Община Гулянци

Община Гулянци обявява

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 46 ÷ 64 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед >>>

Документация >>>

Заповед и протокол 25.11.2019г. >>>

Сайта използва бисквитки