bg en
Новини > Обучение по проект по ПРСР 2014-2020

Обучение по проект по ПРСР 2014-2020

2016-04-19

На 14.04.2016г. и 15.04.2016 г. в Конферентната зала в Община Гулянци бе  проведено обучение на местни лидери от територията на МИГ-Гулянци. Обученията предизвикаха изключителен интерес и бяха посетени от над 35 представители на стопанския, нестопанския и публичен сектор.

Те се осъществиха в изпълнение на поддейност 3.2 „Обучение на местни лидери”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/07.12.2015 г. за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Темите, които се дискутира бяха "Представяне на проектният цикъл", "Стъпки за кандидатстване пред МИГ" и „Запознаване на местните лидери с подхода ВОМР и произтичащите от нормативната уредба изисквания за учредяване на МИГ, респективно изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията”. Освен това бяха проведени практически занимания по групи, в които местните лидери имаха възможност да се запознаят с пълния цикъл на кандидатстване и одобрение на проектите по СМР и да направят опит за подготовка на проектно предложение.

И в двете обучения активно участие взеха представителите на местния бизнес, местната власт, неправителствени организации, читалищни настоятелства, земеделски производители, активни граждани и други заинтересованите страни на територията.

Всички участниците в обученията придобиха нови знания и умения, съгласно засегнатите теми на обученията. Освен това получиха и възможността да участват в работна група в подготовката на Стратегия за ВОМР на територията на община Гулянци.