bg en
Новини > Приключва проект "Звено за услуги в домашна среда към ДСП гр. Гулянци"

Приключва проект "Звено за услуги в домашна среда към ДСП гр. Гулянци"

2014-04-16

 

На 30 април 2014 година приключва поредният европейски проект на община Гулянци “Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Гулянци”. Във тази връзка и с цел популяризиране на проекта и резултатите от него през месеца се проведоха Ден на отворените врати и заключителна пресконференция. На събитията присъстваха представители на общинското ръководство и администрация, екипа на проекта, представители на Бюрото по труда и Социално подпомагане, граждани. В рамките на двете инициативи присъстващите получиха пълна информация за проекта, дейностите свързани с него, постигнатите резултати и очакван ефект. Присъстващите на мероприятията получиха и подаръци – рекламни пакети.

                    

Община Гулянци реализира проект “Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Гулянци” в периода от 01.02.2013 година до 30.04.2014 година. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема “Помощ в дома”, BG051PO001-5.1.04. Проекта обхваща всички населении места на общината. Стойността му е 136 857.23лв.

По проекта бе създадено Звено за услуги в домашна среда към ДСП гр. Гулянци с цел  създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хората от Община Гулянци, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Чрез проекта община Гулянци цели да постигне устойчиво прилагане на действащ модел за предоставяне на социални услуги от комплексен тип, съобразени с индивидуалните нужди на възрастните самотни хора и хората с увреждания; подобряване качеството и обхвата на услугата “Домашен помощник”, “Социален асистент” и “Личен асистент”; създаване на работни места в сектора на социалната икономика и осигуряване на възможност за преодоляване на бедността за безработни лица в трудоспособна възраст.

По проекта през изминалите месеци работиха две безработни лица, като персонал в новосъздаденото звено и други двадесет лица, също насочени от Бюрото по труда, като персонал за предоставяне на услугите в домашна среда, които работиха като „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Потребители на услугите бяха общо 51 човека с трайни увреждания и възрастни хора от цялата община с ограничения или невъзможност за самообслужване.

С реализирането на проекта община Гулянци постигна очаквания ефект и резултати. Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Гулянци осигури по-добро качеството на живот на ползвателите на социалните услуги и повишено търсене  на този вид услуги в местната общност; повишена степен на доверие на потенциалните ползватели в доставчиците  на социални  услуги. Освен това проектът наложи добри местни  практики за предоставяне на социални услуги и допринася за устойчив ефект. Не на последно място е постигната реална заетост в областта на социалните услуги на местно ниво.