Logo

Общинският съвет гласува бюджета за 2013 година

На редовна сесия на 26 февруари Общински съвет Гулянци разгледа и гласува отчета за бюджета на Община Гулянци за 2012 година и бюджета за 2013 година.

И двата бюджета бяха приети единодушно от местния парламент със съвсем малки редакции в някои текстове. Бисер Киров – главен експерт „Бюджет” обясни, че параметрите заложени в бюджета на общината са съобразени с изискванията на Закона за държавния бюджет, освен това той е бил подробно обсъден и съгласуван с кметовете на кметства и подложен на публично обсъждане.

 

   

Приходната част на бюджет 2013 е 5 559 158лв. като 2 957 585лв. са приходи за държавни дейности и 2 601 573лв. – приходи за местни дейности. Според инвестиционната програма на общината 321 790лв. са предвидените средства за капиталови разходи. През годината с пари от републиканския бюджет ще бъде извършен ремонт на път от четвъртокласната мрежа Гиген – Искър на стойност 104 000лв. Предвидено е изграждането на обреден дом – ритуална зала на гробищния парк в гр. Гулянци за 62 000лв. През тази година трябва да продължи ремонта и реконструкцията на сграда за здравна служба в село Ленково. Сумата заложена в бюджета за тази цел е 20 000лв. За закупуване на контейнери за отпадъци, които ще бъдат разпределени във всички села са заложени 32 000лв. Със собствени приходи в размер на 18 000 лева общината е планувала закупуването на компютърни конфигурации за двете гимназии в Гулянци и в Гиген. През годината, със средства от собствени приходи, ще бъдат извършени текущи ремонти на сградите на няколко кметства – Гиген, Дъбован, Загражден и Милковица на обща стойност 14 500лв. и на читалището в Сомовит на стойност 5 000лв. Ще бъде направен ремонт на два отводнителни канала в с. Искър и с. Милковица, както и текущ ремонт и баластриране на улици във всички населени места на стойност 42 826лв. Значителни средства в проектобюджета са заложени и за съфинансиране по три проекта, които ще се изпълняват през годината – „Рехабилитация на път Загражден – пристанище Загражден” по Програмата за трансгранично сътрудничество – 30 000лв., „Благоустрояване на ОДЗ „Незабравка” гр. Гулянци” – 42 050лв и „Подмяна на дограма на ОУ „Хр. Ботев” с. Милковица” – 51 450лв., и двата по „Красива България”.

През 2013 година Клубовете на хората с увреждания и на пенсионерите по места ще получат помощ от общинския бюджет по 400лв. Спортните клубове ще бъдат подпомогнати в дейността си с общо 17 500лв.

Copyright 2015 Municipality of Gulyantsi. Designed by itdesign adv.

Сайта използва бисквитки