Logo

Община Гулянци обявява

Търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен, находяща се в землището на с.Черковица, обект №1, имот №091316 с площ 2,1 ха, отдел 51н , на територията на  Община Никопол, собственост на община Гулянци.

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ,ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул.“Васил Левски” 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

З  А П О В Е Д

№   РД-09 - 101/ 20.03.2015г.

На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.46, ал.1 във вр. с чл. 49, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с изпълнение на  Решение № 840/27.02.2015г. на Общински съвет - гр.Гулянци.

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен, находяща се в землището на с.Черковица, обект №1, имот №091316 с площ 2,1 ха, отдел 51н , на територията на  Община Никопол, собственост на община Гулянци, при следните условия:

Обект №  /Отдел/Подотдел/Сортимент /категория/ Дървесен вид Количество Начална цена, без ДДС

Обща стойност на обекта

    /к. 3 по к. 4/,без ДДС

 
 
куб.м. лв./куб.м. лв.  
1 2 3 4 5  
Обект №1, имоти № 091316- отдел/подотдел 51"н"  
Подотдел „н”,имот № 091316    
Едра топола           641 52        33332  
Средна топола             81 29          2349  
Дребна топола             55 24          1320  
Дърва топола             26 24           624  
Вършина топола              7 4           28  
Общо за подотдела              810           37 653  
Общо за обекта                    37 653  
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /5%/ 1882,65  
СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ 3 765  

1.1. Количествата дървесина са прогнозни, съгласно изготвени сортиментни ведомости и всички цени са без ДДС.

1.2. Начална тръжна цена за обект  №1 е 37 653 лева без ДДС.

1.2. Срок за изпълнение: 31.12.2015 год.

3. Гаранцията за участие е 5%, посочена в таблицата по т. 1 и е вносима по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД- SOMBGSF  до 16.00 ч. на 02.04.2015 г., а за повторната дата до 16.00 часа на 08.04.2015 година.

4. Стъпката за наддаване е  посочена в таблицата по т.1.

5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа от 21.03.2015 година до 02.04.2015 година, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител от Община Гулянци. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

6. Тръжните документи могат да бъдат закупени от Община Гулянци всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 02.04.2014г. срещу представен документ за внесена по сметка на община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBBGSF, вид плащане 448007, сума от 50 /петдесет/ лева без ДДС.

7. До участие в търга се допускат кандидатите, отговарящи наизискванията по реда на чл.58 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

7.1. за юридически лица и еднолични търговци – копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или следните документи, ако не е регистриран съгласно ЗТР:

а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;

б) копие от документ за данъчна регистрация;

в) копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

 7.2. за физическо лице – копие от документ за самоличност;

     7.3. декларация, че кандидатът не е: 

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация;

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Ръководителя  на структурата на Община Гулянци;

д) сключил договор с лице по чл. 21 на ЗПУКИ;

е) лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) – удостоверение по чл.87, ал.6 на НАП;

      - удостоверение от отдел „Приходи” на община Гулянци за липса на задължения към общината.

    7.4. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичните регистри по чл.241 от  Закона за горите от съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице – копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.

     7.5. Списък на подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива.

     7.6. Документ за внесена гаранция за участие в търга;

    7.7. Доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията на продавача, когато такива са определени в условията за провеждане на търга;

    7.8. Когато кандидатът в търга предвижда участие на подизпълнители, документите, които се изискват от кандидата, се прилагат и за съответните подизпълнители.

     7.9. Кандидатите трябва да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината:

1. Квалификационно изискване – лицензиран за осъществяване на дейности в горски територии.

2. Техническо изискване – Да разполага с техника за извършване на дърводобив - Декларация от участника по Приложение № 3 за собствена или наета техника, с което ще се извършва ползването. Ако техниката е наета, следва да се представи договор за наем. Техниката /трактор, камион, бензиномоторен трион и др./ трябва да е регистрирана    по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника – прилага се удостоверение за регистрация.

7.10. Изискванията по т.7.3. и 7.8. се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата.

         7.11. Когато кандидат в търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

        7.12. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо или физическо лице, включено в обединението.

8. Документи за участие се подават в Община Гулянци до 16:00 часа на 02.04.2015г.

9. Търгът с явно наддаване да се проведе на 03.04.2015г. от 10,00 часа в административната сграда на Община Гулянци.

10. Определям дата за провеждане на повторен търг – 09.04.2015г. от 10,00 часа в административната сграда на Община Гулянци.

11. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е в размер на 5% /пет процента/ от достигнатата цена за обекта и следва да бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба.

Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума, внесена по сметка на продавача;

12. Срок за изпълнение - 31.12.2015 г. Срок за освидетелстване на сечищата: 31.12.2015г.

13. Условия за плащане на цената:

- Достигнатата  цена на търга на дървесината се заплаща изцяло при подписване на договора.

         - Плащането се извършва по сметка на Община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBGSF, вид плащане 445500.

         14. Одобрявам тръжната документация, която е неразделна част от настоящата заповед  и съдържа:

14.1. Копие от Заповед № РД-09-101/20.03.2015 год. за откриване на процедурата;

            14.2. Тръжни условия:пълно описание на обекта на покупко-продажба;

      14.2.1.Скица на обекта и технологичен план;

      14.2.2.Начин на осъществяване на наддаването.

         14.3. Списък на документите – Приложение №1;

14.4. Административни сведения за участника по образец – Приложение №2;

14.5. Справка-декларация за техниката – Приложение№3;

14.6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 58, ал.1, т.3, от Наредбата по образец –Приложение №4;

14.6. Декларация за участие на подизпълнители по образец – Приложение  №7;

14.7. Декларация за запознаване с условията на търга с явно наддаване  по образец – Приложение №8;

14.8. Декларация  по образец - Приложение №9;

14.9. Референция по образец -Приложение № 10.

14.10. Проект на договор.

15. В 3-дневен срок от провеждане на търга с явно наддаване Комисията да ми представи протокол за утвърждаване, придружен с цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга.

16. Определям лице за контакт: инж. Магдалена Цветанова, тел. 0878480718.

         Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Община Гулянци не по-късно от 10 дни преди датата на провеждане на търга.

    КМЕТ на Община Гулянци :……. …….                                                            

                                    /Лъчезар Яков/


Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.

Сайта използва бисквитки