bg en
Общинска администрация >>> > Услуги за граждани

 

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ЕСГРАОН  И

ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, УКАЗВАНИ ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

   Работното време на Административен център за  обслужване на граждани започва в 08.30 и приключва в 17.00 часа, за да се осигури непрекъснат процес на обслужване.

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - ДУБЛИКАТ

   /Издава се по място на съставяне на акта/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  2.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК- ДУБЛИКАТ

/Издава се по място на сключване на брака/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

3.ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ

     /Издава се по      място   на съставяне на акта/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  4.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ПО  ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

/акт за раждане, акт за смърт/

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 3 дни

  5.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

/Издава се  по постоянен адрес/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  6.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ

 /Издава се по  постоянен адрес/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Акт за раждане или друг документ показващ родствените връзки
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  7.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИМЕНА

/Издава се по постоянен адрес/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Други документи, касаещи различието в имената
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

8.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ

    / Издава се по постоянен   адрес на починалото лице/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Искане - декларация от пряк наследник, с посочени законни наследници на починалото лице и техните данни
 • n Документ за самоличност
 • n При необходимост и други документи, касаещи наследниците на починалото лице
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок за изпълнение - 1 ден, ако се изисква по- обстойна проверка - 7 дни

9.ПРЕЗАВЕРКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ -    ЕДНОКРАТНО 

/ Издава се по постоянен адрес на починалото лице/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Удостоверение за наследници, в което не е настъпила промяна  след издаването му
 • n Такса - 1 лв
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  10.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА МНОГОДЕТНА МАЙКА

     /Издава се по  постоянен адрес на майката/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Удостоверения за раждане на децата, родени в други населено място
 • n Препис от акт за смърт на починали лица
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  11.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

     /Издава се по постоянен адрес/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане п образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 3 лв.

12.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ 

/ със заверка за легализация /
     / Издава се по постоянен адрес на българския гражданин/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Данни за чуждия гражданин
 • n Такса - 8 лв.
 • n Срок на изпълнение - 3 дни

13.ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  ЗА ЧУЖБИНА

    /Издава се по място на съставяне на съответния   документ/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Съответния документ
 • n Документ за самоличност на собственика на документа или на изрично

  упълномощено от него лице - в този случай и изричното пълномощно

 • n Такса - 5 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

14.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В КАРТОТЕЧНИЯ РЕГИСТЪР   НА НАСЕЛЕНИЕТО

/ Издава се на чужди граждани с постоянно    пребиваване в РБ/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Заявление за постоянен адрес
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

15. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ НА   ЧУЖДЕНЕЦ В РБ /  образец  2/

     /Издава се по постоянен адрес на домакина/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Декларация по образец от общината, нотариално заверена
 • n Документ за самоличност на домакина
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 3 дни

16.ЗАВЕРКА НА АДРЕСНА КАРТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Попълнена адресна карта
 • n Удостоверение за раждане
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

17.ЗАВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Заявление за постоянен адрес
 • n Документ за самоличност
 • n Удостоверение за раждане
 • n Удостоверение за граждански брак или развод
 • n Препис от акт за смърт на вдовци
 • n При необходимост: други документи удостоверяващи гражданското състояние на лицето
 • n Такса: 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  18.ЗАВЕРКА  НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ЛИЦЕ  ОТ ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Заявление за постоянен адрес
 • n Документ за самоличност
 • n Удостоверение за раждане
 • n Удостоверение за граждански брак или развод
 • n Препис от акт за смърт на вдовци
 • n При необходимост: други документи удостоверяващи гражданското състояние на лицето /удостоверение за семейно положени/
 • n Информация за гражданското състояние на деца,родители, братя и сестри
 • n Такса- 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

19.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

20.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  21.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА  НАСТОЙНИК ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност на настойника или попечителя
 • n Декларация от Зам. попечителите /Зам. Настойниците / и съветниците
 • n При необходимост:

            -удостоверение за родствени връзки;

            -съдебно решение за поставено запрещение;

                        -експертно решение

                     - копие от акт за раждане

                     - копие от акт за смърт

 • n такса - 3 лв
 • n Срок на изпълнение - 5 дни

 22.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ- ОРИГИНАЛ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Съобщение за раждане от МБАЛ
 • n Документ за самоличност на родителите
 • n Удостоверение за семейно положение на майката/ ако няма постоянен адрес в Гулянци/
 • n Срок на изпълнение - 7 дни
 • n Такса - безплатно

