bg en
Общината >>> > Туризъм


 Местното културно и архитектурно наследство в общината е представено основно от Археологическия резерват "Улпия Ескус", който е обявен за паметник на културата с национално значение с решение обнародвано в Държавен вестник бр. 88 от 1965 г. С разпореждане № 37 от 21 ноември 2001 г.

Територията на античния град Улпия Ескус е
обявена за археологически резерват.

Резерватът е с територия 507 016 кв.м. и
охранителна зона от 2 420 189 кв. м.Общо на територията на Община Гулянци се намират 24 обекта, обявени за архитектурни паметници на културата. Те са разпределени в гр. Гулянци и 8 села от общината.
..........................................................................................