bg en
Новини > Информационна кампания по проект за подготвителни дейности по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г.

Информационна кампания по проект за подготвителни дейности по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020г.

2016-04-14

На 11.04.2016 г. в малкия салон на читалището в с. Милковица се проведе информационна среща, с цел проучване мнението на гражданите за бъдещето развитие на района. Коментирани бяха идеите, които ще подпомогнат община Гулянци. До този момент се открояват като приоритетни области селското стопанство, занаятчийството, създаването на нови предприятия, културата и образованието, туризмът и здравословният начин на живот.

Срещата е част от информационна кампания в изпълнение на Договор № РД 50-195/ 07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020.

На 12.04.2016 г. в Конферентната зала на община Гулянци се проведе първата работна среща, свързана с консултиране за подготовка на Стратегията, в изпълнение на Проект за учредяване на Местна инициативна група „Гулянци” по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, финансиран по сключен тристранен Договор № РД 50-155 от 07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Срещата бе водена от Бисер Киров – координатор на МИГ „Гулянци”, който представи пред аудиторията етапите на подготовка на Стратегията.