bg en
Общината >>> > Местонахождение


Община Гулянци е разположена в северната част на област Плевен на територия от 458 кв.км. Земеделската територия е 381 606 дк., а обработваемата земя е 333 850 дк. (70,6%).

                                                

Северната граница е река Дунав от км.604 до км.639. това е най-дългата речна граница в сравнение с останалите три общини от област Плевен, граничещи с река Дунав. На юг община Гулянци граничи с община Плевен, на изток с община Никопол, на запад с община Долна Митрополия - всичките от област Плевен.
        
През територията на общината протичат в долните си течения реките Вит и Искър, и се вливат в река Дунав.
 
        
Географското положение на Общината е със стратегически характер и попада изцяло в Дунавската хълмиста равнина. Релефът е предимно равнинен с надморска височина от 30 до 60 метра. Типични низини са поречията на реките Дунав, Искър и Вит. Климатът е умерено континентален с горещо лято и студена зима.