bg en
Общинска администрация >>> > ТЪРГОВЕ И ОБЯВИ

15.08.2016г.

ОТКРИТ КОНКУРС с предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временен горски склад в горска територия, собственост на община Гулянци от обект №4 до кметства, детски градини, училища, пенсионерски клубове и други обекти на територията на община Гулянци. >>>15.08.2016г.15.08.2016г.15.08.2016г.

 


11.08.2016г.

Процедура за провеждане на Договаряне за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ >>>

 


20.07.2016г.

Публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на поземлени имоти от общински поземлен фонд в землището на с.Брест.


 

07.07.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на имоти общинска собственост. >>> 

Протокол >>>

Заповед >>>


 

07.07.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

 

22.06.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Конкурс с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите за отдаване под наем на имоти общинска собственост. >>>

Заповед >>>

Протокол >>>

Заповед >>>

Протокол >>>

Заповед >>>


 

22.06.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Открит конкурс за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ. >>>

Протокол >>>

Протокол >>>

Заповед >>>


 


 

03.06.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на земеделска земя, частна общинска собственос. >>>

 

 


 

31.05.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Открит конкурс за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ. >>>

Протокол >>>

 

Протокол >>>

Заповед >>>

 

 


 

10.05.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен, находяща се в землището на с.Искър, обект №1, включващ: имот №000222 с площ 3,3 ха, отдел 1к-част , имот № 000289 с площ 12 дка, отдел 1к – част на територията на  Община Гулянци, собственост на община Гулянци >>>

Протокол и Заповед >>>


 

05.05.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти, в запечатан плик, за собственици на пасищни и селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и  от лица, които поемат задължение да поддържат пасищата,мерите в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища от общински поземлен фонд в землищата на гр.Гулянци, с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит, с.Дъбован, с.Загражден, с.Искър, с.Крета, с.Ленково, с.Милковица, с.Сомовит и с.Шияково  за срок от 1стопанска год. >>> 

Документация >>>

Протокол >>>


 

06.04.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти, в запечатан плик, за собственици на пасищни и селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища от общински поземлен фонд в землищата на гр.Гулянци, с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит, с.Дъбован, с.Загражден, с.Искър, с.Крета, с.Ленково, с.Милковица, с.Сомовит и с.Шияково  за срок от 1стопанска год.,(съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ) чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта. >>>


 

06.04.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на имоти общинска собственост. >>>

 21.03.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на имоти общинска собственост. >>>


 

ЗАПОВЕД №РД-09- 128/ 15.03.2016г.  >>>


ЗАПОВЕД №РД-09- 127/15.03.2016г. >>>

 


15.03.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на имоти общинска собственост. >>>

 


18.02.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за продажба на земеделска земя, частна общинска собственост. >>>


 

10.02.2016г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Повторен публичен търг за неотдадените имоти от проведен търг на 09.02.2016г. с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на ниви от общински поземлен фонд в землищата на гр. Гулянци, с.Гиген, с.Сомовит , с.Милковица, с.Долни Вит , с.Дъбован, с.Брест , с.Ленково, с.Крета  и с.Искър за срок до 10 години, чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта. >>>

 


22.01.2016г.

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на ниви от общински поземлен фонд в землищата на гр. Гулянци, с.Гиген, с.Сомовит, с.Милковица, с.Долни Вит, с.Дъбован, с.Брест, с.Ленково, с.Крета  и с.Искър за срок до 10 години, чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта. >>>


Заповед № РД-09-394/27.08.2015г. и протокол за спечелил конкурс за добив на акациева дървесина

Заповед РД-09-384/24.08.2015г. и протокол за спечели търг за продажба на стояща дървеси

Заповед РД-09-385/24.08.2015г. и протокол за спечели търг за продажба на стояща дървесина


11.08.2015г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен, находяща се в землището на с.Искър, обект №2, имот №000196 с площ 0,3 ха, отдел 1и , на територията на  Община Гулянци, собственост на община Гулянци. >>>


11.08.2015г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности  в горските територии /добив на дървесина/ в района на дейност на Община Гулянци. >>> 


 11.08.2015г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

Търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен, находяща се в землището на с.Долни Вит, обект №3, имот №116004 с площ 4,9 ха, отдел 45р , на територията на  Община Гулянци, собственост на община Гулянци. >>>


11.08.2015г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

ОТКРИТ КОНКУРС с предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове в горски територии, собственост на община Гулянци от обект №4 до кметства, детски градини, училища, пенсионерски клубове и други обекти на територията на община Гулянци. >>>

 


 

Протокол и заповед за спечелил конкурс за поддържане на минерализовани ивици 

 

 15.06.2015г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ  


18.05.2015г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване с внасяне на оферти, в запечатан плик, от собственици на пасищни и селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища от общински поземлен фонд в землищата на гр.Гулянци, с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит, с.Дъбован, с.Загражден, с.Искър, с.Крета, с.Ленково,с.Милковица, с.Сомовит и с.Шияково  за срок от 1 год.,(съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ) чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта. >>>


18.05.2015г.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ВНАСЯНЕ НА ОФЕРТИ В ЗАПЕЧАТАН ПЛИК ОТ КАНДИДАТИТЕ И ПОСЛЕДВАЩО ЯВНО НАДДАВАНЕ ПРИ ЕДНАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НИВИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР.ГУЛЯНЦИ, С.ИСКЪР, С.ЛЕНКОВО,  С.МИЛКОВИЦА, С.ДОЛНИ ВИТ, С.СОМОВИТ , С.БРЕСТ  ЗА СРОК ДО 10 ГОДИНИ, ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАЕМНА ЦЕНА В ЗАТВОРЕНИ ПЛИКОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНАТА ОФЕРТА >>>

 


 

    ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                                гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171,

                                           е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

 

                                                                       О Б Я В Я В А:

Публичен търг с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на ниви от общински поземлен фонд в землищата на с.Дъбован, с.Kрета , с.Ленково, с.Гиген, с.Милковица за срок до 10 години, чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

1.Предлаганите общински имоти са посочени в оферта с номера на имотите по КВС, категория на земята, местности, землища, начални наемни цени и изискуем депозит от 10 % .

2.Началната наемна тръжна цена  на имотите е определена в Тарифата за определяне на наемните цени на общинско имущество на Община Гулянци, в зависимост от категорията на земята, както следва: за ІІ категория земи –  30.00 лв/дка, за ІІІ категория земи – 29.00 лв/дка, за ІV категория земи – 28.00 лв/дка, за V категория земи –   27.00 лв/дка, за VІ категория земи –  26.00 лв/дка, за VІІ категория земи – 25.00 лв/дка, за VІІІ и ІХ категория – 24.00 лв/дка

 За друг начин на трайно ползване: за ІІ категория земи –  20.00 лв/дка, за ІІІ категория земи – 19.00 лв/дка, за ІV категория земи – 18.00 лв/дка, за V категория земи –   17.00 лв/дка, за VІ категория земи –  16.00 лв/дка, за VІІ категория земи – 15.00 лв/дка, за VІІІ и ІХ категория – 14.00 лв/дка.

Имотите за отдаване под наем могат да се разгледат , след закупуване на оферта. Всеки кандидат може да закупи оферта в стая № 211 на Общината, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Наемателят е длъжен да  извърши предварителен оглед на  имотите на терена, на карта по КВС или  в ОбС”Земеделие” , да се информира за посочените имоти попадат ли в „допустими слоеве”  и да ги приеме във вида по време на огледа. Сключването на договор за наем  не гарантира подпомагането на земеделските производители за получаване на плащания за площ;

Кандидатите за участие в търга подготвят изискуемите документи по офертата, които са както следва:

- заявление за участие по образец

- запечатан малък плик с предлагана от кандидата цена за съответния/ните имот/и, която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената в офертата.Предлага се цена за целия имот.

- приложена квитанция за платен депозит в размер на 10% от обявената цена за съответните имоти, който се внася по сметка №  BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД – SOMBBGSF

- приложена квитанция за платена  тръжна документация в размер на 36.00 лв. с ДДС, платими по  сметка № BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД – SOMBBGSF, вид плащане 448007 – цена на офертата

- други документи описани в офертата - удостоверения от НАП , от Сектор „Местни приходи” и декларации

Документите се запечатват в приложен голям плик , който се надписва по указан начин и се входира в деловодството на Общината, сектора за обслужване на граждани в срок до 16.00 часа на 29.04.2015 г. След този час документи не се приемат.

Търгът ще се проведе на 30.04.2015 г. /четвъртък/ от 9.30 часа в Заседателната зала на Общината. Повторен търг за неотдадени имоти ще се проведе на 08.05.2015г. от 9.30 часа.

 

 


                                     ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                                гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171,

                                           е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                                      О Б Я В Я В А:

 Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти, в запечатан плик, за собственици на пасищни и селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища от общински поземлен фонд в землищата на гр.Гулянци, с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит, с.Дъбован, с.Загражден, с.Искър, с.Крета, с.Ленково, с.Милковица, с.Сомовит и с.Шияково  за срок от 1 год.,(съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ) чрез представяне на предложения за наемна цена в затворени пликове по приложената оферта.

1.Предлаганите общински пасища са посочени в оферта с номера на имотите по КВС, категория на земята, местности, землища, начални наемни цени и изискуем депозит от 10 % .

