bg en
Общината >>>

 
            ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА >>                      ТЪРГОВЕ И ОБЯВИ >>
  
    ОБЩЕСТВЕН СЪВЕT >>                           КОНТАКТИ >>  
 
 
 
11.08.2016г.
 
 
 
 
27.07.2016г.
 
 
 
 
17.06.2016г.
 
 
 
16.06.2016г.
 
 
 
10.06.2016г.
 
В заседателната зала на Общински съвет Гулянци ще се прове публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Гулянци за 2015г. на 22.06.2016г. от 15:00 часа.
 
 
05.06.2016г.

04.06.2016г.
31.05.2016г.
30.05.2016г.
Община Гулянци ще реализира проектно предложение по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016 г., финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

В тази връзка Община Гулянци набира заявления-декларация от кандидат потребители за ползване на социалната услуга „обществена трапезария” по проекта. >>>

Заявление - декларация /за изтеглане/ >>>  
 
 
ПОКАНА
 
 
20.05.2016г.
 
 
 
 
13.05.2016г.
 
 
 
12.05.2016г. 

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

Приключи поредицата от информационни срещи и обучения по проект за подготвителни дейности по мярка 19 от ПРСР. >>>

 
 
10.05.2016г.
 
 
 
09.05.2016г. 

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

На 04.05.2016 г. в Конферентната зала в Община Гулянци sе  проведе първото обществено обсъждане на Стратегията за местно развитие на МИГ Гулянци. На срещата беше представен проекта на СМР пред заинтересованите страни от стопанския, нестопанския и публичен сектор, които даваха  предложения относно бюджета и мерките на Стратегията. Събитието се осъществи в изпълнение на поддейност 4.4 „Обществено обсъждане”, съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 155/07.12.2015 г. за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” към мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
 
 
04.05.2016г.

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

 
 
АКТУАЛНО 
Списък на лицата от Община Гулянци, които ще получат ваучери от националната кампания „Великден за всеки”
община Име Презиме Фамилия Адрес
ГУЛЯНЦИ ВЕСЕЛИНА ПАРАСКЕВОВА ТАНЕВА ГИГЕН                             
ГУЛЯНЦИ ЛОЗА МЕТОДИЕВА КЯНОВА 5971 БРЕСТ
ГУЛЯНЦИ МАРИНЧО ЦВЕТАНОВ ДРАГАНОВ ГУЛЯНЦИ МИЛИН КАМЪК 10            
ГУЛЯНЦИ ВАСИЛ СТЕФАНОВ ПЪРВАНЧЕВ С.БРЕСТ
ГУЛЯНЦИ ГРИГОР ГРИГОРОВ ГУНОВ ГИГЕН                             
ГУЛЯНЦИ ВЕЛИЧКО ЦАРКОВ ПАЛАМАРОВ С.БРЕСТ УЛ.ДУНАВ Щ28
ГУЛЯНЦИ МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА ШИЯКОВО, УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 34
ГУЛЯНЦИ ДИМЧО ДИМИТРОВ СТЕФКОВ БРЕСТ                             
ГУЛЯНЦИ ЕНЧО ГЕОРГИЕВ НЕСТОРОВ 5971 БРЕСТ УЛ.СИМЕОН ВЕЛИКИ 5
ГУЛЯНЦИ ГЪЛЪБИНА АЛЕКСАНДРОВА КОПАНКОВА БРЕСТ                             
ГУЛЯНЦИ РЕНИ РАНГЕЛОВА ДАНЧЕВА 5960 ГУЛЯНЦИ ХАН КУБРАТ 15
ГУЛЯНЦИ МИТКО ПАНТАЛЕЕВ СИМОВ ГИГЕН УЛ.МОРАВА 21
ГУЛЯНЦИ ПАВЕЛ ИВАНОВ КИРЧЕВ С.ГИГЕН УЛ.ДАМЕ ГРУЕВ 2
ГУЛЯНЦИ СВЕТЛА ВАСИЛЕВА БЕЛЕЛИЕВА МИЛКОВИЦА
ГУЛЯНЦИ ПЕНЧО ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ ГУЛЯНЦИ ПИРИН 3
ГУЛЯНЦИ МАРИИКА ДАНЧЕВА ШЕРИНГОВА МИЛКОВИЦА                         
ГУЛЯНЦИ ЗОРКА РАДЕВА НАЧЕВА 5968-МИЛКОВИЦА-"МОРАВА"22
ГУЛЯНЦИ МАРИН ТОДОРОВ ЯНКОВ 5969 Д.ВИТ
ГУЛЯНЦИ МАРИЯ ПЕТКОВА ПАВЛОВА ЛЕНКОВО УЛ.КАРАМФИЛ 22
ГУЛЯНЦИ АТАНАСКА ХРИСТОВА ТОНЧЕВА БРЕСТ                             
Ваучерите ще се получават в клоновете на "Български пощи" по населени места!
 
