bg en
Новини > Удължен е срока за предоставяне на услугата "Личен асистент" по проект "Подкрепа за достоен живот"

Удължен е срока за предоставяне на услугата "Личен асистент" по проект "Подкрепа за достоен живот"

2013-11-05

На 08.10.2010 г. стартира проект „Подкрепа за достоен живот”, по който Община Гулянци е партньор в реализирането на схемата за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.09-Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

С писмо № BG09-217/28.10.2013 година на Ръководителя на проекта Огнян Христов имаме уверенията , че срокът за предоставяне на социалната услуга ще бъде удължен на база допълнително осигурени средства за 2014 година.

                      Във връзка с това Ви уведомяваме ,че :

 Екипът за управление на проекта на местно ниво организира набирането на кандидати за ползватели на социалната услуга  и   кандидати за лични асистенти   по Етап 3.

 1.  За ползватели   на социалната услуга „Личен асистентмогат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 

  • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
  • лица с 90 на сто и над 90 на сто  трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
  •  лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
  •  деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

 2.. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

  •   безработни лица;
  •   трудово заети лица:  наети или самонаети, които  могат да извършват допълнителен почасов труд;
  •  неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен почасов труд.

Желаещите да ползват услугата „Личен асистент” подават заявление по образец до кмета на Община Гулянци в Административния център за обслужване на граждани  при Общинска администрация - Гулянци в обособено за нуждите на проекта гише за прием на документи.

Всеки кандидат за потребител на услугата  прилага към заявлението си и документите, изброени по-долу:

1.  Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие);

2.  Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие);

3. Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);

4.  Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);

5.  Декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването -  лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител);

6.  Пълномощно (свободен текст,без нотариална заверка), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - когато не се подава лично.

Оценката на индивидуалните потребности на кандидатите се извършва от специалисти – служители на дирекция „Социално подпомагане” Никопол,филиал Гулянци.

Всеки кандидат за личен асистент прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

1.  Документ за самоличност (копие)

2.  Автобиография

3.  Свидетелство за съдимост

4.  Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда  (ако кандидатът е безработен)

5.  Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)

6.  Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи – редовно обучение)

7.  Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)

8.  Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)

9.  Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата  - ако не се подава лично

Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.

Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.

Приемането  на документи от кандидатите за потребители и лични асистенти  по Етап 3 е в срок  от 11.11.2013г до 15.11.2013г включително.

Оценката на индивидуалните потребности на кандидатите се извършва от специалисти – служители на дирекция „Социално подпомагане” Никопол,филиал Гулянци.

Окончателният подбор на кандидат - потребителите и на личните асистенти ще бъде направен от Комисия за оценка и подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Гулянци.

Одобрените потребители и лични асистенти ще бъдат уведомени писмено за включване в проекта.

За допълнителна информация по проекта:г-жа Марияна Трифонова – Секретар на община Гулянци, тел: 06561/21-71.

Актуална информация по проекта може да намерите в Административния център за обслужване на граждани  при Общинска администрация Гулянци.