Gulyantsi Municipality

Обява за провеждане на търг за имоти в регулация на 09.07.2020г.

 

О Б Я В А

 

Община Гулянци, Област Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09- 244/ 25.06.2020г. на Кмета на общината - обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:  

1.Сграда с идентификатор № 18099.401.1791.1 с площ от 117.00 кв.м. - частна общинска собственост, находяща се в УПИ с идентификатор № 18099.401.1791 в  кв. 22 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  5904.00 / пет хиляди деветстотин и четири лева/ с ДДС,  за кафе - аперитив.                                                 

2. Урегулиран поземлен имот с идентификатор № 30199.101.269 с площ от 1374 кв.м., находящ се в кв. 49 по плана на с. Загражден, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 50.40 лв. /петдесет лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.

3.Урегулиран поземлен имот ІІІ  с площ от 1120 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  24.00 лв. / двадесет и четири лева/ с ДДС, за селскостопанска дейност

4.Урегулиран поземлен имот V с площ от 1230 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  26.40 лв. / двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.

5.Урегулиран поземлен имот VІ с площ от 1350 кв.м., находящ се в кв. 102 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от  28.80 лв. / двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.

6.Урегулиран поземлен имот V - 526,529,530,531,532 с площ от 1415 кв.м., находящ се в кв. 98 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 30.00 лв. /тридесет лева / с ДДС, за селскостопанска дейност.

7.Урегулиран поземлен имот ІV с площ от 1350 кв.м., находящ се в кв. 98 по плана на с. Дъбован, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 28.80 лв. / двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.

Обектите се отдават под наем за 10 /десет/  години.

Търгът ще се проведе на  09.07.2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Гулянци.

Документи се приемат до 17:00 ч. на 08.07.2020г.

Закупуват се тръжни книжа на стойност 30.00 лв./ тридесет лева/ с ДДС за отдаване под наем, които са невъзстановими. Документацията се получава в административния център в община Гулянци срещу представен документ за платена такава. За повече информация в Община Гулянци.

Цената на тръжната документация се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 447000.

 Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна годишна цена и се внасят по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF.

 Оглед на обектите – от 09:00 –12:00 и от 13:00-16:00 ч. всеки работен ден.

 При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 23.07.2020 г. в същия час и при същите условия.

 

Website use cookies