bg en
Новини > Община Гулянци работи по два проекта насочени към безработните младежи

Община Гулянци работи по два проекта насочени към безработните младежи

2016-06-17

На 25.04.2016г. Община Гулянци подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика за реализация на проект BG05M9OP001-1.002 -0037- Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци по Процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на стойност 384 120.00 лв.

Настоящият проект си поставя за цел активиране и интеграция в заетост на 90 младежи на възраст от 18 до 29 години, които не са ангажирани нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта, с местоживеене на територията на община Гулянци. Продължителността на проекта е 12 месеца. В момента се извършват подготвителните дейности по проекта и идентифицирането и насочването на потенциалните потребители. В следващия етап ще се проведе мотивационно обучение на обхванатите младежи, а през есента те ще бъдат наети, чрез субсидирана заетост в Гулянци и кметствата за срок от 6 месеца на длъжности в областта на градинарството.

Чрез реализирането на дейностите по проекта, община Гулянци цели да даде възможност на млади хора, неангажирани в образователната сфера или заетост, да преминат мотивационно обучение, чрез което да придобият умения за подготовка на автобиография и други документи за кандидатстване на работа, явяване на интервю, използване на каналите за включване в образователната система, търсене на обучение, стаж и/или работа. Освен, че ще осигури работа за срок от 6 месеца на обхванатите лица, проекта ще ги стимулира към връщане в образователната система, регистриране в дирекция „Бюро по труда” или към търсене на реализация на пазара на труда.

Към момента в община Гулянци действа и друг проект с насоченост към безработните младежи - „Обучения и заетост на младите хора”, който се осъществява по Договор № - ОЗМ –1– 04 –04- 168 # 5 от 25.02.2016 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 г.-2020 г. Предоставените средства по проекта са 187 992,00 лв. Той стартира през месец март и ще продължи до 31.08.2016 г.. По проекта са назначени 60 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Бюрото по труда. Те са ангажирани за срок от 6 месеца като общи работници за дейности, свързани с почистване, поддръжка и ремонтни дейности на терени и територии общинска собственост – паркове, градини, алеи и др. Наети по проекта работят във всички населени места: в гр. Гулянци –  26, с. Брест и с. Гиген по  7, в с. Милковица, с Дъбован и с. Сомовит са назначени по 4 безработни лица, с. Долни Вит, Шияково и Искър по 1, в Ленково по проекта работят трима младежи, в Крета – двама.

По проекта 14 наставници от общинска администрация Гулянци обучаваха наетите лица за първите три месеца, за придобиване на нови или усъвършенстване на професионални знания и умения, придобити на работното място, както и професионална квалификация и ключови компетентности.