 
27.04.2016г.
       МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА     


 
 
25.04.2016г.

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

На 20.04.2016 г. в Конферентната зала в гр. Гулянци се проведе еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност, на която бяха обсъдени мерките, които да бъдат включени в Стратегията за местно развитие на МИГ "Гулянци". Конференцията се провежда във връзка с изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 
 
19.04.2016г. 

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”
 
 
14.04.2016г.

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

 

Община Гулянци реализира поредица от срещи и обучения по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014–2020 г. >>>

 
12.04.2016г.
 
 
 
11.04.2016г.
 
 
 
АКТУАЛНО
 
 
ПОКАНА
 
 

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

На 11.04.2016 г. от 14:00 часа в малкия салон на читалището в с. Милковица ще се проведе информационна среща /семинар/ във връзка с изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

На 14.04.2016г. от 13:00 часа и на 15.04.2016г. от 10:30 часа в Конферентната зала на община Гулянци ще се проведе обучение на местните лидери по   проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

Програма за обучението >>>

 

 

31.03.2016г.

  
29.03.2016г.
 
 
11.03.2016г.
 
 
07.03.2016г.
 
 
07.03.2016г.
   
ПОКАНА
 
 

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

 

На 29.02.2016 г. в с. Брест от 13,30 часа и в с. Гиген от 15,00 часа и на 02.03.2016 г. в с. Дъбован от 13,30 часа  и в с. Милковица от 15,00 часа ,

ще бъдат проведени  информационни срещи за популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР, за сформиране Местна инициативна група „Гулянци”. Срещите се провежда във връзка с изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.

 

 

23.02.2016г.

 
 
22.02.2016г. 
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 37, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народната просвета
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Директор" /с група / на детските градини в община Гулянци,  както следва: ЦДГ „Здравец” с. Шияково -1 група, ЦДГ „Слънце” с. Сомовит - 1 група, ЦДГ „Васил Левски” с. Долни Вит – 1 група.
 
 
19.02.2016г.

 

17.02.2016г.

На 12 февруари в Конферентната зала на община Гулянци се проведе информационна конференция за популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР, за сформиране на Местна инициативна група "Гулянци". >>>

 

 

16.02.2016г.

 
 
12.02.2016г.
 
 
 
10.02.2016г.

            Програма за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

              Европа инвестира в селските райони”

На 12.02.2016 г. в Конферентната зала на Община Гулянци (на I-ви етаж в сградата на Бюрото по труда), ще бъде проведена  информационна конференция за популяризиране на процеса на разработка на стратегия за ВОМР, за сформиране на Местна инициативна група „Гулянци”. Конференцията се провежда във връзка с изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от Общностите Местно Развитие” от Програмата за Развитие на Селските Райони 2014-2020г.

Програма на информационната конференция >>>

 
 
27.01.2016г. 
 