2.Началната наемна тръжна цена  на пасищата е определена в Тарифата за определяне на наемните цени на общинско имущество на Община Гулянци, съгласно решение на ОбС №779/30.10.2014г. в зависимост от категорията на земята, както следва:

- общински мери и пасища за отдаване под наем за срок от една година – 5 лв./дка

Пасищата за отдаване под наем могат да се разгледат , след закупуване на оферта. Всеки кандидат може да закупи оферта в стая № 211 на Общината, всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Наемателят е длъжен да  извърши предварителен оглед на  пасищата на терена, на карта по КВС или  в ОбС”Земеделие” , да се информира за посочените пасища попадат ли в „допустими слоеве”  и да ги приеме във вида по време на огледа. Сключването на договор за наем  не гарантира подпомагането на земеделските производители за получаване на плащания за площ;

Кандидатите за участие в търга подготвят изискуемите документи по офертата, които са както следва:

- заявление за участие по образец

- запечатан малък плик с предлагана от кандидата цена за съответния/ните пасища , която не може да бъде по-ниска от първоначално обявената в офертата.Предлага се цена за цяло пасище.

- приложена квитанция за платен депозит в размер на 10% от обявената цена за съответните имоти, който се внася по сметка №  BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД – SOMBBGSF

- приложена квитанция за платена  тръжна документация в размер на 36.00 лв. с ДДС, платими по  сметка № BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД – SOMBBGSF, вид плащане 448007 – цена на офертата

- други документи описани в офертата - удостоверения от НАП , от Сектор „Местни приходи” и декларации

Документите се запечатват в приложен голям плик , който се надписва по указан начин и се входира в деловодството на Общината, сектора за обслужване на граждани в срок до 16.00 часа на 29.04.2015 г. След този час документи не се приемат.

Търгът ще се проведе на 30.04.2015 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в Заседателната зала на Общината.

 

                                                ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                       ул.“Васил Левски” 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

                                                                          ЗА П О В Е Д

                                                                       РД – 09- 117

                                                              гр. Гулянци, 06.04.2015г.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.62 ал. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и Утвърден протокол №1 от 03.04.2015г. на комисия назначена със Заповед №РД-09- 116/03.04.2015г. на Кмета на община Гулянци,  от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен в обект №1, включващ имот №091316 с площ 2,1ха, отдел  51н,  находящ  се в землището на с.Черковица, община Никопол, собственост на община Гулянци в размер на 810 куб.м. стояща маса, общинска собственост

                                                       О Б Я В Я В А М:

За спечелил търга за продажба на стояща тополова дървесина на корен от обект №1, включващ имот: 091316 с площ 2,1ха, отдел 51н, находящ  се  в землището на с.Черковица, община Никопол, собственост на община Гулянци в размер на 810куб.м. стояща маса , общинска собственост:

        1. ЕТ„ЕКО ГОРА – Юлия Георгиева“ - с.Искър, ЕИК 114638050, със седалище и адрес на управление – с.Искър, община Гулянци, обл.Плевен, ул.“Ангел Кънчев“№3 на продажна цена 37 653лв. без ДДС.

С подизпълнител фирма „Кожухаров 2009”ЕООД, клон Никопол, със седалище на управление с.Новачене, ул.”Георги Димитров”, №69.

         Спечелилият търга по настоящата Заповед, се задължава в седемдневен срок, да внесе цялата сума на продажната цена, гаранцията за изпълнение в размер на 5% и да подпише Договор за продажба на стояща дървесина на корен от обект №1 – общинска собственост.

         Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:...................                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                     

   

 

УТВЪРЖДАВАМ:

03.04.2015г.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

                                                             П Р О Т О К О Л №1

Днес, 03.04.2015г. в сградата на община Гулянци от 10,00часа,  комисия в състав:

Председател: Ина Ботева – юрист към община Гулянци

Членове: Магдалена Цветанова – ст.спец.”Гори”

              Димитрина Танчева – финансов контрольор

              Любен Балуров – спец.”Горско стопанство”

              Ана Александрова – ст.спец.”ОС – земеделие”

назначена със Заповед № РД – 09- 116/03.04.2015г. на Кмета на Община Гулянци със задача да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен от обект №1, включващ имот № 091316, отдел 51н, находящ се в землището на с.Черковица, община Никопол, собственост на община Гулянци в размер на 810 куб.м. стояща маса с начална тръжна цена 37 653 лв. без ДДС, се събра и след като председателят констатира, че всички членове на комисията присъстват пристъпи към изпълнение на задачата.

         На основание чл.60 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти всички членове на комисията попълниха декларации.

         След откриване на търга,  на основание чл.61 ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти Председателят провери самоличността на кандидата и докладва постъпилите предложения за участие по реда на тяхното постъпване както следва:

1.      За участие в търга е постъпило 1 заявление:

 с вх.рег.№5300-114/02.04.2015г. в 12,08 часа от ЕТ„Еко гора – Юлия Георгиева”-с.Искър, с управител Юлия Маринова Георгиева от с.Славовица, област Плевен за обект №1 -лично.

На основание чл. 61 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, комисията отвори документите на кандидата:

За обект №1 - ЕТ„Еко гора – Юлия Георгиева”-с.Искър - комисията констатира, че всички изискуеми документи са представени и допуска до следващ етап на търга участника. Участникът ще използва фирма „КОЖУХАРОВ 2009” ЕООД като подизпълнител.

Комисията продължи своята работа: Председателят на комисията обяви начална тръжна цена, кандидатът не наддаде и потвърди началната цена.

Председателят закри търга и обяви за спечелил търга ЕТ„Еко гора – Юлия Георгиева”-с.Искър на начална цена 37 653 лв.(тридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три) лева без ДДС.

Комисията предлага на Кмета на община Гулянци да сключи договор за продажба  на обект №1 на стояща тополова дървесина на корен със спечелилият участник – ЕТ„Еко гора – Юлия Георгиева”- с.Искър, ул.”Ангел Кънчев”, №3.

Протоколът се състави в един екземпляр и след подписването му от всички членове на комисията бе представен на Кмета на община Гулянци на 03.04.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

                    /И.Ботева/                                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:1.…………………

                  /М. Цветанова/

               2………………..

                  /Д. Танчева/

               3…………………

               /Л.Балуров/

               4…………………

                 /Ана Александрова/

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул.“Васил Левски” 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

З  А П О В Е Д

№   РД-09 - 101/ 20.03.2015г.

На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.46, ал.1 във вр. с чл. 49, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с изпълнение на  Решение № 840/27.02.2015г. на Общински съвет - гр.Гулянци.

НАРЕЖДАМ:

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща тополова дървесина на корен, находяща се в землището на с.Черковица, обект №1, имот №091316 с площ 2,1 ха, отдел 51н , на територията на  Община Никопол, собственост на община Гулянци, при следните условия:

Обект №  /Отдел/Подотдел/Сортимент /категория/

 Дървесен вид

Количество

Начална цена, без ДДС

Обща стойност на обекта

    /к. 3 по к. 4/,без ДДС

 
 

куб.м.

лв./куб.м.

лв.

 

1

2

3

4

5

 

Обект №1, имоти № 091316- отдел/подотдел 51"н"

 

Подотдел „н”,имот № 091316


 

Едра

топола

          641

52

       33 332

 

Средна

топола

            81

29

         2 349

 

Дребна

топола

            55

24

         1 320

 

Дърва

топола

            26

24

          624

 

Вършина

топола

             7

4

          28

 

Общо за подотдела

 


           810

 


        37 653

 

Общо за обекта

 


      

 


        37 653

 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /5%/

1 882,65

 

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

3 765

 
1.1. Количествата дървесина са прогнозни, съгласно изготвени сортиментни ведомости и всички цени са без ДДС.

1.2. Начална тръжна цена за обект  №1 е 37 653 лева без ДДС.

1.2. Срок за изпълнение: 31.12.2015 год.

3. Гаранцията за участие е 5%, посочена в таблицата по т. 1 и е вносима по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД- SOMBGSF  до 16.00 ч. на 02.04.2015 г., а за повторната дата до 16.00 часа на 08.04.2015 година.

4. Стъпката за наддаване е  посочена в таблицата по т.1.

5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа от 21.03.2015 година до 02.04.2015 година, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител от Община Гулянци. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

6. Тръжните документи могат да бъдат закупени от Община Гулянци всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 02.04.2014г. срещу представен документ за внесена по сметка на община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBBGSF, вид плащане 448007, сума от 50 /петдесет/ лева без ДДС.

7. До участие в търга се допускат кандидатите, отговарящи на изискванията по реда на чл.58 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

7.1. за юридически лица и еднолични търговци – копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или следните документи, ако не е регистриран съгласно ЗТР:

а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;

б) копие от документ за данъчна регистрация;

в) копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

 7.2. за физическо лице – копие от документ за самоличност;

     7.3. декларация, че кандидатът не е: 

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация;

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Ръководителя  на структурата на Община Гулянци;

д) сключил договор с лице по чл. 21 на ЗПУКИ;

е) лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) – удостоверение по чл.87, ал.6 на НАП;

      - удостоверение от отдел „Приходи” на община Гулянци за липса на задължения към общината.

    7.4. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичните регистри по чл.241 от  Закона за горите от съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице – копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.

     7.5. Списък на подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива.

