bg en
Обществен съвет >>>

На 21 август 2013г. бе учреден Обществен съвет към Община Гулянци. Съвета е консултативен орган към Кмета на общината и изразява волята на структурите на гражданското общество в следните области: Териториално развитие и благоустрояване; Околна среда и екология; Икономическо развитие; Образование и младежки дейности; Култура; Гражданско общество и правов ред; Обществен ред и сигурност; Здравеопазване и социални дейности. Съветът не е юридическо лице и ще работи в обществена полза, като основните му цели ще бъдат: да осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот; да служи като постоянна форма на диалог между местните общински власти и структурите на гражданското общество; да отговори на законния стремеж на обществените и икономическите групи, на структурите на гражданското общество да изразяват мнения, становища и предложения по отношение на актове на местната власт, които засягат техните интереси; да спомага за ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските организации, изразяващо се в:   обмен на информация; партньорство по програми и проекти;   координация на дейностите, свързани с развитието на Община Гулянци. Съветът ще осъществява дейността си на основата на принципите на откритост, независимост, доброволност,  сътрудничество и взаимодействие с местните държавни и общински органи, равнопоставеност и публичност. Членовете на съвета не получават възнаграждение за труда си.

Обществения съвет е отворена организация и към него могат да се присъединяват граждани с активна гражданска позиция, посветили себе си в полза на обществото.

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Ръководство:

      Председател   -                        Емилия Петрушева гр. Гулянци

      Заместник-председател   -   Тодор Георгиев с. Долни Вит

      Секретар   -                                Зорница Иванова гр. Гулянци

      Членове:                                     Марин Петракиев с. Брест

                                                            Цветан Чортанов с. Сомовит

           

Членове:

       Лиляна Василева с. Дъбован

       Пламен Линков гр. Гулянци

       Велко Велков гр. Гулянци

       Венцислав Парашкевов с. Гиген

       Станислав Диков с. Милковица

       Мадлена Петкова с. Ленково

       Валентина Мандрачелова с. Шияково

       Галя Боянова с. Дъбован

       Кунка Янкова с. Загражден

       Малина Димитрова с. Искър

       Сергей Стефанов с. Крета

       Данко Иванов гр. Гулянци

 

За контакти:

      Емилия Петрушева  тел: 0878 514066

      Зорница Иванова тел: 0896 685757

      Велко Велков тел: 06561 3130