bg en
Новини > Информационни срещи по проект за подготвителни дейности по мярка 19 от ПРСР

Информационни срещи по проект за подготвителни дейности по мярка 19 от ПРСР

2016-03-07

 

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

 

 

На 29 февруари и на 2 март в селата Брест, Гиген и Дъбован се проведоха Информационни срещи по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. ”Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие” на ПРСР 2014 – 2020. На срещите присъстваха кметовете на кметства, представители на стопанския и нестопанския сектор, земеделски производители, търговци и други граждани.

 

 

 

 

Бисер Киров координатор на проекта представи презентация на тема: ”Прилагане на подхода водено от общностите местно развитие на територията на община Гулянци – създаване Местна инициативна група и подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие”. Той запозна присъстващите с тристранния договор между община Гулянци, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция, сключен на 7 декември 2015 година. Координаторът разясни възможностите и положителните страни, както и ползите от учредяването на Местна Инициативна Група на територията на община Гулянци. Той обясни, че Водено от общността местно развитие (ВОМР) е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници, в разработването и прилагането на местна интегрирана Стратегия, която ще спомогне на общината за осъществяването на преход към по-устойчиво бъдеще. Хората по места се познават най-добре, знаят реалните си потребности. Г-н Киров поясни още, че проектът се осъществява от местната общност и всеки, който има желание може да изкаже своето мнение, да даде препоръки какви да бъдат целите, какво трябва да преобладава. Освен това решенията на местно ниво се вземат по-бързо. Подходът се прилага на базата на партньорства със задължителното участие на общината. Отговорността в партньорствата е обща, съвместна и никоя от групите не може да доминира. В партньорството всички се учат заедно и ползите са в интерес на хората от общината.