bg en
Новини > Проект „Алтернатива за независим и спокоен живот”

Проект „Алтернатива за независим и спокоен живот”

2016-03-29

На 01.01.2016 г. Община Гулянци стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0078-C001 „Алтернатива за независим и спокоен живот” по процедура на директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002„Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г.

      Проект BG05M9OP001-2.002-0078-C001 „Алтернатива за независим и спокоен живот”  е насочен към хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване живеещи на територията на община Гулянци, които са в повишен риск от социална изключеност. Общата цел на проекта е да допринесе за разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства, като се насърчи принципа на равните възможности и се разширява обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността.

     Общата стойност на проекта е 499 728,48 лв. и е с продължителност 23 месеца.        Социалните услуги по проекта ще се предоставя от 1 юни 2016 г. до 30 ноември 2017 г.

І. Информация за кандидат-потребителите по проекта:

      Потребители, които желаят да ползват почасови услуги по проекта могат да бъдат: лица с трайни увреждания или възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

      Кандидатите за ползватели на социални услуги, предоставяни от Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда подават следните документи:

1.     Заявление от кандидата (по образец);

2.     Документ за самоличност (за справка);

3.     Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);

4.     Медицински документ, удостоверяващ здравословното състояние на кандидата /копие от епикриза, амбулаторен картон или др./ (само за възрастни хора без решение на ТЕЛК/НЕЛК);

      В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица, въз основа на която ще се формира индивидуална оценка за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите по проекта ще се извършват в дома им от външни специалисти, наети по проекта.

        Като специфична услуга по проекта се предвижда 65 потребителя да ползват иновативната дистанционна услуга „Телекеър” система за проследяване на жизнени показатели /кръвно налягане, кръвна захар, ниво на кислорода в кръвта, тегло и др., уред за автоматично разпределяне и алармиране за прием на лекарства предписани от лекар/. Тази система, чрез стационарно устройство- преносим предавател се ползва в дома да алармира при критични ситуации Звеното за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, които ще уведомяват личен лекар, бърза помощ и др.

ІІ. Информация за кандидатите за работа по проекта:

      За работа в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда ще бъдат наети на трудово правоотношение общо 33 лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

За изпълнението на  проекта се откриват следните работни места:

І. Персонал по управление на Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда:

1. Длъжност: Сътрудник социални дейности - 2 бр., на пълно работно време, Шофьор - 1 бр., на непълно работно време.

1.1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

ü       Образование: средно; за шофьор - свидетелство за управление на МПС, категория В

ü       Професионален опит – не се изисква, но наличието му е предимство;

2. Длъжност: Психолог – 1 бр., Медицинска сестра - 1 бр. и Рехабилитатор – 1 бр. на пълно работно време

2.1. Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

ü       Образование: висше;

ü       Професионален опит – не се изисква, но наличието му е предимство.

3. Необходими документи за позициите:

1.      Заявление от кандидата (по образец);

2.      Документ за самоличност (за справка);

3.      Автобиография;

4.      Диплом за придобита образователно-квалификационна степен /копие/

5.      Документ, удостоверяващ професионален опит /трудова, осигурителна, служебна книжка –копие/

6.      Копия от документи за придобити други квалификации, препоръки/ по желание на кандидата/

ІІ. Персонал за предоставяне на социални услуги в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

1. Длъжности на пълно/непълно работно време – общо 27 бр.:

Ø     „Личен асистент”;

Ø     „Социален асистент”;

1.2. Необходими документи за позициите:

1.      Заявление от кандидата за личен асистент/социален асистент (по образец);

2.      Документ за самоличност (за справка);

3.      Автобиография;

4.   Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда

5.    Копие на пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

6.   Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти;

      Подборът на персонала в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда се извършва от Комисията, определена от кмета на Община Гулянци след преглед на представените документи и интервю с всички кандидати, желаещи да работят по проекта. Информация за датата на интервюто ще бъде поставена на сайта на общината и на информационното табло в Общинска администрация Гулянци, ул. „Васил Левски” № 32. 

Документите от кандидат - потребителите и кандидатите за работа в Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда могат да се изтеглят от сайта на общината или се получават, както и да се подават в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски” № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани.

Срок за подаване на документи от кандидатите по проекта: от 30.03 до 15.04.2016 г., всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Документи за изтегляне >>>