  23.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ,  РОДЕНО В ЧУЖБИНА

 /Издава се по постоянен адрес на майката, ако тя не български         гражданин - по постоянен адрес на бащата/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Преведено и легализирано удостоверение за раждане от страната,в която е родено
 • n Срок на изпълнение- 3 дни
 • n такса - безплатно

24.ПРИПОЗНАВАНЕ НА НОВОРОДЕНО

/Издава се по място на съставяне на акта/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Декларация за припознаване
 • n Документи за самоличност на родителите
 • n Удостоверение за семейно положение на майката
 • n Декларация за неоспорване на бащинството
 • n Срок на изпълнение- 7 дни
 • n Такса - безплатно

 25.ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ,СЛЕД СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА   РАЖДАНЕ

/ след декларация от майката, че не оспорва бащинството/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Декларация за припознаване
 • n Документ за самоличност на бащата
 • n Декларация за неоспорване на бащинството
 • n Удостоверение за раждане - оригинал на детето
 • n Такса - 3 лв.
 • n Срок на изпълнение- 32 дни

26.СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ  БРАК

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документи за самоличност / за сверка/
 • n Медицински свидетелства за граждански брак
 • n Декларации по чл.12 и 13 от СК
 • n Документи за самоличност на свидетелите /за сверка/
 • n Удостоверение за семейно положение ако няма постоянен адрес в Гулянци
 • n Такса:

            -с тържествен ритуал - 20 лв.

 • n Срок на изпълнение - 30 дни

 27.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК  ОРИГИНАЛ, НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ЧУЖДЕНЕЦ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • n Искане по образец
 • n Документи за самоличност /за сверка/
 • n Медицински свидетелства за граждански брак
 • n Декларации по чл.12 и 13 от СК
 • n Документи за самоличност на свидетелите /за сверка/
 • n Удостоверение за семейно положение /ако нямат постоянен адрес в Гулянци/
 • n Преведен и легализиран документ за чужденеца, че няма пречка за сключване на брака
 • n Такса - безплатно
 • n Срок на изпълнение - 30 дни

28. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК НА   БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СКЛЮЧИЛИ БРАК В ЧУЖБИНА  

/Издава се по постоянен адрес на съпруга, ако той не е български гражданин - по постоянен адрес на съпругата/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Преведено и легализирано удостоверение за сключен граждански брак
 • n Срок на изпълнение - 7 дни
 • n Такса - безплатно

29.РИТУАЛ"ДАВАНЕ ИМЕ НА ДЕТЕ"

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност на родителите
 • n Акт за раждане на детето
 • n Такса тържествен ритуал - 10 лв.
 • n Срок на изпълнение - 10 дни

30.ИЗДАВАНЕ НА АКТ ЗА СМЪРТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност на починалото лице
 • n Съобщение за смърт от медицинско лице
 • n Такса - безплатно
 • n Срок на изпълнение- не по-рано от 24 и не по-късно от 48 часа

31.ИЗДАВАНЕ НА СМЪРТЕН АКТ ЗА ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ В  ЧУЖБИНА

     /Издава се по постоянен адрес на починалото лице/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Преведен и легализиран акт за смърт от чужбина
 • n Акт за раждане на детето
 • n Такса - безплатно
 • n Срок на изпълнение - 7 дни

32.ИЗДАВАНЕ НА СМЪРТЕН АКТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Влязло в сила решение за смърт от съда
 • n Документ за самоличност на починалото лице
 • n Такса - безплатно
 • n Срок на изпълнение - 3 дни

33.ИЗВЪРШВАНЕ НА РИТУАЛ"ПОГРЕБЕНИЕ"

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Смъртен акт
 • n Служебна бележка от ДСП/когато починалото лице е социално слабо/
 • n Такса:

                        -превоз- 15 лв.

                        -траурно слово - 5 лв.

