bg en
Общинска администрация >>> > Обществени поръчки /ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/


 • СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ЧРЕЗ ОБЯВА по чл.20, ал.3 от ЗОП   05.08.2016г. 
 

 
 • ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ   27.07.2016г.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр.Гулянци по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Жилищен блок 1, гр. Гулянци, ул. „Г. С. Раковски” № 6, УПИ XVI, кв. 11;

Обособена позиция №2: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на обект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Жилищен блок 3, гр. Гулянци, ул. „Добруджа” № 2, УПИ VI, кв. 10А.

Документация >>>

Решение >>>

Обявление >>>

Обследване за енергийна ефективност блок №1 >>>

Обследване за енергийна ефективност блок №3 >>>


 

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   14.04.2016г.

“Извършване на строително монтажни работи за „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци“

Документация >>>

Обяснителна записка >>>

Геология >>>

Геодезическо заснемане >>>

Проект за рекултивация >>>

Отговор на постъпили въпроси >>>

Отговор на постъпили въпроси >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол 1   част I >>>    част II >>>  


 

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   14.04.2016г.

"ИЗБОР НА ПРОЕКТАНТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ ЗА ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ И ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА  В С.ГИГЕН, С. БРЕСТ , С. ДОЛНИ ВИТ, ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ", ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ПО ПРОГРАМИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ И/ИЛИ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ "

Документация >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол №1 >>>

Съобщение >>>

 

Протокол №2 >>>

Протокол №3 >>>

Решение >>>


 


 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   14.04.2016г.

"Подмяна на дограма в ОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ IX-557, кв.58, с.Милковица"

Документация >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол от работата на комисия >>>

Договор  I част >>>   II част >>>


 

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   13.04.2016г.

„Доставка на 1 бр. употребяван автомобил за нуждите на община Гулянци“

Документация >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>   

Протокол >>>

Съобщение >>>

Протокол >>>

Решение >>>

Договор >>>


 

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   13.04.2016г.

„Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на термопомпа и соларна система в изпълнение на проект „Инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ - Гулянци“

Документация >>>

Отговор на постъпили въпроси >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Съобщение >>>

Протокол >>>

Протокол >>>

Решение >>>


 


 •  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   13.04.2016г.

Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: ”Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци..."

Документация >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол >>>

Съобщение >>>

Протокол >>>

Протокол >>>

Решение >>>


 

 

 

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   05.04.2016г.

„Доставка на специализирано транспортно средство (автомобил) за хора с увреждания за нуждите на община Гулянци”

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>


 

 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   09.03.2016г.

Доставка на устройства и софтуер за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги“ В изпълнение на проект „Алтернатива за независим и спокоен живот” по процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с възложител Община Гулянци.

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол №1 >>>

Съобщение >>>

Протокол №2 >>>

Протокол №3 >>>

Решение >>>


 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   17.02.2016г.

„Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Гулянци през 2016г.

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол >>>

Договор >>>


 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   17.02.2016г.

“Доставка на резервни части за служебните автомобили на Община Гулянци през 2016 год.”

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>


 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   17.02.2016г.

„Доставка на еднократни кутии за храна за нуждите на Община Гулянци /Домашен социален патронаж/ през 2016 г.

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол >>>

Договор >>>


 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   17.12.2015г.   прекратена

„Доставка на строителни и други материали и консумативи за нуждите на Община Гулянци през 2016г.

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>


 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   17.12.2015г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Гулянци за 2016 год.“

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

 


 • ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА   27.11.2015г. 

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗВЕНАТА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016 г. - 31.12.2017 г.”

Документация за участие в процедурата >>> 

Решение >>>

Обявление >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>> 

Съобщение за отваряне на ценови оферти >>>

Протокол №1 >>>

Протокол №2 >>>

Протокол №3 >>>

Решение >>>

Уведомителни писма >>>


 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   28.08.2015г.

„Изготвяне на апликационна форма, извършване на преводи, изготвяне на финансов анализ, комплектоване и входиране на проект: „Възстановяване и оводняване на стари речни корита в защитена зона   „Река Вит BG 0000181”, общ. Гулянци, обл. Плевен”

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол за работата на комисията за разглеждане на оферти за възлагане на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет Изготвяне на апликационна форма, извършване на преводи, изготвяне на финансов анализ, комплектоване и входиране на проект: „Възстановяване и оводняване на стари речни корита в защитена зона   „Река Вит BG 0000181”, общ. Гулянци, обл. Плевен”


 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   28.08.2015г.

