bg en
Новини > Заседава Комисията за детето

Заседава Комисията за детето

2016-04-11

На 11.04.2016 г. в Общинска администрация Гулянци се проведе заседание на Комисията за детето, сформирана със Заповед № РД-09-168/ 06.04.2016 г. на кмета на община Гулянци. Комисията е създадена, във връзка с чл. 20а от Закона за закрила на детето и включва представители на Общинска администрация, ОД на Министерството на вътрешните работи, Регионалния инспекторат по образованието, Регионалната здравна инспекция, Дирекция „Социално подпомагане”, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и други, които осъществяват дейности по закрила на детето на местно ниво. На заседанието председателят на Комисията за детето Владимир Дюлгеров – зам.-кмет на община Гулянци предложи Правилник за дейността на комисията. Беше разгледана и приета,  предложената от Дирекция „Социално подпомагане” Програма за закрила на детето  за 2016 г. Предстои програмата да бъде гласувана от Общински съвет гр. Гулянци.