bg en
Общината >>>   Местонахождение   Населени места и население   История   Икономика   Инфраструктура   Общински дружества   Образование   Култура   Туризъм   Медии   Екология Кмет, заместник кметове Община, Кметове на населени места, Кметски наместници Здравеопазване >>>   "МБАЛ Гулянци" ЕООД   Медицински център І ЕООД "д-р Александър Войников". Общинска администрация >>>   Програма за управление на мандата на Кмета на Общината   Устройствен правилник   Общински план за развитие на Община Гулянци за периода 2014 - 2020 г.   СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ   Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Гулянци   Програма за полагане на обществено полезен труд от безработни лица ,,,   Харта на клиента   Услуги за граждани   Етичен Кодекс   Структура на Община Гулянци   Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015г.   Общинска програма за закрила на детето   Харта за участие на младите хора в живота на Община Гулянци   Програма за интеграция на малцинствените общности в Община Гулянци   Регистър на търговските дружества с общинско участие   Обществени поръчки /ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/   ТЪРГОВЕ И ОБЯВИ   Сигнали за корупция   Обявления   Формула за разпределение на делегирани бюджети училища   Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество в Община Гулянци   Публичен регистър за продадените имоти общинска собсвеност извън регулация   Публичен регистър на продадените имоти общинска собственост в регулация   ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ   Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от безработни лица, включени в списъка по чл. 12, ал. 1 от ППЗСП   Документи за изтегляне   Списък на категориите информация създавана, ползвана и съхранявана в Общинска администрация гр. Гулянци, подлежащи на класификация като служебна тайна ( съгласно чл.21, ал.1 от ППЗЗКИ )   Актуална банкова сметка на Община Гулянци с кодове за плащане Одитен доклад за резултатите от извършен одит от Сметна плата на годишния финансов отчет на Община Гулянци за 2015г. Избори за Народни представители 2014г.   СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г.   Заповеди   Избори за Народни представители 2014 г. ПРЕБРОЯВАНЕ 2011г.   Списъци на преброители и контрольори за преброяване 2011г.   Резултати от Преброяване 2011г. Административен регистър Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Линк към Публичното приложение за заявяване на еУслуги към Община Гулянци НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2013г.   Заповеди на Кмета на Община Гулянци   Обявления Избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.   Покана за консултации   Заповеди за образуване на секции   Покана за консултации за СИК   Заповеди за предизборна кампания и агитационни материали   Избирателни списъци   Списъци на заличените лица   Списък на заличените лица за ІІ тур Избори за Народни представители 2013 г.   Заповеди на Кмета на Община Гулянци   Покана за политически партии   Обявления   Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци Избори за членове на Европейския парламент от Република България 2014г   Заповеди   Покани за политическите партии   Избирателни списъци   Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат вписвани Интегрирана система за управление на качеството >>>   Дневник на аспектите на околната среда   Сертификати Местна инициативна група на територията на община Гулянци Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси >>>   Списък на лицата подали декларации по чл. 12, т. 1 от ЗПРКИ   Списък на лицата подали декларации по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ Оперативна програма "Админстративен капацитет" >>>   Новини по ОП "АК"   Публичен регистър на общинската собственост в Област Плевен Портал за обществени консултации към МС Проект "Подкрепа за достоен живот" - "Личен асистент" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013" Протокол от проверка за спазване изискванията на чл.92 и чл. 99а от ЗГР Общински съвет >>>   Председател   Правилник   Постоянни комисии   Заседания   Решения   Наредби   Бюджет 2016г. Проекти на документи за внасяне в Общински Съвет   Изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове Отчети бюджет и средства от ЕС   Месечни отчети   Тримесечни отчети Обществен съвет >>> Годишен план за ползване на дървесина на община Гулянци за 2014г. Новини