bg en
Новини > ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

2015-12-18

Община  Гулянци, като партньор на Агенция за социално подпомагане,  успешно продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по проект „Нови възможности за грижа“, бюджетна линия „Нови Алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020/, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

         Целта на проекта е да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижа на потребителите и да се преодолеят последиците от социално изключване и бедност.

Проектът „Нови възможности за грижа” осигурява подобряване качеството на живот на хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, на семейства на деца с увреждания и на самотно живеещи възрастни хора.

         Със стартиране на дейностите по проекта през м. март 2015 г. бяха подадени 291 заявления от кандидат-потребители и 274 заявления от кандидати за лични асистенти.

Всички кандидати бяха оценени и класирани, като резултатите бяха публично обявени за информация на гражданите.

            През м. май 2015 г класираните кандидати за лични асистенти преминаха въвеждащо обучение. През м. октомври  2015 година се проведе и  поддържащо обучение.  

Ежемесечно членовете на екипа за управление на Проекта в община Гулянци  изготвят документи, свързани с трудовите правоотношения на личните асистенти – трудови договори, заповеди за освобождаване, заповеди за отпуски и др., начисляват, изплащат и декларират в НАП възнагражденията на личните асистенти, извършват вътрешен мониторинг в домовете на обслужваните лица с цел проследяване качеството на предоставяната услуга, информират обществеността относно дейностите по Проекта,  изготвят необходимите справки и отчети по Проекта.

От началото на изпълнение на проектните дейности от Община Гулянци - 20.05.2015 г. до момента са преминали 76 потребители. Към м. декември 2015 г. социалната услуга „Личен асистент“ се предоставя от 64 лични асистенти, които полагат грижи за 64 потребители, от които 3 деца. Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

За ползване на услугата „Личен асистент" по Проект „Нови възможности за грижа" има 216 чакащи потребители от целева група, които  оценени и класирани и са включени в списъка на чакащите. Създадена е банка с обучени лични асистенти, които в случай на необходимост да обслужват потребителите.

Реализацията на Проект „Нови възможности за грижа“ потвърждава заложената цел за осигуряване на достоен и независим живот на децата със специфични потребности, възрастните хора и хората с увреждания на територията на община Гулянци. Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 29 февруари 2016 година.