 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  34.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА     ПО ЧЛ.157,АЛ.1,Т.3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса - 2 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  35.ИСКАНЕ  ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДНАТА ПЕНСИЯ НА  ПОЧИНАЛО ЛИЦЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност на един от наследниците
 • n Удостоверение за наследници
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

36.ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ПРЕЖИВЕЛИЯ СЪПРУГ/А/ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА 20% ОТ ПЕНСИЯТА НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Удостоверение за наследници
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

  37.ЗА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Оригиналният документ
 • n Такса / на страница - 2 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

38.ИЗДАВАНЕ ЗАВЕРЕНО ПРЕПИС ИДВЛЕЧЕНИЕ ОТ РЕШЕНИЕ,  ПРОТОКОЛ, ЗАПОВЕД, АКТОВЕ И ДОГОВОРИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса: 1 лв. на страница
 • n Срок на изпълнение: 1 ден

39.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНАТА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Такса: 2 лв.
 • n Срок на изпълнение: 1 ден

    40.ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И  СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Такса - 2 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

41.КОПИРНИ УСЛУГИ

 • n Едностранно - 0,20 лв.
 • n Двустранно - 0,25 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

42.НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИС/ПЪЛНОМОЩНО  ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, ДЕКЛАРАЦИЯ/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Документи за самоличност
 • n Такса:  -първи подпис - 5 лв.
 •  всеки следващ - 2 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

43.НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА КОПИЕ ОТ АКТОВЕ,    ДОКУМЕНТИ,ДОГОВОРИ,ЗАПОВЕДИ, РЕШЕНИЯ,  ПРОТОКОЛ/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • n Оригинал от акт/ документ, договор, заповед, решение, протокол/
 • n Такса:

            -първа страница - 3 лв.

            -всяка следваща - по 2 лв.

 • n Срок на изпълнение - 1 ден

44.ПОПЪЛВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане
 • n Документ за собственост
 • n Формуляр данъчна декларация
 • n Документ за самоличност
 • n Такса: 10 лв.
 • n Срок на изпълнение - 1 ден

45.ИЗГОТВЯНЕ НА ОБРАЗЕЦ УП-2  И/ИЛИ  ОБРАЗЕЦ 30

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за самоличност
 • n Трудова книжка
 • n Такса: безплатно
 • n Срок на изпълнение: 7 дни

46.КАРТОТЕКИРАНЕ НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ЖИЛИЩЕ  ГРАЖДАНИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • n Искане - декларация по образец
 • n Служебна бележка за размера на годишния доход /на работещите членове от семейството /
 • n Удостоверение за деклариран недвижим имот / за всеки член на семейството/
 • n Бележка от Бюрото по труда / за безработни членове на семейството/
 • n Копие от акт за раждане /за непълнолетен член на семейството/
 • n Копие от съдебно решение за предоставени родителски права
 • n Такса - 5 лв.
 • n Срок на изпълнение - 30 дни

 

ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛУГИ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ

 

Вид услуга

Лева

1.

За издаване на скици за недвижим имот

 

 

 • до 3 дка

10,00лв

 

 • до 10 дка

15,00лв

 

 • над 10 дка

20,00лв

2.

За издаване на скици на недвижим имот с указан начин на застрояване

20,00лв

3.

За издаване на скица за проектиране на обекти на техническата инфраструктура

5,00 лв/кв.дм,

но не по-малко от 30,00лв.

4.

За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

5,00лв

5.

Съгласуване и одобряване на  инвестиционни проекти без комплексен доклад от лицензиран консултант

0,50лв/м2 РЗП,

но не по-малко от 60,00лв.

6.

Съгласуване и одобряване на  инвестиционни проекти при наличие на комплексен доклад от лицензиран консултант

0,25лв/м2 РЗП,

но не по-малко от 30,00лв.

7.

Съгласуване на инвестиционни проекти на техническата инфраструктура

 

 

 • Водопровод, канал

1,00лв/м

 

 • Слаботокови кабели, ел.кабели и проводи

0,50лв/м,

но не по-малко от 20,00лв

 

 • Електронно съобщителна мрежа /интернет, кабелна телевизия и др./

 

 

- За населени места до 1000 жители

0,50лв/м,

но не повече от 200,00лв.

 

- За населени места от 1000 до 3000 жители

0,50лв/м,

но не повече от 300,00лв.

 

- За населени места над 3000 жители

0,50лв/м, но не повече от 400,00лв.

8.

Съгласуване на комплексни инвестиционни проекти на техническата инфраструктура

 

 

 • Водопровод, канал

1,50лв/м

 

 • Слаботокови кабели, ел.кабели и проводи

0,80лв/м,

но не по-малко от 60,00лв.

9.

За издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия - маси, павилиони, кабини и други

0,30лв./м2,

но не по-малко от 30,00лв.

10.

За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

0,40лв./м2,

но не по-малко от 30,00лв.

11.

За издаване на разрешения на строеж на линейни обекти

0,40лв/м

12.

Презаверяване на разрешение за строеж по чл.153, ал.4 от ЗУТ

50% от предвидената такса по общия ред

 

ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

 

13.

Съгласуване и одобрение на технически проекти за енергийни обекти по чл.6, ал.5 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи - възобновяеми енергийни източници

 

 

 • ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи - ІІІ категория , съгласно чл.6 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

0,1 на сто от строителната стойност на обекта,

не по-малко от 500,00лв

и не повече от 3000,00 лв

 

 • ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи - ІІ категория , съгласно чл.4 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

0,1 на сто от строителната стойност на обекта,

не по-малко от 1000,00лв и не повече от 6000,00 лв

 

 • ветрогенератори, ветрогенераторни паркове и фотоволтаични централи - І категория , съгласно чл.2 от Наредба 1 от 2003 за Номенклатурата на видовете строежи

0,1 на сто от строителната стойност на обекта,

не по-малко от 1500,00лв и не повече от 9000,00 лв

14.

Съгласуване и одобряване на технически проекти за инженерната инфраструктура към възобновяеми енергийни източници

0,2 на сто от строителната стойност на обекта,

не по-малко от 300,00лв

и не повече от 2000,00лв

15.

Издаване на Разрешение за строеж на  енергийни обекти по чл.6, ал.5 от Наредба №1 за Номенклатурата на видовете строежи - възобновяеми енергийни източници

 

 

І. Ветрогенератори

 

 

 • ветрогенераторни паркове до 10 броя ветрогенератора

по 2000,00лв

на брой ветрогенератор

 

 • ветрогенераторни паркове от 10 до 20 броя ветрогенератора

по 1800,00лв

на брой ветрогенератор

 

 • ветрогенераторни паркове от 20 до 30 броя ветрогенератора

по 1600,00лв

на брой ветрогенератор

 

 • ветрогенераторни паркове от 30 до 40 броя ветрогенератора

по 1400,00лв

на брой ветрогенератор

 

 • ветрогенераторни паркове от 40 до 50 броя ветрогенератора

по 1200,00лв

на брой ветрогенератор

 

 • ветрогенераторни паркове над 50 броя ветрогенератора

по 1000,00лв

на брой ветрогенератор

 

ІІ. Фотоволтаични централи

 

 

 • Одобрената с ПУП плътност на застрояване м 2

0,1лв./м2

16.

 • За издаване на разрешения за линейни кабелни мрежи и на интернет комуникационни мрежи

15,00лв

17.

 • Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за линейни кабелни мрежи и на интернет комуникационни мрежи

2 % от стойността на обекта

18.

Одобряване на екзекутивни документи

0,40 лв/м2,

но не по малко от 30 лв 

19.

Удостоверение за търпимост на основание параграф 16 ал.1 от ЗУТ

15,00лв

20.

Удостоверение за реално обособени части от сгради /чл.202 от ЗУТ/

15,00лв

21.

Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

8,00лв

22.

Издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежите

 

 

 • Жилищни сгради с РЗП до 100 м2, вилни сгради и части от сгради на допълващото застрояване в самостоятелни УПИ

50,00лв/брой

 

 • Смесени сгради до 3 етажа, сгради и части от сгради с обществено обслужващ характер с капацитет до 50 места, производствени, складови и аграрни сгради с капацитет до 25 работни места, сгради за паркинг, гаражи и открити паркинги в самостоятелни УПИ

150,00лв/брой

 

 • Жилищни и смесени сгради до 4 етажа с РЗП над 100 м2

200,00лв/брой

 

 • на линейни обекти/съгласно Наредба 1 ДВ бр.72 от 2003 г

350,00лв на км

плюс 350,00лв на брой съоръжение към тях

23.

 • Издаване на удостоверение по чл.52 ал.5 от ЗКИР

10,00лв

24.

 • При подаване на искане по чл.195 ал.2 от ЗУТ заинтересованото лице заплаща такса за сформиране на комисия в размер съобразно тарифата предвидена в съответните дейности на специалисти, съставляващи комисията

 

25.

