУП) се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за ПУП от експертен съвет. По този ред се одобряват и проектите за ПУП на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. ПУП в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината след приемането на проекта за ПУП от общинския експертен съвет.


На основание на:


Закон за устройство на територията - чл. 129

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да ползвате услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Документ за собственост – копие.
 • Окомплектован проект за подробен устройствен план (ПУП).
 • Удостоверение за наследници /при необходимост/.
 • Заповед /становище/ за допускане на ПУП.
 • Данни за заинтересуваните лица по закон – име и адрес.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 100 лв

Срок на изпълнение – След влизане в сила на заповедта за изменение

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Какво представлява услугата?

Разрешението за строеж е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж.

Не се изисква одобрение на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж в следните случаи:

 • стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване;
 • монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
 • оранжерии с площ до 200 кв.м;
 • басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 • подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 • ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
 • огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
 • изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;
 • пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;
 • остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;
 • монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

Какво е необходимо да приготвя предварително?


За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Виза за проектиране
 • Архитектурна ситуация ( при необходимост)
 • Становище по част Конструкции (при необходимост)
 • Становище по част Електро ( при необходимост)
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
 • Актуална скица от СГКК

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 0,40 лева/м2,но не по-малко от 30,00 лева

Срок на изпълнение – 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Какво представлява услугата?

Заверяването на преписи от документи и копия от планове, и документация към тях, включва копия от разрешение за строеж, протоколи, планове и документацията по тях и др.


На основание на:

 • Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Копие от документа (ако има такова);

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и  изрично нотариално заверено пълномощно.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса

–  за препис на документи 5 лева

Предоставяне на данни и информация за регулационни, нивелетни репери и трасировъчни карнети – 10 лв

Срок на изпълнение – 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Какво представлява услугата?

Изменение на план на новообразувани имоти се прави при съществени непълноти и грешки, по предложение на съда за делба на имота, при съгласие на всички пряко заинтерисувани собственици.


Правно основание:

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - §. 4к, ал. 8, т. 1,2,3
 • Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 28в, ал. 2

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете следните документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост - удостоверение за предоставено право на ползване, решение на ОСЗ, нот. акт или др.;
 • Скица от действащия план за новообразувани имоти;
 • Материали и данни от геод. измервания в цифров и графичен вид;
 • Скица проект за изменение в цифров и графичен вид;
 • Изходни материали и данни получени от общината;
 • Други документи, удостоверяващи основанието на исканото изменение.

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 10,00 лева

Срок на изпълнение – 7 дни

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Какво представлява услугата?

Препис-извлечение от решение на Общински експертен съвет се издава по искане на възложителя след разглеждане на документацията от Общински експертен съвет.


На основание на:

 • Закон за устройството на територията - чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1

Какво е необходимо да приготвя предварително?

За да заявите услугата, трябва да подадете заявление по образец.

Допълнителни документи:

 • Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
 • Други

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и изрично нотариално заверено пълномощно

Как да заявя услугата?

Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – 5,00 лева

Срок на изпълнение – 1 ден

Услугата може да бъде заплатена:

 • На гише в административно звено за обслужване в брой;
 • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта;
 • По банков път.

ДРУГИ

 

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

Какво представлява услугата?

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Заявителят подава заявление по образец до ръководителя на администрацията за издаване на удостоверение (УП-3) или заявява услугата устно в отдел „Административно обслужване“. 

Изисквания:

Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с избраната администрация и/или организациите, на които администрацията е правоприемник.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

- Закон за администрацията - §. 1, т. 2, буква “в“;

- Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7;

- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40; Кодекс на труда – чл. 128а, ал. 1

  Какво е необходимо да приготвя предварително?

- Заявление по образец;

- Копия от трудова/служебна книжка;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – не се дължи

Срок на изпълнение – 7 дни

 

 

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

Какво представлява услугата?

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Заявителят подава заявление по образец до ръководителя на администрацията за издаване на удостоверение (УП-3) или заявява услугата устно в отдел „Административно обслужване“. 

Изисквания:

Лицето да е било или в момента е в трудови или служебни правоотношения с избраната администрация и/или организациите, на които администрацията е правоприемник.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3; Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

Какво е необходимо да приготвя предварително?

- Заявлението по образец

- Копия от трудова/служебна книжка;

- Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава лично от заинтересованото лице – в оригинал или копие.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Такса – не се дължи

Срок на изпълнение – 7 дни

 

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Какво представлява услугата?

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт:

Искането за предоставяне на достъп до обществена информация може да бъде подадено писмено или по електронен път – официален електронен адрес или чрез услугата за електронна препоръчана поща (https://edelivery.egov.bg/), както и устно. След регистрацията на заявлението то се насочва съгласно Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация за изготвяне на обосновано решение, което се изпраща на заявителя.

Изисквания:

Исканата информация да не е класифицирана по смисъла на ЗЗКИ.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

- Закон за достъп до обществена информация – чл. 24,

- Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация.

Какво е необходимо да приготвя предварително?

Искане за достъп до обществена информация;

Протокол за направено устно искане за достъп до обществена информация;

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация.

Как да заявя услугата?

-Със заявление на гише в център за административно обслужване или по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

- електронна поща на Община Гулянци

Такса – изчисляема

Срок – 14 дни

Website use cookies