bg en
Новини > Последни срещи и обучения по проект за подготвителни дейности по мярка 19 от ПРСР

Последни срещи и обучения по проект за подготвителни дейности по мярка 19 от ПРСР

2016-05-12

На 05.05.2016 г. в с. Милковица в малкия салон на читалището се  проведе последната еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност на Стратегията за местно развитие на МИГ Гулянци. На нея заинтересованите страни от стопанския, нестопанския и публичен сектор даваха предложения относно бюджета и мерките на Стратегията, както и критериите за избор на проекти. Събитието се осъществи в изпълнение на поддейност 4.3 „Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/07.12.2015 г. за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

На 09.05.2016 г. в салона на Кметството в с. Гиген се  проведе последната еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност на Стратегията за местно развитие на МИГ Гулянци. На нея заинтересованите страни от стопанския, нестопанския и публичен сектор даваха последни предложения, относно заложените мерки на Стратегията, както и критериите за избор на проекти. Събитието се осъществи в изпълнение на поддейност 4.1 „Провеждане на еднодневна работна среща за КПС”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/07.12.2015 г. за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

На 11.05.2016 г. в залата за събрания  в с. Дъбован се  проведе последното обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР на Стратегията за местно развитие на МИГ Гулянци. С това се сложи  край на поредицата информационни събития за информиране и консултиране на местната общност по въпросите на подхода ВОМР. Събитието се осъществи в изпълнение на поддейност 4.4 „Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/07.12.2015 г. за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).