Регистрация на технически паспорти

 

 

 • За жилищни сгради

20,00лв

 

 • За производствени, други сгради и линейни обекти

50,00лв

26.

Разрешение за изготвяне или изменение на ПУП

30,00лв

27.

Разглеждане и одобряване на ПУП

100,00лв

28.

Разглеждане и одобряване на парцеларни планове на инженерната инфраструктура

180,00лв

29.

Издаване на становища по чл.74 и чл.175 от ЗУТ

15,00лв

30.

Извършване на проверка, съгласно чл.159, ал.3 от ЗУТ

0,25лв/м2 ЗП

31.

За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално-селищно устройство

10,00лв

32.

Становища за държавна приемателна комисия

10,00лв

33.

 • Предоставяне на данни и информация за регулационни и нивелетни репери, необходими за определяне на строителна линия и ниво на огради при поискване от възложителя или упълномощено от него чрез писмен договор лице

10,00лв

34.

 • При внасяне на предложение за изпълнение на процедури по попълване на одобрен кадастрален план с данни за променени граници на поземлени имоти или обособени нови поземлени имоти при делба, разделяне или обединение на съществуващи имоти

10,00лв

35.

 • Заверяване на препис от документи

3,00лв

36.

 • Заверяване на копия от планове и документация към тях, както и за ползване на същите за проучване и проектиране

5,00лв

37.

 • Попълване приложение на данъчна декларация

10,00лв

 

- Срокът за извършване на технически услуги е 7 (седем) работни дни.

 За бърза услуга до три дни таксите увеличават с 50% за физически лица и със 100% за юридически лица и еднолични търговци;

Eкспресна услуга - до 24 часа, физически лица заплащат такси с увеличение 100%, а юридическите лица и едноличните търговци - с увеличение 150%.

СТОПАНСКИ  ДЕЙНОСТИ

1.ИЗДАВАНЕ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СОБСТВЕНОСТ ПРИ  ПРОДАЖБА НА ЕДЪР ДОБИТЪК

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Договор за пок.продажба
 • n Декларация от двама свидетели, че животното е от собствен приплод и/ или е закупено от друго лице /нотариално заверена/
 • n Такса - 5 лв.

 

2.ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА В СОБСТВЕН ИМОТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за собственост на имота
 • n Удостоверение за наследници
 • n Документ за платена такса
 • n Такса:

            -местни и широко разпространени широколистни

           дървета - 2 лв. на брой

            -орехови дървета - 5 лв. на брой

 • n Срок на изпълнение - 7 дни

 

3.ЗАВЕРКА НА ДНЕВНИЦИ/РЕГИСТРИ/ ЗА ПОКУПКА И  ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Заявление до кмета на общината
 • n Представяне на регистъра
 • n Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали от МИ
 • n Такса - 100 лв.
 • n Срок на изпълнение - 3 дни

 

4.ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ  ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ  ИЗДЕЛИЯ И ГОДИШНА ТАКСА ЗА ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Заявление до кмета на общината
 • n Копие от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на регистрацията
 • n Копие от картата за идентификация по регистър Булстат
 • n Копие от удостоверението за данъчна регистрация
 • n Удостоверение от Данъчното подразделение по седалището на заявителя за дължими държавни вземания
 • n Свидетелство за регистрация на фискално устройство съгласно Наредба №4 от 1999г. на министъра на финансите
 • n Справка за местонахождението и описание на обекта
 • n Копия от разрешенията за въвеждане в редовна експлоатация на търговския обект, издадени от съответните компетентни органи
 • n Документ за платена такса
 • n Срок на изпълнение - 30 дни
 • n Първоначална такса за издаване разрешение за тютюневи изделия и годишни такси за тютюневи изделия и спиртни напитки - За търговия с тютюневи изделия от ЗТТИ се заплаща такса от лицата в размер на 100,00 лева.

