Gulyantsi Municipality

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на земеделска земя - частна общинска собственост от общински поземлен за срок от 10 /десет/ стопански години.

Обява >>>

Заповед №РД-09-203 >>>

Протокол >>>

Заповед №РД-09-234 >>>

Протокол >>>

Website use cookies