bg en
Новини > Стартира проект "Нови възможности за грижа"

Стартира проект "Нови възможности за грижа"

2015-05-25

На 24.03.2015 г. Кметът на Община Гулянци  подписа споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение Проект Нови възможности за грижа„ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Програмата за личните асистенти  ще се предоставя в национален мащаб на принципа „индивидуален бюджет“ и по този начин надгражда Проект „Подкрепа за достоен живот“ и осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите групи.

В продължение на 10 месеца на нуждаещите се в община Гулянци ще се предоставя услугата „Личен асистент“ в рамките на 7 800 часа месечно.

Ръководството на Община Гулянци и екипът за управление на Проекта създаде необходимата организация за нормално протичане на приема на документи от кандидатите за потребители на услугата и от кандидатите за лични асистенти. Служителите от Дирекция „Социално подпомагане“ своевременно посетиха кандидатите за потребители на услугата, за изготвяне на индивидуалните оценки на всеки от тях.

Проведени бяха и  интервюта с подалите заявления за лични асистенти. Одобрените кандидати преминаха  след това и през специално обучение.

Списъците с класираните кандидати за потребители на услугата и с одобрените кандидати за лични асистенти са  обявени на интернет страницата на Общината, както и на информационно табло в сградата на общинската администрация.

Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ започна от 20-ти  май 2015 г. Към момента са назначени 64 потребители на услугата и 64 Лични асистенти на 6-т часов работен ден.

Кандидатите, които желаят да бъдат включени в Проекта за ползване на лични асистент, но не са успели да подадат документи, ще имат възможност да се включат във втория етап на приемане на документи, който ще е 15 работни дни – от 22 юни 2015 г. до 10 юли 2015 г. включително.