bg en
Новини > Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци

Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци

2016-04-27

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на  Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд

     МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   

 

 

На 25.04.2016г. Община Гулянци подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика за реализация на проект BG05M9OP001-1.002 -0037- Активиране и интеграция в заетост на младежи от Община Гулянци по Процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” на стойност 384 120.00 лв.

Настоящият проект си поставя за цел активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта, с местоживеене на територията на Община Гулянци.

Основните дейности, чрез които ще се постигне целта, са: идентифициране на 90 икономически неактивни младежи на възраст 18-29 г. в община Гулянци, чрез осъществяването на информационна кампания и индивидуална работа на терен, които да преминат мотивационно обучение и да бъдат наети, чрез субсидирана заетост в общината за срок от 6 месеца на длъжности в областта на градинарството. Чрез реализирането на тези дейности проектът се стреми да постигне следните резултати: Осъществена информационна кампания зa идентифициране на 90 икономически неактивни младежи, които не са включени в заетост, образование или обучение;  Проведено мотивационно обучение, чрез което младежите ще придобият умения за подготовка на автобиография и други документи за кандидатстване на работа, явяване на интервю, използване на каналите за включване в образователната система, търсене на обучение, стаж и/или работа; Осигурена субсидирана заетост на 90 младежи, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение; Активирани младежи до 29г. към връщане в образователната система, регистриране в дирекция „Бюро по труда”, включване в обучение във връзка с възможност за работа и/или към реализация на пазара на труда. Продължителността на проекта е 12 месеца.