     7.6. Документ за внесена гаранция за участие в търга;

    7.7. Доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията на продавача, когато такива са определени в условията за провеждане на търга;

    7.8. Когато кандидатът в търга предвижда участие на подизпълнители, документите, които се изискват от кандидата, се прилагат и за съответните подизпълнители.

     7.9. Кандидатите трябва да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината:

1. Квалификационно изискване – лицензиран за осъществяване на дейности в горски територии.

2. Техническо изискване – Да разполага с техника за извършване на дърводобив - Декларация от участника по Приложение № 3 за собствена или наета техника, с което ще се извършва ползването. Ако техниката е наета, следва да се представи договор за наем. Техниката /трактор, камион, бензиномоторен трион и др./ трябва да е регистрирана    по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника – прилага се удостоверение за регистрация.

7.10. Изискванията по т.7.3. и 7.8. се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата.

         7.11. Когато кандидат в търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

        7.12. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо или физическо лице, включено в обединението.

8. Документи за участие се подават в Община Гулянци до 16:00 часа на 02.04.2015г.

9. Търгът с явно наддаване да се проведе на 03.04.2015г. от 10,00 часа в административната сграда на Община Гулянци.

10. Определям дата за провеждане на повторен търг – 09.04.2015г. от 10,00 часа в административната сграда на Община Гулянци.

11. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е в размер на 5% /пет процента/ от достигнатата цена за обекта и следва да бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба.

Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума, внесена по сметка на продавача;

12. Срок за изпълнение - 31.12.2015 г. Срок за освидетелстване на сечищата: 31.12.2015г.

13. Условия за плащане на цената:

- Достигнатата  цена на търга на дървесината се заплаща изцяло при подписване на договора.

         - Плащането се извършва по сметка на Община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBGSF, вид плащане 445500.

         14. Одобрявам тръжната документация, която е неразделна част от настоящата заповед  и съдържа:

14.1. Копие от Заповед № РД-09-101/20.03.2015 год. за откриване на процедурата;

            14.2. Тръжни условия: пълно описание на обекта на покупко-продажба;

      14.2.1.Скица на обекта и технологичен план;

      14.2.2.Начин на осъществяване на наддаването.

         14.3. Списък на документите – Приложение №1;

14.4. Административни сведения за участника по образец – Приложение №2;

14.5. Справка-декларация за техниката – Приложение№3;

14.6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 58, ал.1, т.3, от Наредбата по образец –Приложение №4;

14.6. Декларация за участие на подизпълнители по образец – Приложение  №7;

14.7. Декларация за запознаване с условията на търга с явно наддаване  по образец – Приложение №8;

14.8. Декларация  по образец - Приложение №9;

14.9. Референция по образец -Приложение № 10.

14.10. Проект на договор.

15. В 3-дневен срок от провеждане на търга с явно наддаване Комисията да ми представи протокол за утвърждаване, придружен с цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга.

16. Определям лице за контакт: инж. Магдалена Цветанова, тел. 0878480718.

         Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Община Гулянци не по-късно от 10 дни преди датата на провеждане на търга.

 

 

   КМЕТ на Община Гулянци :……. …….                                                            

                                    /Лъчезар Яков/


 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:06561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

О Б Я В А

Община Гулянци, обл. Плевен, ул. “Васил Левски” №32, тел. 06561/21-71, факс 06561/2567, на основание Заповед №РД-09- 45/ 12.02.2015г. на Кмета на общината - обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на  следните имоти общинска собственост:     

     1. Поземлен имот № 18099.401.2356 с площ от 875.00 кв.м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. 141а по плана на гр. Гулянци с начална тръжна годишна наемна цена от 38.40 лв. /тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/ с ДДС за селскостопанска дейност.

2.  Поземлен имот № 68045.401.113 с площ от 2480.00 кв.м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. 12 по плана на с. Сомовит с начална тръжна годишна наемна цена от 54.00 лв. /петдесет и четири лева / с ДДС за селскостопанска дейност.

 Обектите се отдават под наем за шест  години.

 Търгът ще се проведе на  24.02.2015 г.от 10:30 ч.в Заседателната зала на Община Гулянци.

Документи се приемат до 16:00 ч.на 23.02.2015г.

Закупуват се тръжни книжа на стойност 30.00 лв./ тридесет лева/ с ДДС за отдаване под наем, които са невъзстановими. Документацията се получава в стая № 213  срещу представен документ за платена такава. За повече информация в Община Гулянци.

Цената на тръжната документация се внася по сметка №BG43SOMB91308436323644, Общинска Банка АД – SOMBBGSF, вид плащане – 448007.

Депозитите са в размер на 10% от началната тръжна цена и се внасят по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска Банка АД – SOMBBGSF.

Офертните документи се подават в запечатан, непрозрачен плик, адресиран и маркиран, съгласно указанията в тръжните книжа.

Оглед на обектите – от 08.00 –12 .00 и от 13.00-17.00 ч. всеки работен ден.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 10.03.2015 г. в същия час и при същите условия.


 


 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул."Васил Левски" 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

З  А П О В Е Д

№   РД-09 - 357 / 11.08.2014г.

На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.46, ал.1 във вр. с чл. 49, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с изпълнение на  Решение № 738/25.07.2014г. на Общински съвет - гр.Гулянци

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща акациева дървесина на корен, находяща се в землището на с.Ленково, обект №2, имот №726003 с площ 0,3 ха, отдел 38к1 и отдел 38и1 с площ 0,9ха на територията на  Община Гулянци при следните условия:

Обект №  /Отдел/Подотдел/Сортимент /категория/

 Дървесен вид

Количество

Начална цена

Обща стойност на обекта

    /к. 3 по к. 4/

 
 

куб.м.

лв./куб.м.

лв.

 

1

2

3

4

5

 

Обект №2,имоти № 726003, включващ отдел/подотдел 38"к1, и1"

 

Подотдел -„к1", имот №726003/ч/

 

 

Дърва

акация

13

         38

494

 

Общо за подотдела

 

 

 

           494

 

Подотдел -"и1", имот №726003/ч/

 

 

Дърва

акация

21

          38

798

 

Вършина

акация

           2

 4

8

 

Общо за подотдела

 

23

 

             806

 

Общо за обекта

 

         590

 

 1 300

 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ/5%/

65

 

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

130

 

 

1.1. Количествата дървесина са прогнозни, съгласно изготвени сортиментни ведомости и всички цени са без ДДС.

1.2. Начална тръжна цена за обект  №2 е 1 300 лева без ДДС.

            1.2. Срок за изпълнение: 31.12.2014 год.

            3. Гаранцията за участие е 5%, посочена в таблицата по т. 1 и е вносима по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД- SOMBGSF  до 16.00 ч. на 21.08.2014 г., а за повторната дата до 16.00 часа на 26.08.2014 година.

            4. Стъпката за наддаване е  посочена в таблицата по т.1.

            5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа от 12.08.2014 година до 21.08.2014 година, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител от Община Гулянци. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

            6. Тръжните документи могат да бъдат закупени от Община Гулянци всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 20.08.2014г. срещу представен документ за внесена по сметка на община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBBGSF, вид плащане 448007, сума от 50 /петдесет/ лева без ДДС.

7. До участие в търга се допускат кандидатите, отговарящи на изискванията по реда на чл.58 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

7.1. за юридически лица и еднолични търговци - копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или следните документи, ако не е регистриран съгласно ЗТР:

а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;

б) копие от документ за данъчна регистрация;

в) копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

7.2. за физическо лице - копие от документ за самоличност;

     7.3. декларация, че кандидатът не е: 

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация;

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Ръководителя  на структурата на Община Гулянци;

д) сключил договор с лице по чл. 21 на ЗПУКИ;

е) лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) - удостоверение по чл.87, ал.6 на НАП;

      - удостоверение от отдел „Приходи" на община Гулянци за липса на задължения към общината.

    7.4. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичните регистри по чл.241 от  Закона за горите от съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице - копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.

            7.5. Списък на подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива.

            7.6. Документ за внесена гаранция за участие в търга;

            7.7. Доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията на продавача, когато такива са определени в условията за провеждане на търга;

            7.8. Когато кандидатът в търга предвижда участие на подизпълнители, документите, които се изискват от кандидата, се прилагат и за съответните подизпълнители.

7.9. Кандидатите трябва да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината:

1. Квалификационно изискване - лицензиран за осъществяване на дейности в горски територии.

2. Техническо изискване - Да разполага с техника за извършване на дърводобив - Декларация от участника по Приложение № 3 за собствена или наета техника, с което ще се извършва ползването. Ако техниката е наета, следва да се представи договор за наем. Техниката /трактор, камион, бензиномоторен трион и др./ трябва да е регистрирана      по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника - прилага се удостоверение за регистрация.

7.10. Изискванията по т.7.3. и 7.8. се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата.

            7.11. Когато кандидат в търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

             7.12. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо или физическо лице, включено в обединението.

            8. Документи за участие се подават в Община Гулянци до 16:00 часа на 21.08.2014г.

            9. Търгът с явно наддаване да се проведе на 22.08.2014г. от 9,30 часа в административната сграда на Община Гулянци.

            10. Определям дата за провеждане на повторен търг - 27.08.2014г. от 9,30 часа в административната сграда на Община Гулянци.

         11. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е в размер на 5% /пет процента/ от достигнатата цена за обекта и следва да бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба.

Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума, внесена по сметка на продавача;

12. Срок за изпълнение - 31.12.2014 г. Срок за освидетелстване на сечищата: 31.12.2014г.

13. Условия за плащане на цената:

- Достигнатата  цена на търга на дървесината се заплаща изцяло при подписване на договора.

            - Плащането се извършва по сметка на Община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBGSF, вид плащане 445500.

            14. Одобрявам тръжната документация, която е неразделна част от настоящата заповед  и съдържа:

14.1. Копие от Заповед № РД-09-.../11.08.2014 год. за откриване на процедурата;

            14.2. Тръжни условия: пълно описание на обекта на покупко-продажба;

      14.2.1.Скица на обекта и технологичен план;

      14.2.2.Начин на осъществяване на наддаването.

            14.3. Списък на документите - Приложение №1;

14.4. Административни сведения за участника по образец - Приложение №2;

14.5. Справка-декларация за техниката - Приложение№3;

14.6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 58, ал.1, т.3, от Наредбата по образец -Приложение №4;

14.6. Декларация за участие на подизпълнители по образец - Приложение  №7;

14.7. Декларация за запознаване с условията на търга с явно наддаване  по образец - Приложение №8;

14.8. Декларация  по образец - Приложение №9;

14.9. Референция по образец -Приложение № 10.

14.10. Проект на договор.

            15. В 3-дневен срок от провеждане на търга с явно наддаване Комисията да ми представи протокол за утвърждаване, придружен с цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга.

            16. Определям лице за контакт: инж. Магдалена Цветанова, тел. 0878480718.

 

            Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Община Гулянци не по-късно от 10 дни преди датата на провеждане на търга.

 

 

   КМЕТ на Община Гулянци :....... .......                 

                                           /Лъчезар Яков/                                                                                                            

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                          гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                 

З А П  О В Е Д

№РД-09-354/11.08.2014г.

гр.Гулянци

 

          На основание чл.3, ал.1, т.1 във връзка с чл.10, ал.1, т.3 и чл.12, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), Решение № 741/25.08.2014г. на Общински съвет- гр.Гулянци

 

                                                                 Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЦЕДУРА -  ОТКРИТ КОНКУРС

1. Предмет на открития конкурс: товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от временни горски складове в горски територии, собственост на община Гулянци от обект №4 до кметства, детски градини, училища, пенсионерски клубове и други обекти на територията на община Гулянци.

 

2. Правно и фактическо основание: чл. 10, ал. 1, т. 3; чл.12 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ).

 

3. Описание на възлаганата дейност:

3.1.  Транспортиране, товарене и разтоварване на дървесина.

3.1.1. Транспортиране на 219 куб.м. дървесина от временен горски склад на територията на община Гулянци до краен потребител на територията на община Гулянци. Средно превозно разстояние: 20 км. товарно направление. Максимална цена на километър: 1 лв.

Стойността на възлаганата дейност е: 219 куб.м. х 1 лв. х 20 км. - 4 380.00 лв. (четири хиляди двеста и шестдесет лева) без ДДС.

3.1.2.Размер на гаранция за участие (5%) 219 лв. (двеста и деветнадесет лева).

3.1.3.Размер на гаранцията за изпълнение на договора 5%;

 

3.2. Товарене и разтоварване на дървесина.

3.2.1. Товарене и разтоварване на 219 куб. м.  дървесина от временни горски складове на територията на община Гулянци на наети автомобили. Максимална цена за товарене и разтоварване: 2.26 лв./ пл. куб. м.

Стойност на възлаганата дейност е: 219 куб. м. х 2.26 лв. - 494,94 лв. (четиристотин деветдесет и четири  лева и деветдесет и четири стотинки), без ДДС.

3.2.2.Размер на гаранция за участие (5%) 24,75 лв. (двадесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки).

3.2.3.Размер на гаранцията за изпълнение на договора 5%;

 

4. Срок и място за изпълнение на дейността:

Срок за изпълнение - до 31.12.2014 г.;

Място на изпълнение: територията на община Гулянци

 

5. Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:

5.1. Юридически лица и еднолични търговци, които отговарят на условията на чл. 18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с Ръководителя на структурата на община Гулянци;

д) не е сключил договор с лице по чл. 21 ЗПУКИ;

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) няма парични задължения към държавата и към община Гулянци, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган

Подизпълнители не се допускат.

5.2.Квалификационни изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да имат собствена или наета техника, подходяща за извършване на възложената дейност. Да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 33 от 1999г. за обществени превоз на пътници и товари на територията на Република България (да разполагат с валиден до 30.12.2014г. вкл. лиценз за превоз на товари).

5.3. Технически изисквания към кандидатите:

5.3.1. За транспортиране -собствена или наета техника, подходяща за извършване на възлаганата дейност, с наети правоспособни водачи за правоуправление на съответните товарни автомобили, а именно:

-Минимум 2 (два) броя товарни автомобили.

 Товарните автомобили трябва да имат технически възможности за пътуване до временните складове на обект №4. Да бъдат оборудвани с приспособления за превозване на дърва за огрев.

 5.3.2. За товарене и разтоварване - Кандидатите трябва да организират товаренето със собствени работници като това обстоятелство, съгл. Приложение № 9 се декларира за нуждите на процедурата и гласи, че в случай че кандидатът бъде определен за изпълнител, същият се задължава да назначи съгласно изискванията на законодателството в РБ  необходими 2 (двама) на брой работници за извършване на товаренето и разтоварването, без да възпрепятства изпълнението на транспорта.

6. Определям начална цена без ДДС, над която участниците не могат да оферират:

6.1.За транспорт на дървесина:  4 380.00 лв (четири хиляди триста и осемдесет лева);

6.2.За товарене и разтоварване на дървесина: 494,94лв. (четиристотин деветдесет и четири лева и деветдесет и четири стотинки);

 

7. Критерии за оценка на офертите:   „най - ниска предложена цена"

Оферти се подават едновременно за транспортиране и товарене/ разтоварване.

 Кандидатите не могат да предлагат различни варианти на ценови оферти.

 

8. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни

 

9. Вид на гаранцията за участие в процедурата и на гаранцията за изпълнение на договора:

 Гаранциите се представят като парична сума (със срок на валидност- крайният срок по договора). Паричната сума се заплаща по сметка на Община Гулянци, - №BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД-SOMB.

9.1. Гаранцията за участие по  т.3 се заплаща в абсолютна стойност, в определения срок.

9.2. Гаранцията за изпълнение е 5 % от стойността на възлаганата дейност. Договорът за възлагане изпълнението на дейността се сключва с кандидата определен за изпълнител, след представяне на надлежен документ за внесена гаранцията за изпълнение. Гаранция за изпълнение на договора се освобождава при условията, определени в договора за възлагане на дейността.

9.3. Задържането и освобождаването на гаранцията на кандидатите става по реда на чл. 32 и чл. 33 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

10. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата.

Конкурсната документация се заплаща в касата на община Гулянци и е на стойност 50,00 (петдесет лева) без ДДС. Получава се в 310 стая на общината, след представяне на платежен документ. Документацията за участие може да се закупува до 21.08.2014г. При провеждане на конкурса на втора дата крайния срок за закупуване на документи е до 16,00 часа на 26.08.2014г.

11.Място и срок на подаване на офертите: Офертите се приемат в деловодството на общината до 16,00 часа на 21.08.2014г. за първа дата на конкурса и до 16,00 часа на 26.08.2014г. за втора дата на конкурса.

12. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

Първа дата - 22.08.2014г. от 15,00 часа в заседателната сграда на Общината.

Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата ако няма подадена нито една оферта или нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия.

Втора дата - 27.08.2014г. от 15,00 часа в заседателната сграда на Общината.

13. С настоящата заповед утвърждавам конкурсна документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейността - товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

14. Открития конкурс завършва с моя заповед за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, издадена в тридневен срок от утвърждаването на протокола на комисията. Същата ще бъде публикувана на сайта на общината.

       Определям лице за контакти - инж. Магдалена Цветанова - тел.0878480718.

       Настоящата заповед да се издаде в два еднообразни екземпляра.

 

 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:....................

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


  ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул."Васил Левски" 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

З  А П О В Е Д

№   РД-09 - 356 / 11.08.2014г.

На основание чл.112, ал.1, т.1 от Закона за горите, чл.46, ал.1 във вр. с чл. 49, ал.1, т.1 във вр. с чл.55, ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и във връзка с изпълнение на  Решение № 739/25.07.2014г. на Общински съвет - гр.Гулянци

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на стояща акациева дървесина на корен, находяща се в землището на с.Ленково, обект №3, имот №722001 с площ 4,3 ха, отдел 38в , на територията на  Община Гулянци при следните условия:

Обект №  /Отдел/Подотдел/Сортимент /категория/

 Дървесен вид

Количество

Начална цена, без ДДС

Обща стойност на обекта

    /к. 3 по к. 4/,без ДДС

 
 

куб.м.

лв./куб.м.

лв.

 

1

2

3

4

5

 

Обект №3, имоти № 722001- отдел/подотдел 38"в"

 

Подотдел „в",имот № 722001

 

 

Дърва

акация

          13

38

       11362

 

Вършина

акация

           0

4

          60

 

Общо за подотдела

 

          314

 

        11 422

 

Общо за обекта

 

      

 

        11 422

 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ /5%/

571,10

 

СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ

1142

 

 

1.1. Количествата дървесина са прогнозни, съгласно изготвени сортиментни ведомости и всички цени са без ДДС.

