Община Гулянци

Община Гулянци ще реализира проект: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех.

 снимка

От 01.03.2019г. Община Гулянци ще реализира проект: Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех.

Проекта е по Приоритетна ос: Образователна среда за активно социално приобщаване, процедура:          BG05M9OP001-2.018 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Стойността на проекта е863 709,35 лв., разделена както следва ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0003 С01 по ОПРЧР от 01.03.2019г. -496 978,62 лв. и по ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0003 2014BG05M2OP001-С01 по ОПНОИР 366 730,73 лв.

Период за реализация на проекта   01.03.2019- 31.12.2020г.

Бенефициент: Община Гулянци

Партньори:

СУ “Христо Смирненски” гр. Гулянци      

ИКОМС ЕООД гр. Плевен

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - Д-Р АЛ.ВОЙНИКОВ-ГУЛЯНЦИ ЕООД гр. Гулянци

АПОЛИ ИНВЕСТ ЕООД гр. Плевен

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" гр. Велико Търново

Сдружение с нестопанска цел "Виа Хуманика" гр. Плевен

Проектното предложение "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех" е интервенция очертаваща общата картина на икономически и социални проблеми в община Гулянци. С оглед на интегрирания характер на процедурата, дейностите включени в конкретното проектно предложение са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво. В настоящето проектно предложение планираните дейности надграждат планираните дейности в Плана за интегриране на ромите 2017-2020г. Обхванати са всички основни приоритети на плана за интеграция на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение.

Обща цел: Повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфични цели по ОП "Развитие на човешките ресурси"

               1. Подкрепа за социално включване чрез:

• Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи - създаване на механизми и условия за активно включване на ромите в икономическия и социален живот на общината.

• Прилагане на интегриран подход, съчетаващ интервенции в следните области: подобряване достъпа до заетост; подобряване достъпа до образование; подобряване достъпа до социални и здравни услуги.

• Разширяване на възможностите на етническите малцинства да участват във всички процеси, които се отнасят до тяхното собствено развитие и определят присъствието им в обществото: в сферата на икономиката, културата, образованието и обществено-социално пространство.

               Специфични цели по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

               1. Подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

               2. Да се повиши мотивацията у децата за участие в учения процес и да се намали броят на безпричинните отсъствия и на застрашените от отпадане ученици от етническите малцинства чрез създаване на подходяща образователна среда за развитие на потенциала им и осигуряване на равни възможности за личностно развитие.

               3. Да се подпомогне адаптацията и формирането на толерантно отношение към другите чрез участие в дейности с интеграционен характер за съхраняване и развитие на културната идентичност.

               4. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование.

               5. Да се развият умения и да се придобият по-високи социални компетенции от родителите за активно участие в учебно-възпитателния процес.

Изпълнението на дейностите по процедурата ще допринесе за реализиране на целите на основни стратегически документи: Националната стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020 г., Областната стратегия на област Плевен и общинския план за интегриране на ромите 2017-2020г. на община Гулянци, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020г. и стратегията на община Гулянци за развитие на соц.услуги, Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020г.

Планираните дейности отговарят на идентифицираните потребности и проблеми на целевите групи и са съобразени с трите хоризонтални принципа: устойчиво развитие; равни възможности и недопускане на дискриминация; равенство между половете.

Постигнатите резултати, чрез изпълнението на дейностите ще създадат условия към подобряване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като роми и борба с бедността и социалното изключване.

Ще бъдат изпълнени следните дейности:

По ОП РЧР

 Дейност 1 - Професионално информиране и консултиране на лица от целевата група - Ще бъде предоставено професионално ориентиране и консултиране на лица от целевата група с цел подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие на лица от малцинствата, както и професионално ориентиране и консултиране и на хора от уязвими групи.

Дейност 2 - Мотивиране за активно поведение на пазара на труда - Мотивационното обучение е насочено към придобиване на умения за ориентиране на пазара на труда и адаптиране към неговите изисквания, за търсене и избор на подходяща заетост.

Дейност 3 - Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация - Целта на обучението е повишаване на професионална квалификация или придобиване на нова.

Дейност 4 - Насърчаване на самостоятелна заетост - Целта на дейността е да се предостави информация за подкрепа на предприемачеството и самостоятелната заетост: създаване на работни места, развиване на умения,предоставяне на възможност на безработни и хора в неравностойно положение да участват пълноценно в обществения и икономическия живот.

Дейност 5 - Включване в заетост - Наемане на лица от целевата група, роми и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица за срок от 9 месеца

Дейност 6 - Подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация - Индивидуални консултации за активно включване, подпомагане за оформяне на административни документи пред държавни институции; Организиране на здравни беседи и семинари с гостуващи лекари на теми: Здравословен начин на живот; Семейно планиране; Идентифициране на проблеми и грижи, свързани със здравето; Организиране на здравни профилактични прегледи за цялата целева група.

