Gulyantsi Municipality

Община Гулянци обявява

Община Гулянци, Област Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09-36/24.01.2020г. на Кмета на общината - обявява публичен търг сявно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:

  1. Сграда с идентификатор № 18099.401.2363.4 с площ от 4.00 кв.м. – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І с пл.№ 18099.401.2363 в кв. 14 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 144.00 лв. /сто четиридесет и четири лева/ с ДДС, за търговия с нехранителни стоки.
  2. Помещение с площ от 11.75 кв.м. в сграда с идентификатор №18099.401.2363.8.4 – частна общинска собственост, находяща се в УПИ І с пл. № 18099.401.2363 в кв. 14 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 576.00 лв. / петстотин седемдесет и шест лева/ с ДДС, за търговия с нехранителни стоки.
  3. Терен за поставяне на павилион с площ от 30.60 кв.м. - публична общинска собственост, част от УПИ с идентификатор № 18099.401.809, находящ се в кв. 12 по плана на гр. Гулянци, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от 662.40 / шестстотин шестдесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, за търговия с хранителни стоки.                                                                                  
  4. Урегулиран поземлен имот ХVІІІ - 799 с площ от 800 кв.м., находящ се в кв. 20 по плана на с. Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен, с начална тръжна годишна наемна цена от       28.80 лв. / двадесет и осем лева и осемдесет стотинки/ с ДДС, за селскостопанска дейност.

Обектите се отдават под наем за 10 /десет/ години.

Търгът ще се проведе на 06.02.2020 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Гулянци.

Документи се приемат до 17:00 ч. на 05.02.2020г.

Закупуват се тръжни книжа на стойност 30.00 лв./ тридесет лева/ с ДДС за отдаване под наем, които са невъзстановими. Документацията се получава в стая № 213 срещу представен документ за платена такава. За повече информация в Община Гулянци.

Цената на тръжната документация се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 447000.

Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна годишна цена и се внасят по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF.

Оглед на обектите – от 09:00 –12:00 и от 13:00-16:00 ч. всеки работен ден.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.02.2020 г. в същия час и при същите условия.

Website use cookies