bg en
Новини > ПОКАНА за учредяване на СНЦ "МИГ – Гулянци"

ПОКАНА за учредяване на СНЦ "МИГ – Гулянци"

2016-02-10

                         

                          Програма за развитие на селските райони.

           Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

                             Европа инвестира в селските райони”


ПОКАНА за учредяване на СНЦ "МИГ – Гулянци"

П О К А Н А

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНОТО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” (ВОМР) ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Гулянци,

Каним Ви за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на община Гулянци по проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).

Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.

Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Гулянци.

Община Гулянци е необходимо да представи решение на общински съвет за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община Гулянци по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява общината на учредителното събрание.

Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:

–         Заверено копие вярно с оригинала на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца;

–         Заверено копие вярно с оригинала на БУЛСТАТ талона;

–         Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно устава на сдружението/фондацията за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община Гулянци по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.

–         Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи:

–         Заверено копие вярно с оригинала на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца, издадено от Търговският регистър;

–         Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно дружествения договор за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община Гулянци по подхода ВОМР.

–         Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.

–         Заверено копие вярно с оригинала на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за земеделски производители.

Физическите лица е необходимо да представят копие от лична карта, удостоверяващо постоянният адрес на територията на община Гулянци.

Събитието ще се проведе на 14.03.2016 г. от 13,00 часа в конферентната зала  на Община Гулянци.