bg en
Новини > Обучение по проект по ПРСР 2014-2020

Обучение по проект по ПРСР 2014-2020

2016-05-04

             

На 27.04.2016г. и 28.04.2016 г. в Конферентната зала в Община Гулянци sе  проведе обучение на екипа на МИГ и представители на партньорите. Обученията събраха  над 13 човека, които ще бъдат пряко ангажирани с прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на Община Гулянци. Те се осъществиха в изпълнение на поддейност 2.1 „Обучение на екипа на МИГ,вкл.представители на партньорите”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/07.12.2015 г. за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

  Темите, които бяха дискутирани са "Представяне на проектният цикъл", "Стъпки за кандидатстване пред МИГ". Освен това бяха проведени практически занимания по групи, в които екипа на МИГ-а имаха възможност да се запознаят с пълния цикъл на кандидатстване и одобрение на проектите по СМР и да направят опит за подготовка на проектно предложениe.