 
 
22.01.2016г.
Във връзка с изпълнение  на  проект „Нови възможности за грижа“, бюджетна линия „Нови Алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ /2014-2020/, Дейност 3 и Дейност 5, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги, Община Гулянци обявява прием на документи за наемане на медицински специалисти – „Медицинска сестра” и „ Медицински фелдшер”, с цел осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „Личен асистент” до 29.02.2016 година (приключване на проекта):

-          За работещи – втори трудов договор на 4 часов работен ден

-          За безработни или пенсионери на 8 часов работен ден

Необходими документи:
  • документ за самоличност (за справка)
  • автобиография
  • диплома за базово медицинско образование, образователно-квалификационна степен,специалност - документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодател/ трудова книжка/ др.)
  • служебна бележка от месторабота, удостоверяваща, че кандидатът работи (ако е трудово ангажиран)
  • пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер)
Документи ще се приемат в стая № 206 на общинска администрация -  Левтеринка Георгиева
Тел: 06561 2171
Срок за прием на документи  от 22.01.2016  до  26.01.2016г.

20.01.2016г. 

ПОКАНА
18.01.2016г.
18.01.2016г.
08.01.2016г.
07.01.2016г.
18.12.2015г.
17.12.2015г.

Коледно - Новогодишните тържества в Гулянци започнаха на 16 декември с пъстър празник под голямата елха в центъра. >>>

 

 

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект "Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци", финансиран по Договор №66684/02.09.2014г. по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007–2013.
Събитието ще се проведе на 17.12.2015г. от 11:00 часа в Конферентната зала на община Гулянци.
Пресконференцията цели да запознае заинтересованите страни и широката общественост с постигнатите по проекта резултати. Ще присъстват представители на община Гулянци и представители на Водещият партньор по проекта - Община Селел.
04.12.2015г.

11.11.2015г.

Покана за публично обсъждане на Проекта на Бюджета на Община Гулянци за 2016г. , на 25.11.2015г. от 14:00 часа  в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на Бюро по труда гр. Гулянци/.
10.11.2015г.
21.09.2015г.
17.09.2015г.
15.09.2015г.
11.09.2015г.
06.09.2015г.
02.09.2015г.
   
 
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ВИ КАНИ
ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЧЕСТВАНЕТО НА 41 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА ГУЛЯНЦИ ЗА ГРАД
на 4 септември 2015г.!
19.08.2015г.
  
   
17.08.2015г.

Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2014г. и Информация за изпълнение на бюджета на Община Гулянци към 30.06.2015г., на 24.08.2015г. от 15:00 часа  в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на Бюро по труда гр. Гулянци/.
10.08.2015г.
03.08.2015г.
06.07.2015г. 
01.07.2015г.
   
02.06.2015г.
26.05.2015г.
25.05.2015г.
22.05.2015г.
21.05.2015г.
19.05.2015г. 
15.05.2015г.
 
07.05.2015г.
30.04.2015г.
29.04.2015г.
27.04.2015г.
21.04.2015г.
АКТУАЛНО
14.04.2015г.
О Б Я В А

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА, ЧЕ ДО 09.04.2015 Г. ЩЕ ПРИЕМA ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ ”НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”- ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, ДОГОВОР №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020 г. /ОПРЧР/.

КАНДИДАТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” СА:

  • ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ;

  • ХОРА НАД 65 ГОД. С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ;

  • САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ТЕЖКО БОЛНИ ЛИЦА;

  • СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ.

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ, КОИТО МОГАТ ЗА ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА – ОТДЕЛ „ПРИХОДИ”

 

23.03.2015г.
12.03.2015г.
06.03.2015г.

 

Три събития в едно честваха учениците и учителите от СОУ "Христо Смирненски" гр. Гулянци. >>>

27.02.2015г.
13.02.2015г.
28.01.2015г.
Покана за публично обсъждане на Информация за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2014г. на 06.02.2015г. от 14:00 часа  в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на Бюро по труда гр. Гулянци/
21.01.2015г.
20.01.2015г.
07.01.2015г.
16.12.2015г.
01.12.2014г.
20.11.2014г.
Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджета на Община Гулянци за 2015г. на 28.11.2014г. от 14:00 часа  в Конферентната зала на Община Гулянци /сградата на Бюро по труда гр. Гулянци/
06.11.2014г.
23.10.2014г.
16.10.2014г.