1.2. Начална тръжна цена за обект  №3 е 11 422 лева без ДДС.

            1.2. Срок за изпълнение: 31.12.2014 год.

            3. Гаранцията за участие е 5%, посочена в таблицата по т. 1 и е вносима по сметка №BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД- SOMBGSF  до 16.00 ч. на 21.08.2014 г., а за повторната дата до 16.00 часа на 26.08.2014 година.

            4. Стъпката за наддаване е  посочена в таблицата по т.1.

            5. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа от 12.08.2014 година до 21.08.2014 година, след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител от Община Гулянци. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.

            6. Тръжните документи могат да бъдат закупени от Община Гулянци всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 20.08.2014г. срещу представен документ за внесена по сметка на община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBBGSF, вид плащане 448007, сума от 50 /петдесет/ лева без ДДС.

7. До участие в търга се допускат кандидатите, отговарящи на изискванията по реда на чл.58 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

7.1. за юридически лица и еднолични търговци - копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, или следните документи, ако не е регистриран съгласно ЗТР:

а) актуално състояние на съдебната регистрация на кандидата;

б) копие от документ за данъчна регистрация;

в) копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

7.2. за физическо лице - копие от документ за самоличност;

     7.3. декларация, че кандидатът не е: 

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) в производство по ликвидация;

г) свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Ръководителя  на структурата на Община Гулянци;

д) сключил договор с лице по чл. 21 на ЗПУКИ;

е) лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) - удостоверение по чл.87, ал.6 на НАП;

      - удостоверение от отдел „Приходи" на община Гулянци за липса на задължения към общината.

    7.4. Копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичните регистри по чл.241 от  Закона за горите от съответната дейност, а когато кандидатът е физическо лице - копие от договор с лице, вписано в публичния регистър по чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.

            7.5. Списък на подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива.

            7.6. Документ за внесена гаранция за участие в търга;

            7.7. Доказателства, че кандидатът отговаря на изискванията на продавача, когато такива са определени в условията за провеждане на търга;

            7.8. Когато кандидатът в търга предвижда участие на подизпълнители, документите, които се изискват от кандидата, се прилагат и за съответните подизпълнители.

7.9. Кандидатите трябва да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на ползването на дървесината:

1. Квалификационно изискване - лицензиран за осъществяване на дейности в горски територии.

2. Техническо изискване - Да разполага с техника за извършване на дърводобив - Декларация от участника по Приложение № 3 за собствена или наета техника, с което ще се извършва ползването. Ако техниката е наета, следва да се представи договор за наем. Техниката /трактор, камион, бензиномоторен трион и др./ трябва да е регистрирана      по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника - прилага се удостоверение за регистрация.

7.10. Изискванията по т.7.3. и 7.8. се отнасят за управителите и членовете на управителните органи на кандидата.

            7.11. Когато кандидат в търга е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

             7.12. Когато кандидат в търга е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите, които са на чужд език се представят в официално заверен превод. Ако кандидатът е обединение, документите се представят за всяко юридическо или физическо лице, включено в обединението.

            8. Документи за участие се подават в Община Гулянци до 16:00 часа на 21.08.2014г.

            9. Търгът с явно наддаване да се проведе на 22.08.2014г. от 11,00 часа в административната сграда на Община Гулянци.

            10. Определям дата за провеждане на повторен търг - 27.08.2014г. от 11,00 часа в административната сграда на Община Гулянци.

         11. Гаранцията за изпълнение на договора за продажба на стояща дървесина на корен е в размер на 5% /пет процента/ от достигнатата цена за обекта и следва да бъде представена преди подписване на договора за покупко-продажба.

Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума, внесена по сметка на продавача;

12. Срок за изпълнение - 31.12.2014 г. Срок за освидетелстване на сечищата: 31.12.2014г.

13. Условия за плащане на цената:

- Достигнатата  цена на търга на дървесината се заплаща изцяло при подписване на договора.

            - Плащането се извършва по сметка на Община Гулянци №BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД- SOMBGSF, вид плащане 445500.

            14. Одобрявам тръжната документация, която е неразделна част от настоящата заповед  и съдържа:

14.1. Копие от Заповед № РД-09-.../11.08.2014 год. за откриване на процедурата;

            14.2. Тръжни условия: пълно описание на обекта на покупко-продажба;

      14.2.1.Скица на обекта и технологичен план;

      14.2.2.Начин на осъществяване на наддаването.

            14.3. Списък на документите - Приложение №1;

14.4. Административни сведения за участника по образец - Приложение №2;

14.5. Справка-декларация за техниката - Приложение№3;

14.6. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 58, ал.1, т.3, от Наредбата по образец -Приложение №4;

14.6. Декларация за участие на подизпълнители по образец - Приложение  №7;

14.7. Декларация за запознаване с условията на търга с явно наддаване  по образец - Приложение №8;

14.8. Декларация  по образец - Приложение №9;

14.9. Референция по образец -Приложение № 10.

14.10. Проект на договор.

            15. В 3-дневен срок от провеждане на търга с явно наддаване Комисията да ми представи протокол за утвърждаване, придружен с цялата документация, събрана в хода на провеждането на търга.

            16. Определям лице за контакт: инж. Магдалена Цветанова, тел. 0878480718.

 

            Настоящата заповед да се публикува в интернет страницата на Община Гулянци не по-късно от 10 дни преди датата на провеждане на търга.

 

 

   КМЕТ на Община Гулянци :....... .......                 

                                           /Лъчезар Яков/                                                                                                             

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул.“Васил Левски” 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

З А П О В Е Д

  

РД - 09 -№ 355/11.08.2014 г.

гр. Гулянци

На основание чл.3, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение  № 740 /25.07.2014 г. на Общински съвет-гр. Гулянци  във връзка с чл.112, ал.1, т.2,  от Закона за горите, чл.12, ал.1 и чл.10, ал.1, т. 1,т. от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

О Т К Р И В А М:

І.  ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности  в горските територии /добив на дървесина/ в района на дейност на Община Гулянцир. Гулянци,

1.1. Размер на гаранцията за участие е 5% /сто седемдесет и три лева/ от стойността на обекта, под формата на парична сума, внесена по сметката на Община Гулянци-гр.Гулянци - BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД-SOMBBGSF.

II.                 Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на дейността:

2.1.Обект на открития конкурс е изпълнението на:

-         добив на дървесина в Обект 4, включващ: отдел 39д1-част, имот №358001 – 219куб. м. стояща маса, землище с.Милковица.

2.2.Предмет на открития конкурс е:

-         Възлагане на дърводобив „сеч, първична обработка и извоз до временен склад на маркирана акациева дървесина от ОГФ в Обект 4, включващ: отдел 39д1 –имот №358001 – 219куб. м. стояща маса, землище с.Милковица  и определяне на изпълнител.

-         Място за извършване на дейността Обект 4, включващ: отдел 39д1–част, имот №358001 – 219куб. м. стояща маса, землище с.Милковица в района на дейност на Община Гулянци – гр.Гулянци

2.3.Прогнозното количество дървесина по категории, сортименти и дървесни видове е както следва:

Категории дървесина и сортименти

Количество куб.м.

Ед. цена, лв.

на куб.м

Обща цена

на временен склад,

цифром и словом без ДДС

 дърва за огрев – акация

219

15,80

3460,20лв.

ОБЩО за обекта:

219

15,80

3460,20лв.

а)Франкировка: временен склад;

б)Цените са без начислен ДДС;

в)Цените са определени франко временен склад на обекта.

III.  Общата стойност на обекта без ДДС е 3460,20 лв. /три хиляди четиристотин и шестдесет лева и двадесет стотинки/.

      IV.Срок за изпълнение на дейностите: 31.11.2014 год.

V.Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата.

До участие се допускат кандидатите / юридически лица, еднолични търговци и физически лица/, закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

5.1. Да са вписани в публичния регистър към ИАГ по чл.235 и чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.

5.2. Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

5.3. Да отговарят на техническите и квалификационни изсквания за извършване на ползването на дървесината.

Пример: 1. Квалификационно изискване – лицензиран за осъществяване на дейности в горски територии

                2. Техническо изискване – Да разполага с техника за извършване на дърводобив / бензиномоторни триони./

В случай, че кандидатът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на т.V от горепосочените условия.

Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5% от достигнатата стойност на обекта в срок до 3/три/дни от влизане в сила на Заповедта за класиране в следната форма: парична сума, внесена по сметката на Община Гулянци – гр.Гулянци: BG45SOMB91303336322501, Общинска банка АД-SOMB.

IV.    Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни.

V.    Критерии за избор на изпълнител –„най-ниска предложена цена”

VI.    Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа в сградата на Община Гулянци – гр.Гулянци, най-късно до 16.00 часа на 20.08.2014 г., срещу представен документ за закупена документация. Цената на документацията е 50 /петдесет лева/ лв. (без ДДС), която не се възстановява и е вносима по сметка на община Гулянци BG43SOMB91308436323644, Общинска банка АД-SOMB, вид плащане 448007. При повторен конкурс до 16.00 часа на 26.08.2014 г.

VII.  Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 21.08.2014 г. в сградата на Община Гулянци-гр. Гулянци. При повторен конкурс до 16.00 часа на 26.08.2014 г.