Дейност 7 - Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи- Информационни и дискусионни кампании в област Плевен - кръгла маса, информационни и работни срещи, дебати насочени към различни представителите на гражданското общество, част от които представители на общинска администрация, институции и организации, различни граждански структури, частния сектор и други

Дейност 8 - Разкриване на Център за социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности - разкриване на иновативна услуга за социално-икономическа интеграция, която е обвързана с приоритетите заложени в стратегиите на общинско и областно ниво и плана за интегриране на ромите

Дейност 9 - Обзавеждане и оборудване необходимо за разкриването на "Център за социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности" -Целта на настоящата дейност е насочена към осигуряване на необходимата работна среда в "Център за социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности" за практическа професионална реализация на наетия персонал

               По ОП НОИР

Дейност 1 - Допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които българският език не е майчин от СОУ "Христо Смирненски"- Дейността е насочена за ученици от IV до X клас към СУ "Христо Смирненски" - гр. Гулянци от етническите малцинства за успешно завършване на средно образование, да се съхрани и развие културната идентичност на учениците, да се постигне възпитание в дух на толерантност и екипност, да се осъществи допълнително обучение по български език за учениците, включително и за които българският език не е майчин

Дейност 2 - Допълнителни занимания със застрашените от отпадане от училище ученици от етническите малцинства - Дейността е насочена за ученици от целевата група от IV до X клас към СУ "Христо Смирненски" - гр. Гулянци – ще се осъществи допълнително обучение и занимания с цел засилване интереса на учениците и провокиране на любознателност към различни дейности и според възрастта и интересите си учениците ще участват в тематични клубове

Дейност 3 - Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства - провеждането на допълнителна индивидуална работа за добро психическо развитие, както и специализирана подкрепа за по-добра мотивация за образование на учениците от етническите малцинства, се обуславя от редица фактори, които са в основата на емоционални и поведенчески проблеми у децата от етническите малцинства от 4 до 10 клас.

Дейност 4 - Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила - По време на кариерното консултиране учениците ще получават подкрепа да вземат решение каква специалност да изберат. Ще разбират в какво ще са „най-добри” и в кои професии са застъпени, притежаваните от тях качества, като ще бъдат обхванати ученици от IV до X клас.

Дейност 5 - Работа с родителска общност - основна цел е да се превърнат родителите в активен участник и партньор на училището в образователния процес в усилията за привличане и задържане на ромските деца в класните стаи и повишаване на качеството на образоване. Понастоящем ромските родители не участват в образователния процес и възприемат училището като „чужда” институция. В резултат, учителите не получават съдействие от родителите, а родителите изпитват недоверие към училището.

Дейност 6 - Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование - С учениците от целевата група в начален и прогимназиален етап на основно образование, ще се проведат разговори за недопускане на отпадането им от образователния процес и възможностите които ще имат при завършване на основно и продължаване на обучението в средно образование. Участие ще вземат и родители участници в родителските клубове и ще се организират екскурзии за учениците от целевата група с цел опознаване на историческото, културното и природното богатство на родината.

               Резултати по ОПРЧР:

Реализирането на планираните проектни дейности ще допринесат за постигане на заложените в проекта цели, а именно повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Дейностите по процедурата са насочени изцяло към соцеално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите и уязвими групи. Проблемите имат комплексен характер и затова се прилага интегриран подход, съчетаващ интервенции в различни области.

 Изпълнението на дейностите по процедурата ще допринесе за реализиране на целите на основните стратегически документи: Националната стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-2020 г., Областната стратегия на област Плевен и общинския план за интегриране на ромите 2017-2020г. на община Гулянци, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020г. и стратегията на община Гулянци за развитие на соц.услуги.

Постигнатите резултати, чрез изпълнението на дейностите ще създадат условия към подобряване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани общности като роми и борба с бедността и социалното изключване.

Ще се постигнат следните ефекти върху целевата група:

● социално включване и мотивация;

● повишаване стандарта на живот на лица от уязвими групи;

● позитивно отношение на работодателите към целевата група;

● намаляване на безработицата и повишаване на доходите на лицата от целевата група;

● повишаване информираността на обществото и преодоляване на негативните нагласи;

● придобиване или повишаване на професионална квалификация;

● подобрен достъп до социални и здравни услуги;

● в резултат на проведените здравни профилактични прегледи ще се постигне превенция на заболявания;

● включване в обществени мероприятия на малцинствата;

● ще се създадат условия за формиране на трайни и позитивни нагласи, за толерантно отношение и подкрепа към етническите малцинства и др.

Всички дейности в проектното предложение се изпълняват за първи път и надграждат дейностите от плана за интегриране на ромите 2017-2020г. на община Гулянци. След приключване на проектните дейности, общината ще продължи работата за интеграция на малцинствата с разработването и реализирането на плана за интеграция и други проекти с надграждащи мерки.

               Резултати по ОПНОИР:

Ще се постигнат реални и трайни резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства в рамките на община Гулянци. Ще се повиши мотивацията на родителите за участие в образователния процес и подпомагане образователната интеграция на децата им. Ще се усвоят умения за по-добро общуване и ограничаване на конфликтите.

Ще се създадат условия за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. Проектът ще повлияе пряко върху мотивацията на целевата група като гарантира в голяма степен намаляване на броя на ранно напускащите училище и осигуряване на по-високо образователно ниво на ученици и родители.

Чрез проектните дейности ще се създадат условия за формиране на трайни и позитивни нагласи, за толерантно отношение и подкрепа към личността на другия и привличане на родителите към училищния живот, което ще утвърди позитивния имидж на училището в общността.

Партниращите НПО ще продължат работата си с ученици и родители, при разработване и реализиране на съвместни проекти и инициативи. След приключване на предоставеното финансиране източници за продължаването на резултатите ще бъдат местният бизнес, родителската общност и европейските и национални програми за развитие, които ще допринесат за тяхното мултиплициране и утвръждаване в общността.

Индикатори за изпълнение по ОП РЧР

Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги - 17 лица

Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и здравни услуги - 119 лица

Роми - 140 лица

Други хора в неравностойно положение - 20 леца

Индикатори за изпълнение по ОП НОИР

Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система - 238 лица

Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция - 251 лица

 

Проект BG05M9OP001-2.018-0003  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци - шанс, толерантност и успех”

Сайта използва бисквитки