Logo

Стратегически предложения за развитието на община Гулянци

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

РАМКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Изведените стратегически области за развитие на община Гулянци кореспондират напълно на зададената рамка в сферата на регионалното развитие както в националните закони и стратегически документи, така и в европейското законодателство. Философията на структуриране на  стратегическата част се базира на основните изисквания на националната законова рамка: Закон за Регинално Развитие, Правилник за прилагане на закона за регинално развитие, Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) и общински планове за развитие (2014-2020) на МРРБ. Документът е съобразен и със законовите разпоредби в сферата на устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство.

Основните аспекти на развитието, определящи кохезионната политика и отразени в регламентите за управление на фондовете на Европейския съюз са отразени в Стратегическата част на ОПР. В стратегическите цели са отразени и главните аспекти на Общата стратегическа рамка на ЕС до 2020  и Стратегията Европа 2020.

При определяне на стратегическите области за развитие на община Гулянци са взети предвид зададените от Националната стратегия  за регионално развитие и Националната концепция за пространствено развитие на България рамки. Съобразена е с Националната програма за развитие България 2020, Националната програма за реформи и секторните стратегии на България. Общинският план за развитие на община Гулянци хармонира с общата стратегия за развитие на област Плевен и включва в себе си основните насоки за развитие на областта, съобразени със специфичните проблеми на местната общност и потенциала за развитие.

Приоритетите и мерките за реализиране на стратегическите цели от Плана за развитие на общината от предходния програмен период, които продължават да бъдат актуални, са включени отново в настоящия документ. Заедно с това, вземайки предвид промените, настъпили във вътрешната и външна среда, стратегическата част на новия Общински план за развитие 2014-2020 е структуриран по нов начин. Промените се налагат като необходими и от изводите и препоръките в междинни годишни доклади за напредъка на изпълнението на ОПР и актуализирания през 2011 г. план на община Гулянци.

ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОПР 2014-2020  

Доброто планиране е предпоставка за успешно местно развитие. Ето защо приложението на  основополагащи принципи в планирането, доказали в практиката своето значение, е от особено значение. Така процесът на разработване на  стратегическата част на ОПР 2014-2020 на Гулянци е подчинен на следните принципи:.

Обоснованост. Стратегията за развитие в рамките на ОПР 2014-2020 г. на община Гулянци е изградена на направените от ситуационния и SWOT анализа изводи и е съобразена със закономерностите в местното развитие. Взети са под внимание и настъпилите промени във външната среда.

Фокусираност. Изведените в стратегическата част на плана приоритетни области осигуряват фокусиране на вниманието и концентриране на усилия и ресурси в най-важните и взаимно свързани сфери на местното развитие.

Обвързаност. Интегрираният подход, наложил се като водещ в съвременното планиране, е приложен при разработването на стратегическата част на плана. Това дава възможност за взаимна обвързаност и допълване на заложените мерки, с което се осигурява постигане на мултиплициращ ефект от предвидените за изпълнение дейности

 Оперативност. Изпълнението на поставените стратегически цели се осигурява чрез прилагане на предвидените мерки в приоритетните области като се  реализират конкретни проекти и така се постига очакваното местно развитие за периода 2014-2020 г.

Съгласуваност. С разработения Общинския план за развитие на Гулянци е налице пълна съгласуваност с националните и европейски политики на местно ниво. Документът е подготвен в съответствие с тях и е част от системата стратегически документи за развитие в България на ниво община.

Публичност. Визията, основната цел на стратегията, както и стратегическите цели и приоритетни области в стратегическата част на ОПР са изведени на базата на проведени анкети сред широк кръг представители на местната общност, кметове и кметски наместници на населени места, фокус групи и публични обсъждания със заинтересованите страни. Набелязаните мерки, дейности и проекти са изведени с помощта на проучване на потребностите и нагласите на гражданите

