Gulyantsi Municipality

Община Гулянци обявява

Процедура „открит конкурс” по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти на територията на община Гулянци.

Заповед >>>

Решение >>>

Условия >>>

Документация >>>

Протокол >>>

Заповед >>>

 

Website use cookies