VIII.Място, дата и час за провеждане на процедурата:

Първа дата 22.08.2014 г. в 13.00 часа в сградата на община Гулянци – гр. Гулянци.

Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато:

-няма подадена нито една оферта

-нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.

Втора дата 27.08.2014 г. в 13.00 часа в сградата на община Гулянци – гр. Гулянци.

IX. Кандидатите могат да правят оглед на обектите от 09.00 до 16.00 часа през времето от 12.08.2014 г. до 21.08.2014 г. по предварителна заявка и след представен документ за закупена документация през всички работни дни на Община Гулянци. Разходите за оглед на обекта са за сметка на кандидата.

X. За информация – Община Гулянци, тел. 0878480718 - лице за контакти: инж.Магдалена Цветанова

XI С настоящата заповед одобрявам  документацията за участие в открит конкурс за:

възлагане на добива на дървесина  в обект №4, включващ: отдел 39д1-част, имот №358001 – 219куб. м. стояща маса, землище с.Милковица, в района на дейност на Община Гулянци – гр.Гулянци,

която съдържа:

1. Копие от Заповед № ........ /22.08.2014 год. за откриване на процедурата;

            2. Конкурсни условия: пълно описание на обекта на поръчката;

      2.1. Скица на обекта;

3.Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец – Приложение 1

4.Административни сведения за участника по образец – Приложение 2

5.Ценова оферта по образец - Приложение 3

6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал.1, т.3, б. „а” - „в” от Наредбата по образец –Приложение 4

7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т.3, б. „г” и „д” от Наредбата по образец - Приложение 5

8. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 18, ал. 1 т.3, б. „е” и „ж” от Наредбата по образец - Приложение №6

9. Декларация за участие на подизпълнители по образец – Приложение  №7

10. Декларация за запознаване с условията на  открития конкурс по образец –Приложение №8

11. Декларация   по образец - Приложение №9

12. Референция по образец - Приложение № 10

13. Проект на договор

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ:

                           /ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                          гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                 

З А П  О В Е Д

№РД-09 - 231/29.05.2014г.

гр.Гулянци

 

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.1, т.2, чл.24, ал.1, т.1  от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ) и утвърдени протоколи №1 от 23.05.2014г.и  №2 от 28.05.2014г. на комисия назначена със Заповед №РД-09-217/23.05.2014г. и Заповед  №РД-09-225/28.05.2014г. на Кмета на община Гулянци, от открит конкурс с предмет: Поддържане на минерализовани ивици

 

 

П Р Е К Р А Т Я  В А М:

 

      1. Процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност: Поддържане на минерализовани ивици, поради липса на подадени оферти за първа и втора дата на провеждане на открития конкурс.

      2. На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, тъй като от повторното обявяване на процедурата в по-късен момент могат да последват значителни вреди, а именно да се осуети своевременното провеждане на мероприятията за защита на горските територии от пожари, задължителни за изпълнение съгласно чл.136, ал.1 от Закона за горите, в резултат на което да бъдат опожарени горски територии и да се застраши животът и здравето на гражданите.

      3. Заповедта да бъде съобщена в тридневен срок на всички заинтересовани лица по реда на чл.61 от АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

      4. Заповедта подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението й чрез Община Гулянци пред Административен съд - Плевен. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщението му чрез Община Гулянци пред Административен съд - Плевен, независимо от оспорване на заповедта.

 

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:................

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

               гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                 

З А П  О В Е Д

№РД- 184/14.05.2014г.

гр.Гулянци

 

          На основание чл.10, ал.1, т.15 във връзка с чл.12, ал.1, чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), Решение № 701/30.04.2014г. на Общински съвет- гр.Гулянци

 

                                                                 О Т К Р И В А М:

 

І. Процедура за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет:ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ

Размер на гаранцията за участие е 133,60 лв./ сто тридесет и три лева и шестдесет стотинки/, което представлява 3% от стойността на обекта, внесена под формата на парична сума по сметката на община Гулянци IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци. Всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, краен срок 16,00часа на 22.05.2014г., при повторен търг: 16,00часа на 27.05.2014г.

 

ІІ. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на  дейността:

       2.1. Обект на открития конкурс е изпълнението на дейността: Поддържане на минерализовани ивици.

       2.2. Предмет на открития конкурс е изпълнението на дейността: Поддържане на минерализовани ивици с площ 5,625 дка, широчина 3м. на територията на община Гулянци.

       2.3. Място за извършване на дейността: територията на община Гулянци, и по отдели както следва:10у, 28е, 28р, 33б, 28н, 43н - 3750 л.м. - еднократно, двукратно изпълнение 7500л.м.

       2.4. Показатели за извършване на дейността:

 Обект 1 община Гулянци:

 

 

Позиция

 

Вид на дейността

мярка

количество

Срок за изпълнение

Пределна цена в лева без ДДС

Гаранция    за участие /лв./

№1

Поддръжка на механизирани минерализовани ивици/еднократно/ в отдели: 10у, 28р, 28е, 33б

Поддръжка на механизирани минерализовани ивици/двукратно/ в отдели: 10у, 28р, 28е, 33б

 

л.м.

 

 

 

л.м.

 

1900

 

 

 

1900

 

от юни до септември

 

-

от юни до

септември

 

 

 

 

 

969

 

 

 

 

 

 

 

133,60

      № 2

Поддръжка на ръчни минерализовани ивици/еднократно/ в отдели: 43н, 28н

Поддръжка на ръчни минерализовани ивици/двукратно/ в отдели: 43н, 28н

 

  л.м.

 

 

 

л. м.

 1850

 

 

 

1850

от юни до септември

 

              -

 

от юни до     септември

 

 

3484,5

 

 

 

 

 

 

 

Общо за  позиция № 1 и позиция № 2:

       133,60

 

            а) Цените са без начислен ДДС

             - Общата стойност без ДДС е както следва: 2226,75 лв./ две хиляди двеста двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ за еднократно изпълнение, и 2226,75 лв. ./ две хиляди двеста двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ за двукратно изпълнение.

             - Срок на изпълнение на дейностите: през периода юни до септември, като двукратното изпълнение ще е по искане на възложителя.

 

             Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:

   До участие в процедурата се допускат кандидатите / юридически и физически лица/, закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

       2.5. Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

      2.6. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността - поне един верижен трактор с приспособление за дискуване.

 3. Правно и фактическо основание: чл. 10, ал. 1, т. 15; чл.12 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ).

4. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5% от достигнатата стойност на обекта, вносима преди сключване на договора в сметка на общината: IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци.

5. Срок и валидност на офертите - 60 календарни дни.

6. Критерии за избор на изпълнител - „ най-ниска предложена цена".

7. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията се получава в стая 310 в административната сграда на общината, всеки работен ден до 16.00 ч. за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на процедурата включително, след представяне на вносна бележка. Конкурсните документи за участие са с цена 50,00 лв. (петдесет лева), без ДДС.

8. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа на 22.05.2014г. в деловодството на общината. При повторен търг до 16.00 часа на 27.05.2014г.

9. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

    Първа дата: 23.05.2014г. в 10.00 часа в сградата на общината - трети етаж, гр Гулянци, ул.»В. Левски» 32.

 

        Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато:

              - няма подадена нито една оферта;

              - нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.

    Втора дата: 28.05.2014г. в 10.00 часа в сградата на общината - трети етаж, гр Гулянци, ул.»В. Левски» 32.

10. Кандидатите могат да правят оглед на обектите от 09.00 до 16.00 часа до 22.05.2014г., през всички работни дни, по предварителна заявка и след представен документ за закупена тръжна документация.

11. За информация - община Гулянци, лице за контакти: инж. М. Цветанова - тел. 0878480718.

12.  С настоящата заповед одобрявам документацията за участие в открит конкурс за възлагане на дейността.

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:................                                               

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                                                                             

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул.“Васил Левски” 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

ЗАПОВЕД

 РД – 09-127/15.04.2014г.

На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА и чл.62 ал.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Утвърден протокол от 14.04.2014г. на комисия назначена със Заповед № РД-09-120/14.04.2014г. на Кмета на Община Гулянци, от проведен търг с явно наддаване  за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 4, включващ имоти № 019002 –НУ, №019004 – НУ, имот №115001, отдел 45х, находящи се в землището на с.Долни Вит, община Гулянци в размер на 316 куб.м. стояща маса, общинска собственост

 ОБЯВЯВАМ:

 За спечелил търга  за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 4, включващ имоти № 019002 –НУ, №019004 – НУ, имот №115001, отдел 45х, находящи се в землището на с.Долни Вит, община Гулянци в размер на 316 куб.м. стояща маса, общинска собственост:

„Ивон-99”ЕООД с. Шияково, ЕИК 200998394, със седалище и адрес на управление : с.Шияково, община Гулянци, ул.”Явор” 13 на продажна цена 15 695 лв. без ДДС.

Спечелилият търга по настоящата Заповед се задължава в седемдневен срок да внесе цялата сума на продажната цена с ДДС, гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % и да подпишат договор за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 4.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица по реда на чл.61 АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци.

Лъчезар Яков:…………….

Кмет на община Гулянци

 

 О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от  18.11.2013 г. до  14.12.2013 г. в

61-ва механизирана бригада - Карлово и

2-ра механизирана бригада - Стара Загора.