ПОДХОД  

Стратегическата част на ОПР на Гулянци за периода 2014-2020 г. е разработена като се използват различни подходи, позволяващи  отчитане на специфичните особености и ресурси на общината и външната среда, която влияе върху нейното развитие. Използван е сравнителен анализ и обединяване на резултатите от ситуационния и SWOT (силни и слаби страни, възможности и заплахи в развитието на общината) анализите, направмените констатации, изводи и предложения от проведените 2 анкети и объжданията в общността, съобразена с външната като е  структурирана в дадените от занодателните и стратегически документи на всички по-горни нива рамки. Направените изводи и предложенията от участието на местната общност в обсъждания и анкети, представляват базата, върху която е изградена системата от стратегически цели и приоритетни области за въздействие като се  разглеждат от гледна точка на:

  • силните страни и възможностите, които те предполагат в развитието;
    • възможностите и слабите страни, които биха могли да бъдат преодоляни;

    • заплахите и силните страни, които могат да помогнат за преодоляването им;

  • заплахите и слабите страни, които следва да се имат предвид и следва да се преодолеят за осигуряване бъдещото местно развитие.

 Този подход е използван за идентифициране и систематизиране на възможните посоки на местното развитие и тяхното приоритизиране като са отчетени и препоръките в изготвените в резултат на наблюдение, оценка и актуализиране на ОПР 2007-2013 г. документи.

При разработването на стратегическата част е използвана пълноценно цялата събрана информация от проведените анкети сред представители на общността от различните населени места в общината,  дискусиите в работни и фокус групи.

Следването на общата логика и приоритети за развитие в регионален, национален и европейски план, позволило вписването на ОПР на Гулянци в системата от стратегически документи, е осъществено след подробното запознаване със законодателната и стратегическа рамка на всички нива и взаимната им връзка.

За извеждането на най-значимите области за развитие на община Гулянци допринася и прилагането на комплексен подход при оценка на вътрешната и външна среда, потребностите и ресурсите на общността.

СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГУЛЯНЦИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.  

Стратегическата част на плана за развитие на община Гулянци отговаря на изискванията на методическите указания на МРРБ и при структурирането й е приложен съвременния интегриран подход за планиране. Тя представлява единна  система от взаимно обвързани елементи, подчинени на общата им цел - да бъде достигнато описаното във визията ниво на развитие на община Гулянци.

  Структурата на стратегическата част на ОПР на Гулянци е обвързана напълно с визията за развитие, тоест желаното и постижимо състояние на община Гулянци  към края на програмния период. Четирите стратегически цели са логически обвързани идентифицираните приоритетни области за въздействие и конкретните мерки, чрез които следва да бъдат достигнати. Тази взаимна обвързаност на елементите на стратегията е предпоставка за прилагането на комплексен подход при изпълнението на ОПР и осигурява възможност за мултиплициране на ефекта от всяка мярка и надграждане на постигнатите резултатите от иизпълнението на предвидените дейности и проекти.  

ВИЗИЯ:

Гулянци – община с устойчива и балансирано развита икономика на базата на съхранени и разумно използвани природни ресурси и културно-историческо наследство; широко партньорство на местно, междуобщинско и транснационално ниво и заетост, осигуряваща достоен живот на гражданите и условия за развитие на младите хора

   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

Формулираните стратегически цели покриват всички основни сфери на обществения живот и предполагат разпределение и концентриране на ресурсите за постигане възможно най-добри резултати за развитието на община Гулянци през програмния период. За измерване на осъществяването им е изградена система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020.

Стратегическа цел 1: Традиции и новации за развитие на устойчива и балансирана икономика, базирана на знанието

Стратегическата цел е насочена към постигане на икономика, базирана на иновативни подходи и производства като биопродукти в традиционния за общината отрасъл селско стопанство, насърчаване на предприемачеството в  нови икономически сфери за пълноценно използване на ресурсите на общината. Предвижда се развитие на различни форми на алтернативен туризъм, за които съществуват природни и културни дадености, както и използване на възможностите, които предоставя река Дунав. Ще бъде търсено сътрудничество с научни звена и университети за развитие на нови технологии и техника за повишаване ефективността и конкурентоспособността на местната икономика като се прилага партньорски подход на всички нива – местно, междуобщинско и трансгранично. 