 

14.10.2014г.

13.10.2014г.
      

 

06.10.2014г.

МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА, ПРЕДСТАВЯ  ИНИЦИАТИВАТА:

„ДА СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО“

Инициативата ще се проведе от 13 до 18 октомври 2014г. на територията на цялата страна като има за цел популяризиране на резултатите от членството на България в ЕС, чрез изпълнените проекти със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд. Основен организатор на ниво област е съответният Областен информационен център (ОИЦ). Като такъв, ОИЦ - Плевен със съдействието на общините от област Плевен и Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" в администрацията на Министерски съвет предвижда в рамките на инициативата да проведе велообиколки на територията на всяка една от 11 общини на област Плевен. В рамките на инициативата ще бъдат наградени по двама участника във велообиколката  във всяка община, като печелившите ще бъдат определени чрез томбола. Наградите са по 1 велосипед в 2 диференцирани възрастови групи.

В инициативата могат да участват граждани, със собствени велосипеди, в две възрастови групи – младежи до 16 години и участници над 16 годишна възраст.

В община Гулянци велообиколката ще се проведе на 15.10.2014г. Всеки желаещ може да заяви участие  в читалище „П. Р. Славейков” гр. Гулянци до 12:00 часа на 15 октомври. Стартът ще бъде даден в 15:00 часа пред сградата на Общинска администрация от Кмета на общината Лъчезар Яков. Дължината на цялата обиколка е 4км.

Заповядайте Да спортуваме ЗАЕДНО!

ОИЦ – Плевен е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

01.10.2014г.

Пенсионерските клубове в община Гулянци отбелязаха Международния ден на възрастните хора – 1 октомври. >>>

 

С тържествен концерт Женска вокална група „Дунавски звуци” при КПК „Възраждане” гр. Гулянци отпразнува своя 15-ти рожден ден.>>>

 

Новата учебна година започна нормално във всички училища и детски градини на територията на община Гулянци.>>>

 

На 4 септември град Гулянци празнува своя 40-ти рожден ден. Празника бе изключително тържествен, изпъстрен с редица културни и спортни прояви. >>>

25.08.2014г.
  
20.08.2014г.
      
АКТУАЛНО

изх.№5300-  370/05.08.2014 год.                                                                              

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Реконструкция на част от отводнителен канал, с. Сомовит (от ул.Дунав и ул.Искър под път ІІ-11 Сомовит – Никопол), Община Гулянци», открита с Решение №РД 09-298/25.06.2014г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 06.08.2014 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
Сийка Захариева

Председател на комисията

Началник отдел „Управление на общинската собственост”

при Община Гулянци

Дата:

05.08.2014 год.

гр. Гулянци


30.07.2014г.

 

17.07.2014г.

   
04.07.2014г.
А К Т У А Л Н О

 Информация към документацията публикувана на 25.06.2014 год. за: «Реконструкция на част от отводнителен канал, с. Сомовит (от ул.Дунав и ул.Искър под път ІІ-11 Сомовит – Никопол), Община Гулянци»

Поради допусната техническа грешка в документацията правим следните разяснения:

- на стр.25 от документацията ред.3 и 4 след Община Гулянци вместо до 16:00 часа на 07.04.2014 год. да се чета: 04.08.2014 год. до 17:00 часа, така както е в публикуваното обявление с №9200-438/25.06.2014 год. на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

- т.2  на стр.25 вместо на 08.04.2014 год. от 13.00 часа да се чете:05.08.2014 год. от 10:00 часа, така както е в публикуваното обявление с №9200-438/25.06.2014 год. на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

 - на стр. 27 т.1 вместо 28.03.2014г. да се чете:25.07.2014 год., така както е в публикуваното обявление с №9200-438/25.06.2014 год. на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

 

 
23.06.2014г.
20.06.2014г.
      
04.06.2014г.
02.06.2014г. 
  
