bg en
Новини > Община Гулянци подписа договор за подготвителни дейности за учредяване на Местна инициативна група

Община Гулянци подписа договор за подготвителни дейности за учредяване на Местна инициативна група

2016-01-18

Община Гулянци сключи Договор с № РД 50-155/ 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „ Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.Страни по договора са Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – РА и Община Гулянци за извършване и  финансиране на подготвителни дейности за учредяване на Местна инициативна група на територията на общината и разработване на Стратегия за местно развитие съгласно ПРСР 2014-2020.Одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 48 825.75лв.

Финансовата помощ се предоставя за изпълнение на следните дейности по проекта:

- популяризиране процеса на разработка на Стратегията;

- обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери;

- проучване и анализ на територията;

- разходи, свързани с подготовка на Стратегията, включително и консултиране на местната общност;

-дейности, свързани с извършването на административни разходи.

 

Със изпълнението на дейностите по подмярката, ще бъдат постигнати следните цели:

  1. подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на местни инициативни групи на местно ниво;

  2. подпомагане на процеса за подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

  3. насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие чрез:

  4. подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;

  5. подкрепа за популяризиране на местната идентичност.