 

1. Със заповед № ОХ-552/05.08.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, в гарнизоните : Карлово, Казанлък, Хасково, Стара Загора и Ямбол.   

2. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на 61-ва или 2-ра механизирана бригада, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 11.10.2013 г. с

3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности, само в една механизирана бригада.

4. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване.

5. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 32 години.

 

За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурсите и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към младши експерт Тошко Тодоров  в Община Гулянци, стая № 303.

На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.

 

 

 

 

 

 

          ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                          гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                 

З А П  О В Е Д

№РД-09-382/25.07.2013г.

гр.Гулянци

 

          На основание чл.10, ал.1, т.15 във връзка с чл.25, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), Решение № 493/31.05.2013г. на Общински съвет- гр.Гулянци

 

                                                                 О Т К Р И В А М:

 

І. ДОГОВАРЯНЕ за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет:ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ

Размер на гаранцията за участие е в размер на 66,80лв./шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки/, което представлява 3% от стойността на обекта, внесена под формата на парична сума, внесена по сметката на община Гулянци IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци. Всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, краен срок 16,00часа на 31.07.2013г.

 

ІІ. Обект и предмет на договаряне, количество, място за извършване на  дейността:

       2.1. Обект на договаряне е изпълнението на дейността Поддържане на минерализовани ивици.

       2.2. Предмет на договаряне е изпълнението на дейността Поддържане на минерализовани ивици с площ 5,625 дка на територията на община Гулянци.

       2.3. Място за извършване на дейността: територията на община Гулянци, и по отдели както следва:10у, 28е, 28р, 33б, 28н, 43н - 3750 л.м.

       2.4. Показатели за извършване на дейността:

 Обект 1 община Гулянци:

Позиция

 

Вид на дейността

мярка

количество

Срок за изпълнение

Пределна цена в лева без ДДС

Гаранция    за участие /лв./

№1

Поддръжка на механизирани минерализовани ивици в отдели: 10у, 28р, 28е, 33б

 

л.м.

 

1900

      10.08.2013 г. -

31.08.2013 г.

 

484,50

 

 

66,80

      № 2

Поддръжка на ръчни минерализовани ивици в отдели: 43н, 28н

 

  л.м.

 

 1850

      10.08.2013 г. -

      31.08.2013 г.

 

 

1742,25

Общо за  позиция № 1 и позиция № 2:

       66,80

 

            а) Цените са без начислен ДДС

             - Общата стойност без ДДС е както следва: 2226,75 лв./ две хиляди двеста двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/.

             - Срок на изпълнение на дейностите: 10.08.2013г. - 31.08.2013г.

 

             Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:

   До участие в процедурата се допускат кандидатите / юридически и физически лица/,  внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

       2.5. Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

      2.6. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността - поне един верижен трактор с приспособление за дискуване.

 3. Правно и фактическо основание: чл. 10, ал. 1, т. 15; чл.25 ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ).

4. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5% от достигнатата стойност на обекта, вносима преди сключване на договора в сметка на общината: IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци.

5. Срок и валидност на офертите - 60 календарни дни.

6. Критерии за избор на изпълнител - „ най-ниска предложена цена".

7. Необходими документи за участие в открития конкурс, които следва да се съдържат в офертата за участието:

7.1.Заявление за участие.

7.2. Списък на представените документи.

7.3. Документ за актуално състояние по ЗТР, когато кандидатът е регистриран по Закона за Търговския регистър (в сила от 01.01.2008 г.) - комисията проверява актуалното състояние на кандидата към датата на провеждане на процедурата.

7.4. Когато кандидатът не подлежи на регистрация по Закона за търговския регистър, същият представя:

- Заверено копие удостоверение за актуално състояние издадено от съответния Окръжен съд (датата на издаване на удостоверението за актуално състояние следва да е не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията);

- Копие от удостоверение за данъчна регистрация;

- Копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;

7.5. Копие от документ за регистрация по ЗДДС - представя се само когато кандидатът е регистриран.

7.6. Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти" - по образеца, приложен към настоящата документация.

7.7. Удостоверение за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите за съответната дейност.

7.8. Списък на договорите за същите по вид дейности, извършени от кандидата през 2012 г. в ДГТ, с посочени в тях стойности, обеми, придружен с препоръки за добро изпълнение от съответното ТП, или декларация, че не е извършвал такава дейност.

Препоръките следва да носят дата на издаване не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на предложенията, (представят се в оригинал или заверено копие).

7.9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидата за извършване на съответния вид дейност:

7.10. А) Декларация по образец към документацията, доказваща техническата обезпеченост на кандидата със собствена техника, съгласно изискванията на т.8 от настоящите условия с приложени към тях:

7.11. Б) Декларация по образец към документацията, доказваща обезпечеността на кандидата с квалифицирани работници и служители за изпълнение на съответния вид дейност с приложени към нея:

- Справка за действащите трудови договори, издадена от съответната ТД на НАП - документът следва да носи дата на издаване не по-ранна от един месец, считано от датата на крайния срок на депозиране на офертите за участие - представя се в оригинал или заверено копие.

7.12. Документ от община Гулянци - гр.Гулянци, удостоверяващ, че кандидатът изпълнява изискванията на т. 6.4 от настоящите условия, а именно същият няма задължения към общината - представя се задължително в оригинал. Датата на издаване следва да е не по-рано от един месец, считано от крайната дата на депозиране на офертите за участие.

7.13. Документ/и за внесена/и гаранция/и за участие в процедурата - към датата на провеждане на процедурата, комисията проверява изпълнението на изискването гаранцията да е постъпила реално в сметката на община Гулянци до крайния срок.

7.14. Парафиран и подпечатан на всяка страница образец на договор, като в същия не следва да са попълнени общата стойност на договора, както и цените в приложение № 1;

7.15. Ценово предложение - съгласно образеца, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена", наименованието на кандидата и обекта, за който той подава оферта;

7.16. Нотариално заверено пълномощно, когато кандидата участва със свой представител (представя се на комисията);

7.17. Документ за самоличност (представя се на комисията).

7.18. Документите се представят в оригинал или заверено от кандидата копие.

При представяне на заверени копия, участникът е длъжен да носи оригиналите и при поискване да ги представи на комисията.

8. Изисквания за техническа и кадрова обезпеченост на кандидатите за извършване на дейността

8.1. Необходим минимален брой единици собствена техника за извършване на дейността:

Кандидатът представя доказателства за наличието на :

8.1.1. Трактор с прикачен инвентар за дискуване и наораване , инвентар за пръскане- 1 бр.

8.2. Необходим минимален брой работници и квалифицирани служители за извършване на дейността:

8.2.1. Работници: най-малко 2 бр.

9. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 31.07.2013г. в деловодството на общината.

 10. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

    Дата: 01.08.2013г. в 11.30 часа Заседателната зала в сградата на община Гулянци - трети етаж, гр Гулянци, ул.»В. Левски» 32.

11. Кандидатите могат да правят оглед на обектите от 09.00 до 16.00 часа до 31.07.2013г. през всички работни дни.

12. За информация - община Гулянци, лице за контакти: инж. М. Цветанова - тел. 0878480718.

13.  Настоящата заповед да се сведе до знанието на длъжностните и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:................                                               

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                                                                             

 

 

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул."Васил Левски" 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68

ЗА П О В Е Д

РД - 09-365

гр. Гулянци, 22.07.2013г.

 

 На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.23 ал.1, т.2 във връзка с чл.24 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и Утвърдени протоколи №1 от 18.07.2013г. и №2 от 22.07.2013г. на комисия назначена със Заповед №РД-09-362/18.07.2013г. и Заповед №РД-09-3../22.07.2013г. на Кмета на община Гулянци, от открит конкурс с предмет: Поддържане на минерализовани ивици

ПРЕКРАТЯВАМ:

 

1.                           Процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност: Поддържане на минерализовани ивици, поради липса на подадени оферти за първа и втора дата на провеждане на открития конкурс.

2.                           На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, тъй като от повторното обявяване на процедурата в по - късен момент могат да последват значителни вреди, а именно да се осуети своевременното провеждане на мероприятията за защита на горските територии от пожари, задължителни за изпълнение съгласно чл.136, ал.1 от Закона за горите, в резултат на което да бъдат опожарени горски територии и да се застраши животът и здравето на гражданите.

3. Заповедта да бъде съобщена в три дневен срок на всички заинтересовани лица по реда на чл. 61 АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

4. Заповедта подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението й чрез Община Гулянци пред Административен съд - Плевен. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщението му чрез Община Гулянци пред Административен съд - Плевен, независимо от оспорване на заповедта.

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:...................                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ    

 

 

          ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                          гр. Гулянци, ул. "В. Левски" № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                 

З А П  О В Е Д

№РД-09-345/08.07.2013г.

гр.Гулянци

 

          На основание чл.10, ал.1, т.15 във връзка с чл.12, ал.1, чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), Решение № 493/31.05.2013г. на Общински съвет- гр.Гулянци

 

                                                                 О Т К Р И В А М:

 

І. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет:ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ

Размер на гаранцията за участие е в размер на 66,80лв./шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки/, което представлява 3% от стойността на обекта, внесена под формата на парична сума, внесена по сметката на община Гулянци IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци. Всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, краен срок 16,00часа на 17.07.2013г., при повторен търг: 16,00часа на 19.08.2013г.