22.05.2014г.
13.05.2014г. 
24.04.2014г.
17.04.2014г.
16.04.2014г.
   П О К А Н А    
Община Гулянци Ви кани да присъствате на заключителна пресконференция/Ден на отворените врати по проект "Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Гулянци". Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ по схема "Помощ в дома".
Пресконференцията ще се състои на 15.04.2014г. от 10:30 часа в Конферентната зала на Община Гулянци.
Община Гулянци Ви кани да присъствате на заключителна пресконференция по проект "Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци", който се осъществява по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от ЕС, чрез ЕСФ.
Пресконференцията ще се проведе на 15.04.2014г. от 11:30 часа в Конферентната зала на Община Гулянци.

 

 

А К Т У А Л Н О

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТКРИТ ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ  С. БРЕСТ - ВТОРИ ЕТАП ", открита с Решение №РД 09-55/27.02.2014г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 11.04.2014 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

10.04.2014 год.
гр. Гулянци
10.04.2014г. 
А К Т У А Л Н О

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на ул.”Иван Вазов” с. Милковица, общ. Гулянци.”, открита с Решение №РД 09-56/27.02.2014г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 10.04.2014 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

09.04.2014 год.

гр. Гулянци

01.04.2014г.
27.03.2014г. 
  
А К Т У А Л Н О
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
5960 гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32; тел.: +359  6561/2171; факс +359 6561/2567;
изх. № 5300-921/24.03.2014г.

До …….

Относно: Постъпили въпроси по документация за обществена поръчка  с предмет: „Реконструкция на открит отводнителен канал с.Брест –Втори етап”. На основание чл.29,ал.1 от Закон за обществените поръчки в законно установения срок Ви изпращаме разяснения по документацията.

Въпрос 1) В Обявлението за обществена поръчка, раздел ІІ, т.2.1 Общо количество или обем е посочена сумата 410 204,40 лв. (четиристотин и десет хиляди двеста и  четири лева и четиридесет стотинки) с ДДС. По- долу като прогнозна стойност на поръчката без ДДС е посочена същата сума. В документацията за участие, част ІІ-ра, Раздел І,т.9 Предлагана цена е записано, че разполагаемият финансов ресурс на Възложителя за поръчката е 410 204,40 лв. с ДДС.Моля да уточните каква е максималната стойност на ценовата оферта без ДДС, която не бива да се превишава от кандидата?

Отговор 1) Сумата без ДДС е 341 837,00 лв.(триста четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и седем лева)

Въпрос 2) В Обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІ,т.3 Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката е посочено 90дни(от сключване на договора), а в Част ІІ-ра, Раздел І,т.8 Място и срок на изпълнение на поръчката е посочено: Срок за изпълнение на СМР – не повече от 150 дни и не по-кратък от 100 дни от подписване на протокол обр.2 за даване на строителна линия и откриване на строителната площадка, в рамките на крайния срок на договора посочен в т.10.2”. В образец Техническа оферта, в т.4 е посочено: „Приемаме, че срока за изпълнение на СМР е не повече от 150 дни и не по кратък от 100 дни от подписване на протокол обр.2 за даване на строителна линия до подписване на констативен акт за установяване годността и приемане на строежа(акт обр.15), в рамките на крайния срок на договора .29.12.2013 г.(декларация за срок на изпълнение)

Отговор 2) Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 дни от сключване на договора, прилагаме нов образец „Техническа оферта”

Въпрос 3) В Документацията за участие, Част 5-та, Показатели, относителна тежест и методи за определяне на комплексната оценка на офертите е написано, че критерият за оценка на офертите е икономически най- изгодна оферта при показатели, със съответната тежест за оценяване, както следва: „Т(обща техническа оценка)=50 точки,максимална стойност, Ср(срок на изпълнение)=10 точки,максимална стойност, Фп(Цена за изпълнение, в лв. с ДДС)= 40 точки, максимална стойност. По – долу на същата страница, под Указания за определяне на оценката по всеки показател, посоченият максимален брой точки по показател Техническо предложение е 30 т., с подпоказатели Работна програма – до 10т.,Обяснителна записка- до15т. и Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора – до 5т. Моля, уточнете каква точно е методологията за оценка на офертите.
Отговор 3) Както е видно от документацията:  
Показателите за оценяване са :