Индикатори за постигане на целта са сравнимите с предходни години икономически показатели на община Гулянци през програмния период.

Стратегическа цел 2: Осигуряване на равни възможности за достоен живот и личностно развитие

Достигането на тази цел предполага създаване на равни възможности за развитие на всички граждани. Тя включва добро образование, заетост, здравеопазване и достъп до социални услуги за осигуряване на добри условия на живот, както и пълноценно включване в културния живот на общността и възможност за личностно израстване.

С постигането й следва да се създаде благоприятна обществена среда за социално включване на хора в неравностойно положение, грижа за възрастни самотни хора и качествен живот на всички граждани. Тя поставя акцент върху подобряване на образованието и задържане на ромските деца в училище, условие за по-добра интеграция, по-голяма заетост и осигуряване на препитание на малцинствената група.

Ясни индикатори за постигане на стратегическа цел 3 са заетост на населението в трудоспособна възраст, както и процент на завършили основно образование деца от ромски произход.

Стратегическа цел 3: Създаване на съвременни условия, осигуряващи добро качество на живот

Постигането на тази цел следва да осигури по-добра жизнена среда, по добра свързаност и баланс в развитието на населените места. То е свързано с обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура в населените места и общината като цяло, отговаряща на съвременните изисквания и защитаваща околната среда и осигуряваща достъпност.

Индикатори за постигането на целта могат да бъдат както количествените стойности на изградената инфраструктура, така и броят населението, което я ползва.

Стратегическа цел 4: Опазване и използване на природни и културни богатства за развитие на общината

Запазването и пълноценното използване на природните и човешки ресурси, културнно-исторически ценности, чиста природа  и благоприятното разположение на река Дунав, специфични за община Гулянци, са условие за постигането на стратегическа цел 4 – да се съхрани идентичността и се постигне устойчиво развитие на общината. Създаването на единен туристически продукт, даденостите за развитие на ловен и риболовен туризъм, както и възможностите за проучване и експониране на културно-исторически паметници и партньорство с български и румънски общини на базата на местни традиции и култура, са възможност за развитие.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

Стратегията за развитие на община Гулянци през периода 2014-2020 включва пет приоритетни области, върху които следва да се концентрират усилията и ресурсите на администрацията и местната общност, за да се реализират заложените в Общинския план за развитие на Гулянци стратегически цели.

Реализиране на набелязаните мерки, дейности и проекти в отделните приоритетни области допринасят за постигането на една или повече стратегически цели. Изпълнението на отделните мерки има синергичен ефект, тъй като те са взаимно свързани и дейностите и проектите към всяка от тях допринасят за постигането на стратегическите цели и визията за община Гулянци към 2020 г.

Планът за развитие, обаче е отворена и гъвкава система и в зависимост от настъпили промени в общината и условията във външната среда, той може да бъде актуализиран. Той не изчерпва всички действия, които могат да бъдат предприети в изпълнение на ОПР, а мерките не се ограничават до дейности и проекти, предвидени в Програмата за реализация на плана.

Приоритетна област 1. Устойчиво развитие на общинската икономика чрез оптимално използване на природните и културно-исторически ресурси в традиционни сфери и нови производства, насърчаване на предприемачеството.

В приоритетната област са заможени мерки и предвидени дейности и проекти, които предвиждат оптимално използване на природните и културно-исторически ресурси на общината както за развитие на традиционните за общината икономиески отрасли, така и на алтернативни дейности за постигане на балансирано развитие на общината. Насърчаването на предприемачеството, прилагане на иновативни подходи и екологичното производство са важен акцент.

Приоритетната област включва мерки, свързани и с насърчаване развитието на туризма.

Мярка 1.Подобряване на бизнес средата и подкрепа на предприемачеството,насърчаване на иновациите и екологичните производства

Мярка 2. Опазване и социализация на културно-историческото наследство и оптимално използване на природните ресурси за развитие на туризма.

Мярка 3. Създаване на туристически продукти и маркетинг на общината.

 Мярка 4. Развитие на земеделското стопанство, насърчаване развитието на поливно и екологично земеделие и развитие на алтернативни икономически дейности за допълваща заетост.

