bg en
Общината >>> > Общински дружества

Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на 
- Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Гулянци

Адрес: 5960 Гулянци ул."Васил Левски"№34
Тел.: 06561/2126 централа, 06561/3079 администрация,
Факс: 06561/3202
 Ел. поща: mbal_guliantsi@abv.bg

- Медицински център - ЕООД "д-р Ал. Войников"
                                         
               
                  
Адрес: 5960 Гулянци ул."Г.С.Раковски " №4
Тел.: 06561/3125