T - Обща техническа оценка;

Ср- Срок на изпълнение

Фn – Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева с ДДС)

С относителна тежест на показателите за оценяване:                                    

T    = 50 точки, максимална стойност

Ср  =10 точки, максимална стойност

Фn = 40 точки, максимална стойност

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

1. Техническа оценка T – максимален брой точки: 50 точки
Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:

     TN

Т = -------------- x 50

     TNmax

където:

 ТN – резултата от оценката на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица

TNmax – максималната стойност сред получените оценки на всички оферти

Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта.

Показатели за оценка на техническото предложение – максимален брой точки – 30 т.
Оценяват се три основни елемента на Техническото предложение, както следва:

Работна програма (текстова част) 

До 10 т

·         Предлаган подход за изпълнение на поръчката. Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности;

до 10 т.

Обяснителна записка

До 15 т

·         Предложение за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвиждани технологии за изпълнение (съобразно Техническата спецификация и инвестиционните проекти). Технически и функционални характеристики на влаганите материали, както и организацията, която участникът като евентуален изпълнител ще приложи и процедури за контрол с цел  качественото и навременно изпълнение на поръчката.

до 10 т.

·         Обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора

до 5 т.

Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора 

До 5 т

·         Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почви и др.)

до 5 т. 

Въпрос 4) В Обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІІ, т.2.2 Икономически и финансови възможности, като минимално изискване е посочено, че Участниците трябва да имат оборот от строителство сходно с предмета на поръчката не по- малко от 400 000 лв., като „За целта на настоящата поръчка, строителство сходно, с предмета на поръчката са реконструкция или строителство на отводнителни открити и закрити канали, изграждане на канализации и колектори, водоеми, корекции на реки и дерета.” Същото изискване е записано в Документация за участие, Раздел ІІІ, т.1.1. Същевременно, в образец №10 от офертата е написано: „ За целите на настоящата поръчка,строителство, сходно с предмета на поръчката е строителство и/или реконструкция, и/или ремонт на пътни/улични/ мрежи и съоръжения към тях”, а в  Образец 11: „Декларирам: следните основни договори с предмет строителство и/илиреконструкция и/или ремонт на пътна на/улична/ мрежа и съоръженията към тях, от които поне 1/един/ на път минимум ІV клас, изпълнени през последните  5 три години…..

Отговор 4) Приложено изпращаме Ви коректни Образец 10 и Образец 11

Въпрос 5) В Обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІІ,т.2.3 Технически възможности е записано като Минимално изискване 2.5, че „Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, в Камарата на строителите в България,съгласно Закона за камарата на строителите /ЗКС/и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория, съгласно изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС – обекти ІІ-ра група по чл.137,ал.1, от Закон за устройство на територията и строежи ІІІ категория –чл.137, ал.1, т.3, буква „а” от Закон за устройство на територията….” В документацията за участие, Раздел ІІІ, т.2.5 е записано: „Участника трябва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи ВТОРА група, строежи от ТРЕТА категория” Съгласно правилника за реда на вписване и водене на ЦПРС, чл.5,ал.1, втора група се отнася за строежи от транспортната инфраструктура. Съгласно чл.137,ал.1,т.3 от  ЗУТ като строежи ІІІ категория, по буква „а”, се определят:”общински пътища, улици от първостепенна улична мрежа ІІІ иІV клас и съоръженията към тях.” Предметът на обществената поръчка са хидротехнически съоръжения и като такива не принадлежат към посочената група и категория строежи.

