Gulyantsi Municipality

Община Гулянци обявява

Публичен конкурс с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на имот с НТП „Друг вид земеделска земя“,  частна общинска собственост  в землището на гр. Гулянци.

Обява >>>

Заповед №РД-09-201 >>>

Доклад >>>

Заповед №РД-09-235 >>>

Website use cookies