  5.ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА  ПЪТНИЦИ С ЛЕКИ АВТКОМОБИЛИ

     / За период от 2 години/

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Заявление от превозвача
 • n Удостоверение за регистрация
 • n Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства - на хартиен носител
 • n Копия от удостоверенията за годност на автомобилите, включени в списъка
 • n Копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил" и "психологическа годност" на водачите
 • n Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване
 • n Такса -50лв.
 • n Срок на изпълнение - 30 дни

 

6.РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Документ за собственост / фактура или договор за покупко-продажба/ - копие
 • n Талон за трактор /ремарке/ - копие
 • n Копие от Булстат - за юридически лица
 • n Копие за данъчна регистрация по ЗДП - за юридически лица
 • n Копие на лична карта
 • n Застраховка /трактор, ремарке, комбайн/ - копие
 • n Нотариално заверена декларация за самоходни шасита
 • n Декларация по образец за прикачен инвентар
 • n Документ за платена такса в касата на общината / копие/
 • n Такса - 5 лв.
 • n Срок на изпълнение - 14 дни

7.УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • n Искане по образец
 • n Съдебно решение за регистрация на фирмата
 • n Удостоверение за актуално състояние на фирмата
 • n Копие от Булстат - за юридически лица
 • n Копие за данъчна регистрация по ЗДП - за юридически лица
 • n Копие от удостоверение за регистрация от РИОКОЗ (ако е хранителен магазин или заведение за хранене)
 • n Свидетелство за регистрация на фискално устройство
 • n Такса - 100 лв.
 • n Срок на изпълнение - 30 дни

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, УКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

1. обикновена

2 .бърза

3. експресна.

 • Сроковете за извършване на услугите са :
 • 1. обикновена - в рамките на 7 работни дни
 • 2. бърза - в рамките на 3 работни дни
 • 3. експресна - в рамките на 1 работен ден
 • Заплащането се извършва в брой или по съответната сметка.
 • Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение , а експресната със 100%

Услуги и цените за тях:

 • 1. Издаване на заверено препис извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори - 1 лв. на страница.
 • 2. Издаване на удостоверения от общ характер и служебна бележка - 2 лв. на брой
 • 3. Издаване на удостоверение :

-Издаване на удостоверения за наличие или липси на задължения на основание чл.87 у ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - 2 лв

- Издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл.264 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс - 10лв.

-Издаване на удостоверение по чл.41 от ЗМДТ - 2 лв

- Издаване на дубликат"Удостоверение за платени данъци" - 2 лв

 • 4. Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект - 5 лв. на брой
 • 5. Копирни услуги за една страница - едностранно - 0.25 лв., а двустранно - 0.35 лв.
 • 6. Молба декларация за картотекиране на нуждаещи се от жилище - 5 лв. на брой
 • 7. Тръжни книжа - за приватизация, за отдаване под наем, за продажба по ЗОС, за възлагане на обществен превоз, процедури по ЗОП, други процедури - до 500 лв. /цената се определя със заповед на Кмета/
 • 8. Попълване приложение на данъчна декларация - 10 лв.
 • 9. Изготвяне на образец УП-2 и/или образец 30 - 3 лв. на брой
 • 10Удостоверение за извършена проверка по жалба във връзка с отношения между трети лица - 15 лв. на брой
 • 11. Транспортна услуга с МПС - 1,50 лв. на км
 • 12. Продажба на дърва за огрев на инвалиди и социално слаби - 30 лв. на куб.м
 • 13. Цена за разрешение за отсичане на местни и широко разпространени широколистни дървета в собствен имот - 2 лв. на брой.
 • 14. Цена за разрешение за отсичане на орехови дървета в собствен имот -по 5 лв. на брой.
 • 15. Издаване на удостоверение за регистрация на търговски обект - 100 лв.
 • 16. Бланки - разрешение за търговия, молба за регистрация на търговски обект, пропуски за базари, заповед промяна на работно време на търговски обект, разрешение за продажба на тютюневи изделия, разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили-1лв.
 • 17. Издаване на удостоверение за частна ветеринарно -медицинска практика - 50 лв.
 • 18. Заверка на дневници за покупка и продажба на черни и цветни метали - 100 лв.
 • 19. Издаване на други разрешения във връзка с извършване на търговска дейност или услуги - 50 лв.

20. Издаването на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Общината за срок от 2 / две / години от датана на издаването му - 150.00 лева.

21.За изготвяне на договор за замяна на земеделски земи на частни лица с такива от Общината се заплаща такса в размер на 10.00 лева за изготвен договор.

22.Маркиране с общинска горска марка - 1 лв.куб.м.

23. Кубиране на дървесина - 1 лв. на куб.м.

24Издаване на удостоверение за транспортиране- 2.00 лв. на брой превоз

25.Издаване на фактура - 0,20 лв. на брой превоз