bg en
Проект "Подкрепа за достоен живот" - "Личен асистент" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013"

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

На 08.10.2010 г. стартира проект „Подкрепа за достоен живот", по който Община Гулянци е партньор в реализирането на схемата за безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.09-Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Целта на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент".

І. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент" по проекта могат да кандидатстват хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • Ø лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
 • Ø лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и
 • Ø лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите;
 • Ø деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите.

 

Проектът  се реализира на три етапа:

 • І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г;

В първия етап право за подаване на документи за включване в програмата се дава и на отпаднали лица от услугата „Личен асистент" по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания".

 • Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;
 • ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;

Във втория етап - право за подаване на документи за включване в програмата се дава и на лица, ползващи услугата „Личен асистент"по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" - фаза Втора, към момента на подаване на документи по настоящия проект.

 • Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;

   ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.; 

            В третия етап, с времетраене за предоставяне на социалната услуга - два месеца, ще могат да кандидатстват лица от целевата група, необхванати към момента.

      Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.

Желаещите да ползват услугата „Личен асистент" подават заявление по образец до кмета на Община Гулянци в Административния център за обслужване на граждани  при Общинска администрация - Гулянци в обособено за нуждите на проекта гише за прием на документи.

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

 • 1. Документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие);
 • 2. Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (копие);
 • 3. Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие);
 • 4. Документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (копие);
 • 5. Декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент", „социален асистент" или „домашен помощник" по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването - лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител);
 • 6. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично.

Оценката на индивидуалните потребности на кандидатите се извършва от специалисти - служители на дирекция „Социално подпомагане" Никопол,филиал Гулянци.

ІІ. За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на едно от следните изисквания:

 • Ø безработни лица;
 • Ø трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • Ø неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

Всеки кандидат за личен асистент прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу:

 1. Документ за самоличност (копие)
 2. Автобиография
 3. Свидетелство за съдимост
 • 4. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда (ако кандидатът е безработен)
 1. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи)
 • 6. Служебна бележка от образователната институция (ако кандидатът учи - редовно обучение)
 • 7. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст)
 • 8. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс)
 • 9. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - ако не се подава лично

 

 • Поощрява се включването на трудоспособни лица, които са т.нар. външни за семейството, с цел възможност за по-активно участие в социално-икономическия живот на зависимите членове на семейство, в което се полагат грижи за лице с трайно увреждане.
 • Кандидат за личен асистент може да бъде и член на семейството на кандидат-потребителя (син/дъщеря, родител/попечител/настойник, съпруг/а, съжителстващо на семейни начала лице, друг член на домакинството), който е в трудоспособна възраст.

 

Процедурата за включване на лични асистенти се провежда в същите три етапа, както за кандидатите за ползване на социалната услуга:

 • І-ви етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2010 г;
 • Предоставяне на социалната услуга - 14 месеца, от 10.01.2011 г.;
 • ІІ-ри етап: Документи се подават от 10 до 24 януари 2011 г.;
 • Предоставяне на социалната услуга - 12 месеца, от 10.03.2011 г.;

      ІІІ-ти етап: Документи се подават от 08 до 22 ноември 2011 г.; 

      Предоставяне на социалната услуга - 2 месеца, от 08.01.2012 година.

 

Окончателният подбор на кандидат - потребителите и на личните асистенти ще бъде направен от Комисия за оценка и подбор, назначена със заповед на Кмета на Община Гулянци.

Одобрените потребители и лични асистенти ще бъдат уведомени писмено за включване в проекта.

За допълнителна информация по проекта:г-жа Марияна Трифонова - Секретар на община Гулянци, тел: 06561/21-71.

Актуална информация по проекта може да намерите в Административния център за обслужване на граждани  при Общинска администрация Гулянци.