bg en
Новини > Обществен съвет работи на територията на община Гулянци

Обществен съвет работи на територията на община Гулянци

2013-09-18

През месец август в община Гулянци беше учреден Обществен съвет като консултативен орган към Кмета на общината. Членовете на новата организация вече имат две официални заседания – на 21 август и на 18 септември, в рамките на които имаха възможност да се опознаят като всеки от присъстващите разказа на кратко за себе си и да си изберат ръководство. В състава на Обществения съвет влизат обществено ангажирани личности с различни професии и сфера на дейност – учители, лекари, ръководители на организации и др.

С пълно единодушие за председател на съвета бе избрана Емилия Петрушева – преподавател в СОУ „Хр. Смирненски” гр. Гулянци, за заместник Тодор Георгиев от Долни Вит, за секретар Зорница Иванова и като членове на ръководството Цветан Чортанов от Сомовит и Марин Петракиев от с. Брест.

  

Всяко населено място от общината има свой представител в съвета, чиято основна задача е да бъде връзка между гражданите, местната власт и институциите. Основните цели на Обществения съвет са: да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот; да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество; да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на местната власт, които засягат техните интереси; да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските организации, изразяващо се в: обмен на информация; партньорство по програми и проекти;   координация на дейностите, свързани с развитието на Община Гулянци. Всичко това, както и други подробности във връзка с дейностите и организацията на работа на съвета са записани в проекта за устройствен правилник, който ще бъде приет на следващо заседание.

На заседанието си на 18 септември Обществения съвет обсъди един особено наболял проблем - спазването и прилагането от съответните органи на Наредба №1 на Общински съвет – Гулянци за опазването на реда и сигурността на територията на общината. На срещата присъства Пламен Маринов – началник „Охранителна полиция”  при РУ „Полиция” гр. Гулянци и Стефан Копчев - председател на постоянната комисия „Ред и сигурност” при Общински съвет – Гулянци. От изнесената от тях информация стана ясно, че основния проблем в сферата е трудната и почти невъзможна задача за прилагане на наложените наказания. Актове на нарушителите се съставят ежедневно, но събираемостта на глобите е минимална, отчетоха от полицията и общинското ръководство. Основната идея, около която се обединиха членовете на обществения съвет бе, че е необходимо да се ангажира обществеността със съдържанието на наредбата, да се намерят рационални методи, чрез които да се увеличи събираемостта на санкциите, за да имат те наистина наказателен характер. На този етап единствения начин за принудително събиране е обвързването на административните услуги с липсата или наличието на задължения към Община Гулянци.

  

Следващото заседание на Обществения съвет ще се проведе на 16 октомври. За тогава е планирано да бъдат дискутирани проблемите в сферата на образованието като всеки има задача да проучи ситуацията в своето населено място, мнението и предложенията на хората по въпроса.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ >>>