Отговор 5) Да се чете: чл.137,ал.1,т.3 от  ЗУТ като строежи ІІІ категория, по буква „б” - елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации. Участника трябва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи ЧЕТВЪРТА група, строежи от ТРЕТА категория”

Въпрос 6) В Обявлението за обществена поръчка, Раздел ІІІ, т.1.2 Условия и начин на финансиране и плащане е записано: „Допустимо е авансово плащане, като максималният му размер не може да е повече от 50% от стойността на договора. Подробни условия за начина на плащане са посочени в проекта на договора.” В проекто договора, Приложение 1 към Документацията за участие, т.ІV Ред и условия на плащане, чл.6,т.1 се съдържа условието: Авансово плащане в размер на ……..лв. без ДДС или …… лв. с ДДС(до 50% върху стойността на договорната цена), в срок до 30 (тридесет) дни от откриване на строителната площадка”, т.е. не е указан точният размер на авансовото плащане. Моля да уточните по какъв начин  и къде участниците следва да укажат желания размер на авансово плащане в офертата си.

Отговор 6) Не е необходимо участниците да указват желания размер на авансово плащане в офертата.

ЛЪЧЕЗАР ЯКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ


11.03.2014г.
05.03.2014г.
20.02.2014г.
19.02.2014г.

23.01.2014г.
  
15.01.2014г.
08.01.2014г. 
А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Гулянци през 2014-2015 год.”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 18.12.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци.

Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

12.12.2013г.
05.12.2013г.
А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранително-вкусови продукти за училища, детски заведения и ДСП на територията на Община Гулянци през 2014-2015 год.”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 04.12.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци.

Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

28.11.2013г.
П О К А Н А
Община Гулянци кани всички жители на общината на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2014 година, на 28.11.2013г. от 14:00 часа в Конферентната зала      (в сградата на Бюрото по труда гр. Гулянци).
   
20.11.2013г.
15.11.2013г.
05.11.2013г.
04.11.2013г.
30.10.2013г.
Община Гулянци бе домакин на поредната работна среща по съвместен проект на Румъния и България по Програмата за трансгранично сътрудничество. В рамките на събитието партньорите представиха презентации относно степента на реализацията на дейностите по проекта. Очаква се той да бъде финализиран до края на годината. Окръг Телеорман и Община Гулянци представиха и плановете си за нови проекти през следващия програмен период, като много от тях също е възможно да бъдат реализирани в партньорство. >>>
А К Т У А Л Н О
     Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване на ефективността и организацията на работа на община Гулянци”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., обособени в следните позиции: Обособена позиция № 1 - Извършване на функционален анализ, който обхваща всички общински структури и функции; Обособена позиция № 2 - Оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси в общинската администрация на община Гулянци; Обособена позиция № 3 – Повишаване капацитета на служителите на общинската администрация за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните задължения, открита с Решение №РД 09-389/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 25.10.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
  
24.10.2013г.
21.10.2013г.
  
09.10.2013г.
А К Т У А Л Н О

Уважаеми дами и господа

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проект« Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци», финансиран поДоговор № 15/321/01374 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, открита с Решение №РД 09-393/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 09.10.2013 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

08.10.2013г.

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Управление и отчитане по проект „Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, открита с Решение №РД 09-391/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 08.10.2013 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
07.10.2013г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, открита с Решение №РД 09-390/31.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 08.10.2013 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

07.10.2013г.

    

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци, финансиран по Договор № 15/321/01374 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, открита с Решение №РД 09-354/10.07.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 03.10.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!
02.10.2013г. 
     
02.10.2013г.
30.09.2013г. 

 

 А К Т У А Л Н О

 Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на «Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци.", открита с Решение №РД 09-396/01.08.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 30.09.2013 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

26.09.2013г.


Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема по обособени позиции- Община Гулянци”, открита с Решение №РД 09-396/01.08.2013г. на Кмета на Община Гулянци, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 30.09.2013 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници!

25.09.13г. 

24.09.2013г.
23.09.2013г.
19.09.2013г.
18.09.2013г.
16.09.2013г.

Новата учебна година започна за 812 ученика от община Гулянци. 65 от тях са първокласниците, за които това бе първият и най-вълнуващ ден в училище. >>>

       
   
А К Т У А Л Н О

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”, финансиран по Договор № 15/321/01143 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 09.09.2013 год. от 10:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

05.09.2013г.
05.09.2013г.