Gulyantsi Municipality

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища, мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ)

Обява >>>

Заповед №РД-09-202 >>>

Протокол >>>

Заповед №РД-09-236 >>>

Website use cookies