Община Гулянци

Община Гулянци ще продължи да предоставя интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда

patronajna

През март Община Гулянци подписа с Министерството на труда и социалната политика допълнително споразумение към Договор, с което продължава дейностите по проект BG05M9OP001-6.004-0049  „Патронажна грижа + - Компонент 2”. По силата на договореностите хора с увреждания, възрастни хора, които не могат да се обслужват сами и лица  поставени под карантина заради Ковид-19 ще продължат да получават здравни и социални услуги в домовете си още шест месеца от 27.03.2022 г. до 27.09.2022 година. Подкрепата се осигурява по проектно предложение на Община Гулянци с финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на 74 383,70 лв.

Дейностите се реализират в две направления. В направление „Патронажна грижа“ 54 потребители – възрастни хора и лица с увреждания, получават пакет интегрирани социално-здравни услуги в домашна среда във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19: психологическа подкрепа и консултиране; медицинско обслужване при идентифицирана потребност; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).  В реализиране на дейностите са ангажирани двама медицински специалисти, единадесет домашни помощници, психолог, шофьор и координатор.

               В направление „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ се реализират мерки за защита и предпазване от COVID -19 на ползвателите и служителите на ЦОП гр. Гулянци.

               В условията на пандемия от COVID-19 сред основните ангажименти на Община Гулянци е да осигури помощ и грижа на хората от уязвими групи. През изминалите месеци от 2020 година насам тези дейности се осъществяваха по проектите „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, 3 и 4”,  „Патронажна грижа + в община Гулянци“ и настоящият – „Патронажна грижа + - Компонент 2“.

Сайта използва бисквитки