Logo

Община Гулянци обявява

Публичен  търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища, мери от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година (съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ) >>>

Заповед 11.06.2019 >>>

P

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.

Website use cookies