bg en
Местна инициативна група на територията на община Гулянци

Проект „ Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Гулянци" , под-мярка 431-2 , ос 4 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година , подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Договор № РД 50-237 от 03.06.2009г. между Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие" в качеството му на Разплащателна агенция за Република България и Община Гулянци. 

Основен мотив за създаването на МИГ е осъзнатата необходимост от обединение на усилията на всички публични, частни и граждански организации, действащи на територията, за повишаване на селския стандарт, опазване и съхранение на местните традиции, култури и природни дадености, и създаване на условия за поминък на местното население, чрез изграждане на капацитет и включване на местните общности в ПРСР 2007-2013 г. да се допринесе за сериозна промяна в облика на селата.

Конкретните цели на проекта, чрез които ще допринесем за постигане целите на под-мярка 431-2  са;

  • - Да се създаде МИГ;
  • - Да се изработи стратегия за местно развитие;
  • - Да се активизира, насърчи и подготви населението за изпълнение на Стратегията за местно развитие.

 

Общият подход, който ще се следва при реализацията на проекта, е подхода ЛИДЕР с неговите седем основни характеристики: стратегия за местно развитие според района, подход „отдолу нагоре", публично-частно партньорство, иновации, интегриран и мулти-секторен подход, работа в мрежи и коопериране. Ценното на ЛИДЕР подхода е, че представя възможните алтернативи за бъдещото развитие на избраната територия, а заинтересованите страни от съответната територия са тези, които трябва да направят своя избор, на базата на който се разработва стратегията за местно развитие с конкретни мерки за нейното реализиране.

Основните принципи въз основа, на които ще се реализира проекта за  максимален обхват на заинтересованите лица и групи са:

Информираност - който ще се постигне  с предвидените  информационни кампании, информационни  материали- листовки и брошури, ползването на  добре подготвени експерти  за обучение и семинари.

Прозрачност и толерантност - ще се осъществи, чрез въвличане в кампаниите на повече хора от различните сфери на социално икономическия живот, публикации в  средствата за масово осведомяване и чрез интернет.

Равнопоставеност и диалог - между  отделните партньори, сектори, етноси - ще се даде равен шанс за участие по отношение на всички предвидени дейности по проекта на отделните  партньори, сектори от социално-икономическия и културен живот., както и на различните етноси на територията на потенциалната МИГ.

Етапи на реализация на проекта:

•I.   Подготвителен етап

•II.                      Етап на разработване на стратегията

•III.                 Етап на популяризиране и реализация на стратегията

Избрани дейности със съответните им номера, съгласно чл. 3, ал.1 от Наредбата по мярката:

1. Проучвания в селските територии (териториални, социално-икономически анализи, и др.) за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази данни;

2. Обучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за местно развитие;

3.  Обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР;

4. Учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи /МИГ/ или за представители на МИГ от другите страни-членки на европейския съюз, за придобиване на  практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията за местно развитие;

5. Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие;

6.  Информация, събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по ЛИДЕР от ПРСР, и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие;

7. Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие;

8.  Подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани  за избор на местни инициативни групи, провеждани  от Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/.

Информация за МИГ Гулянци и подхода "Лидер" може да намерите на следният адрес www.lidergulianci.org