 

ІІ. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на  дейността:

       2.1. Обект на открития конкурс е изпълнението на дейността Поддържане на минерализовани ивици.

       2.2. Предмет на открития конкурс е изпълнението на дейността Поддържане на минерализовани ивици с площ 5,625 дка на територията на община Гулянци.

       2.3. Място за извършване на дейността: територията на община Гулянци, и по отдели както следва:10у, 28е, 28р, 33б, 28н, 43н - 3750 л.м.

       2.4. Показатели за извършване на дейността:

 Обект 1 община Гулянци:

Позиция

 

Вид на дейността

мярка

количество

Срок за изпълнение

Пределна цена в лева без ДДС

Гаранция    за участие /лв./

№1

Поддръжка на механизирани минерализовани ивици в отдели: 10у, 28р, 28е, 33б

 

л.м.

 

1900

      01.08.2013 г. -

31.08.2013 г.

 

484,50

 

 

66,80

      № 2

Поддръжка на ръчни минерализовани ивици в отдели: 43н, 28н

  л.м.

 1850

      01.08.2013 г. -

      31.08.2013 г.

 

1742,25

Общо за  позиция № 1 и позиция № 2:

       66,80

 

            а) Цените са без начислен ДДС

             - Общата стойност без ДДС е както следва: 2226,75 лв./ две хиляди двеста двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/.

             - Срок на изпълнение на дейностите: 01.08.2013г. - 31.08.2013г.

 

             Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:

   До участие в процедурата се допускат кандидатите / юридически и физически лица/, закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

       2.5. Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

      2.6. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността - поне един верижен трактор с приспособление за дискуване.

 3. Правно и фактическо основание: чл. 10, ал. 1, т. 15; чл.12 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ).

4. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5% от достигнатата стойност на обекта, вносима преди сключване на договора в сметка на общината: IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци.

5. Срок и валидност на офертите - 60 календарни дни.

6. Критерии за избор на изпълнител - „ най-ниска предложена цена".

7. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията се получава от стая 310 в административната сградата на общината, всеки работен ден до 16.00 ч. за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на процедурата включително, след представяне на вносна бележка. Конкурсните документи за участие са с цена 50,00 лв. (петдесет лева), без ДДС.

8. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа на 17.07.2013г. в деловодството на общината. При повторен търг до 16.00 часа на 19.07.2013г.

9. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

    Първа дата: 18.07.2013г. в 11.30 часа в сградата на общината - трети етаж, гр Гулянци, ул.»В. Левски» 32.

        Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато:

              - няма подадена нито една оферта;

              - нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.

    Втора дата: 22.07.2013г. в 11.30 часа в сградата на общината - трети етаж, гр Гулянци, ул.»В. Левски» 32.

10. Кандидатите могат да правят оглед на обектите от 09.00 до 16.00 часа до 28.06.2013г., през всички работни дни, по предварителна заявка и след представен документ за закупена тръжна документация.

11. За информация - община Гулянци, лице за контакти: инж. М. Цветанова - тел. 0878480718.

12.  С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в открит конкурс за възлагане на дейността.

 

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:................                                               

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                                                                              

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ул."Васил Левски" 32; тел. 06561 /21-71, факс 06561/ 25-68ЗА П О В Е Д

РД - 09-343

гр. Гулянци, 05.07.2013г.

 

 На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.23 ал.1, т.2 във връзка с чл.24 ал.1 т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и Утвърдени протоколи №1 от 01.07.2013г. и №2 от 05.07.2013г. на комисия назначена със Заповед №РД-09-337/01.07.2013г. и Заповед №РД-09-343/05.07.2013г. на Кмета на община Гулянци, от открит конкурс с предмет: Поддържане на минерализовани ивици

 

ПРЕКРАТЯВАМ:

 

1.                           Процедура за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейност: Поддържане на минерализовани ивици, поради липса на подадени оферти за първа и втора дата на провеждане на открития конкурс.

2.                           На основание чл.34, ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и чл.60 ал.1 от Административно процесуалния кодекс, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед, тъй като от повторното обявяване на процедурата в по - късен момент могат да последват значителни вреди, а именно да се осуети своевременното провеждане на мероприятията за защита на горските територии от пожари, задължителни за изпълнение съгласно чл.136 ал.1 от Закона за горите, в резултат на което да бъдат опожарени горски територии и да се застраши животът и здравето на гражданите.

3. Заповедта да бъде съобщена в три дневен срок на всички заинтересовани лица по реда на чл. 61 АПК и да се публикува на интернет страницата на Община Гулянци за сведение и изпълнение.

4. Заповедта подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщението й чрез Община Гулянци пред Административен съд - Плевен. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщението му чрез Община Гулянци пред Административен съд - Плевен, независимо от оспорване на заповедта.

 

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:...................                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                     

 

 

          ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

                          гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

                                                 

З А П  О В Е Д

№РД- 323/21.06.2013г.

гр.Гулянци

          На основание чл.10, ал.1, т.15 във връзка с чл.12, ал.1, чл.15, ал.3 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), Решение № 493/31.05.2013г. на Общински съвет- гр.Гулянци

                                                                 О Т К Р И В А М:

І. ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в общинските горски територии с предмет:ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ

Размер на гаранцията за участие е в размер на 66,80лв./шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки/, което представлява 3% от стойността на обекта, внесена под формата на парична сума, внесена по сметката на община Гулянци IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци. Всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа, краен срок 16,00часа на 28.06.2013г., при повторен търг: 16,00часа на 04.07.2013г.

ІІ. Обект и предмет на открития конкурс, количество, място за извършване на  дейността:

       2.1. Обект на открития конкурс е изпълнението на дейността Поддържане на минерализовани ивици.

       2.2. Предмет на открития конкурс е изпълнението на дейността Поддържане на минерализовани ивици с площ 5,625 дка на територията на община Гулянци.

       2.3. Място за извършване на дейността: територията на община Гулянци, и по отдели както следва:10у, 28е, 28р, 33б, 28н, 43н – 3750 л.м.

       2.4. Показатели за извършване на дейността:

 Обект 1 община Гулянци:

Позиция

Вид на дейността

мярка

количество

Срок за изпълнение

Пределна цена в лева без ДДС

Гаранция    за участие /лв./

№1

Поддръжка на механизирани минерализовани ивици в отдели: 10у, 28р, 28е, 33б

л.м.

1900

      15.07.2013 г. -

15.08.2013 г.

484,50

66,80

      № 2

Поддръжка на ръчни минерализовани ивици в отдели: 43н, 28н

  л.м.

 1850

      15.07.2013 г. –

      15.08.2013 г.

1742,25

Общо за  позиция № 1 и позиция № 2:

       66,80

            а) Цените са без начислен ДДС

             - Общата стойност без ДДС е както следва: 2226,75 лв./ две хиляди двеста двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/.

             - Срок на изпълнение на дейностите: 15.07.2013г. – 15.08.2013г.

             Условия за допускане на кандидатите до участие в процедурата:

   До участие в процедурата се допускат кандидатите / юридически и физически лица/, закупили документация за участие в процедурата, внесли гаранция за участие и отговарящи на следните изисквания:

       2.5. Да отговарят на изискванията по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

      2.6. Да отговарят на техническите и квалификационни изисквания за извършване на дейността – поне един верижен трактор с приспособление за дискуване.

 3. Правно и фактическо основание: чл. 10, ал. 1, т. 15; чл.12 ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане, изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ).

4. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора - 5% от достигнатата стойност на обекта, вносима преди сключване на договора в сметка на общината: IBAN: BG4591SOMB303336322501, при Банка: Общинска банка, клон гр.Гулянци.

5. Срок и валидност на офертите – 60 календарни дни.

6. Критерии за избор на изпълнител – „ най-ниска предложена цена”.

7. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата:

Документацията се получава от стая 310 в административната сграда на общината, всеки работен ден до 16.00 ч. за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на процедурата включително, след представяне на вносна бележка. Конкурсните документи за участие са с цена 50,00 лв. (петдесет лева), без ДДС.

8. Място и срок за подаване на офертите: всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа на 28.06.2013г. в деловодството на общината. При повторен търг до 16.00 часа на 04.07.2013г.

9. Място, дата и час за провеждане на процедурата:

    Първа дата: 01.07.2013г. в 11.30 часа в сградата на общината - трети етаж, гр Гулянци, ул.»В. Левски» 32.

        Конкурсът не се провежда и се отлага за втора дата в случаите, когато:

              - няма подадена нито една оферта;

              - нито една от офертите не отговаря на предварително обявените условия.

    Втора дата: 05.07.2013г. в 11.30 часа в сградата на общината - трети етаж, гр Гулянци, ул.»В. Левски» 32.

10. Кандидатите могат да правят оглед на обектите от 09.00 до 16.00 часа до 28.06.2013г., през всички работни дни, по предварителна заявка и след представен документ за закупена тръжна документация.

11. За информация – община Гулянци, лице за контакти: инж. М. Цветанова – тел. 0878480718.

12.  С настоящата заповед утвърждавам документацията за участие в открит конкурс за възлагане на дейността.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ:…………….                                                

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ                                                                                              

 

 

 

 

Актуална информация за обявените от Обществени поръчки на следния адрес на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с ключова дума за възложителя Община Гулянци.

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


“ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ”,

ФИНАНСИРАН ПО МЯРКА 322 – “ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------