 Мярка 5. Възстановяване на традициите в областта на рибарството чрез пълноценно използване на водните ресурси на общината. 

Приоритетна област 2. Развитие на инфраструктурата в населените места, свързаност.

С интервенциите в тази област се създава по-добра среда за живот на хората. Прилагането на мерките от приоритетната област създава условия за развитие на бизнеса, привличане на инвестиции. Те ще повишат имиджа на общината и ще допринесат за развитие на туризма в нея. Стимулирането на стопанската дейност ще повиши доходите на населението.

С допълване въздействието на изпълнените мерки от постигнатото с реализиране на мерките от приоритетна област 3 се постига комплексност, при която синергичният ефект води до много по-добри резултати при изпълнение на ОПР на Гулянци.

Мярка 1. Поддържане и развитие на общинската транспортна инфраструктура.

Мярка 2. Изготвяне на градоустройствена документация за общината и населените места в съответствие със съвременните изисквания

Мярка 3. Поддържане и развитие на инфраструктурата на населените места.

Приоритетна област 3. Околна среда

Доброто състояние на околната среда зависи пряко от човешката активност, но и качеството на живот е в пряка зависимост от състоянието на природата около нас. Осигуряването на чиста питейна вода в населените места, водоснабдителната и канализационна мрежа, както и пречистването на отпадните води са от изключително значение за запазване баланса, осигуряващ добра жизнена среда на хората. Приоритетната област поставя акцент и върху привеждане управлението на отпадъците и енергийната ефективност в съответствие с европейските стандарти. В нея са включени мерки за опазване на горското богатство и превенция на риска от природни бедствия.

Мярка 1. Поддържане и развитие на водоснабдителната и канализационна мрежа и пречистване на водата. Изграждане на нови водохващания и реконструкция на съществуващите.

Мярка 2. Управление на отпадъците.

Мярка 3. Прилагане на мерки за енергийна ефективноств жилищни и обществени сгради и улично осветление.

 Мярка 4. Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия.

 Мярка 5. Възстановяване и опазване на горския фонд.

Мярка 6. Мерки за превенция на поява на свлачища и наводнения и възстановяване на нарушените терени.

Приоритетна област 4. Подобряване качеството на живот в община Гулянци чрез създаване на равни възможности за образование, здравеопазване, социални услуги, култура.

Приоритетната област включва мерки, свързани с поддържане и развитие на социалната, здравна, образователна и културна инфраструктура, както и меки мерки, подпомагащи равния достъп до услуги в застъпените сфери на обществения живот. Предвидени са мерки за подобряване качеството на образование и обвързването му с пазара на труда, оказващи въздействие върху заетостта, а с това и върху задържането на младите хора в общността. Включени са дейности за задържане на ромските деца в училище и повишаване на тяхното образование и култура.

Мярка 1. Поддържане и развитие на социалната инфраструктура

Мярка 2. Създаване условия за по-добро образование на младите хора.

Мярка 3. Мерки за подобряване достъпа до културния и духовния живот на гражданите.

Мярка 4. Инвестиции и грижа за младите хора.

Мярка 5. Реализация на политика на активна заетост на човешките ресурси.

Мярка 6. Интеграция на ромското население.

Приоритетна област 5. Развитие капацитета на общинската администрация, повишаване качеството на публичните услуги и партньорство за развитие.

Приоритетната област включва мерки и дейности с хорионтален характер, свързани с развитие и пълноценно използване на човешките ресурси, непосредствено въздействащи върху успешното реализиране на дейностите от останалите приоритетни области. Подобряването на административните услуги, повишаване капацитета на администрацията и цялата общност, както и прилагането на патньорския подход, са условие за устойчиво местно развитие и гаранция за постигане на поставените стратегически цели в ОПР на Гулянци.

Мярка 1.Укрепване на административния капацитет.

Мярка 2. Разширяване обхвата и подобряване качеството на административните услуги

 Мярка 3. Участие на общината в местни, регионални, национални и международни мрежи и партньорства

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.

Сайта използва бисквитки