Община Гулянци

Предприемане на мерки за подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване в община Гулянци

Информация >>>

От 10.04.2017 г. Община Гулянци стартира изпълнението на проект „Предприемане на мерки за подобряване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване в община Гулянци”, договор № BG05M9OP001-2.005-0120-С01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.

      Общата стойност на проекта е 385 128,60 лв. и е с продължителност 16 месеца.

       І. Информация за кандидат-потребителите по проекта

            В рамките на дейността по Компонент 2, потребители, които желаят да ползват социална услуга в домашна среда – личен асистентмогат да бъдат:

-    лица с 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

-    деца с 50% и над 50% намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ;

       Желаещите да участват в проекта подават следните документи: 

 1. Заявление от кандидата (по образец);за дете - удостоверение за раждане (копие);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /образец/;
 4. Декларация за принадлежност към целева група (Приложение 2);
 5. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие).

       По проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, въз основа на която ще се формира индивидуална оценка за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите по проекта ще се извършват в дома им от външни специалисти, наети по проекта.

За социалната услуга по проекта не се заплаща месечна потребителска такса.

І. Информация за кандидатите за работа по проекта:

            1. Лични асистенти

            За предоставяне на социалната услуга в домашна среда – Личен асистент по Компонент 2 ще бъдат наети на трудово правоотношение 25 лични асистенти, на пълен работен ден, за 12 месеца. За лични асистенти могат да кандидатстват икономически неактивни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

            Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Декларация за принадлежност към целева група (Приложение 2);
 4. Автобиография/образец/;
 5. Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“;
 6. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;
 7. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /образец/;
 8. Декларация за съдимост и здравословно състояние /образец/.

2. Техник озеленител и охранител

            В рамките на дейността по Компонент 1, на 30 лица от целевата група, т.е. хора от семейства, в които има лице с увреждане, ще бъде предоставено обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация в направленията техник-озеленител и охранител. В последствие ще бъдат подбрани според степента на потребностите 13 от тези лица /техник-озеленител-11 лица и охранител-2 лица/, които ще бъдат назначени на работа, на пълен работен ден, за 6 месеца.

Могат да кандидатстват икономически неактивни лица от семейства на хора с увреждания, подали заявление за ползване на социалната услуга в домашна среда – личен асистент по проекта.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление от кандидата (по образец);
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Декларация за принадлежност към целева група (Приложение 2);
 4. Автобиография/образец/;
 5. Копие на документ за завършена степен на образование.

Минимално изискване към кандидатите: за „техник-озеленител“ да имат завършено минимум средно образование, а за „охранител” – завършено начално образование.

6. Служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“;

7. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти

8. Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни /образец/;

9. Декларация за съдимост и здравословно състояние /образец/.

     Подборът на личните асистенти, техник-озеленителите и охранители ще се извърши от Комисия, определена от кмета на Община Гулянци след преглед на представените документи и интервю с всички кандидати, желаещи да работят по проекта. Информация за датата на интервюто ще бъде поставена на сайта на общината и на информационното табло в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32.

Документите от кандидат – потребителите и кандидатите за работа по проекта могат да се получават, както и да се подават в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани.

Срок за подаване на документи от кандидатите по проекта: 12.06 до 30.06.2017 г., всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Сайта използва бисквитки