bg en
Новини > Информационна конференция

Информационна конференция

2016-02-10

На 12.02.2016 г. в гр. Гулянци, ще бъде проведена  информационна конференция за популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР,за сформиране Местна инициативна група „Гулянци”. Конференцията се провежда във връзка с изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от Общностите Местно Развитие” от Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020г.

Програма на информационната конференция 12.02.2016г. (Конферентна зала на Община Гулянци)

13.30 – 13.45

Откриване на конференцията. Встъпителни думи

13.45 – 14.15

Защо Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Причини да се използва ВОМР.

14.15 – 14.45

 Подходът ВОМР в периода 2014-2020 г.,финансиране и координация.

14.45 – 15.15

Принос и роля на ЕЗФРСР за Стратегиите за местно развитие

15.15 – 15.45

Кафе пауза

15.45 – 16.00

Инвестиционни приоритети/операции от ОПИК допустими за включване в СМР

16.15 – 16.30

Инвестиционни приоритети/операции от ОПРЧР допустими за включване в СМР

16.30 – 16.45

Инвестиционни приоритети/операции от ОПОС и ОПНОИР допустими за включване в СМР

16.45 – 17.00

Въпроси и дискусия

17.00 – 17.15

Закриване на конференцията