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на 2 конкретно определени многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Гулянци, допустими за участие в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Панелен блок № 1 обл. Плевен, гр. Гулянци, ул. „Г. С. Раковски” № 6, вх. А, Б, В и Г; Панелен блок № 3, обл. Плевен, гр. Гулянци, ул. „Добруджа” № 2, вх. А, Б, В и Г”

Документация за участие в процедурата >>>

Актуална документация >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол и писма от работата на комисията за разглеждане на подадените оферти в процедурата за възлагане на обществената поръчка

Протокол №3 >>>

Договор >>>


 

 •  ПУБЛИЧНА ПОКАНА   24.08.2015г.      ОТТЕГЛЕНА

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на 2 конкретно определени многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Гулянци, допустими за участие в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: Панелен блок № 1 обл. Плевен, гр. Гулянци, ул. „Г. С. Раковски” № 6, вх. А, Б, В и Г; Панелен блок № 3, обл. Плевен, гр. Гулянци, ул. „Добруджа” № 2, вх. А, Б, В и Г”

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

 


 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   24.08.2015г.

 

 „Основен ремонт на АИППМП, УПИ ІІ, кв.18, с.Шияково, ул.”Васил Левски” №15В”

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Писма и протокол за работата на комисията за обществена поръчка с предмет "Основен ремонт на АИППМП, УПИ ІІ, кв. 18, с. Шияково, ул. "Васил Левски" № 15В

Договор >>>


 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   24.08.2015г.

 

„Ремонт на покривната конструкция на начално училище „Васил Левски” с. Долни Вит”

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Писма и протокол за работата на комисията за обществена поръчка с предмет "Ремонт на покривната конструкция на начално училище "Васил Левски" с. Долни Вит"

Договор >>>


 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   28.07.2015г.

„Изработка, монтаж и поддръжка на информационни билборди по проект «Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци.»

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол >>>

Договор >>>


 

 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   28.07.2015г.

„Изработка, монтаж и поддръжка на информационни билборди по проект „Изграждане на спортен комплекс в с. Брест, спортен комплекс в гр. Гулянци и спортни площадки в с. Гиген, с. Долни вит, с. Сомовит и с. Милковица”

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол >>>

Договор >>>


 

 

 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   25.06.2015г.

"ПОКРИТ ПАЗАР гр. Гулянци"

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол >>>

Договор >>>


 
 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА   26.05.2015г.

"Благоустрояване на ОДЗ "Незабравка" гр. Гулянци"

 Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол >>>

Договор 29.06.2015г. >>>


 

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   09.04.2015г.

С ПРЕДМЕТ: „Основен ремонт на път PVN 1022, / ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - / ІІ-11/ участък от км 0+00 до км 1+100 с дължина 1.100 км."

Документация за участие >>>        

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

 

Покана за отваряне на Плик №3  "Предлагана цена" на 29.05.2015г. от 10:30 часа >>>

Протокол от работата на комисия >>>

Решение >>>

Договор 30.06.2015г. >>>


 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   09.04.2015г.

С ПРЕДМЕТ: „Текущ ремонт на улици в: гр. Гулянци, с.Ленково, с.Сомовит, с.Шияково, с.Крета, с.Искър, с.Гиген, община Гулянци”

Документация за участие >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Покана за отваряне на плик №3 "Предлагана цена" на 29.05.2015г. от 10:00 часа >>>

Протокол от работата на комисия >>>

Решение >>>

Договор 30.06.2015г. >>> • ПУБЛИЧНА ПОКАНА  08.04.2015г.

„Консултантски услуги за управление на проект „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци" по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол №1 >>>

Протокол №2   19.05.2015г. >>>

Оценка на „Топ Адвайс” ООД >>>

Оценка на  „Проджект Партньрс” ООД >>>

Оценка на „Национално сдружение на малкия и среден бизнес” >>>

Оценка на Сдружение „Евроинтегра” >>>

Приложение 2 към Протокол №2 >>>

Договор  10.06.2015г. >>>


 •  ПУБЛИЧНА ПОКАНА  08.04.2015г.

„Доставка на материали за ремонтни работи на уличната инфраструктура в населените места на територията на община Гулянци“

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯ  04.05.2015г.  I част >>>   II част >>>

ДОГОВОР >>>


 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   22.01.2015г.

„Инженеринг на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър  - граница общини Гулянци и Долна Митрополия- Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г."

 

Документация за участие >>>

Обявление и решение >>>

Разяснения по  документация 04.03.2015г. >>>

Разяснения по документация 04.03.2015г. / Приложение №14 б >>>

Протокол 1 от работата на комисия >>>

Покана за отваряне на Плик 3 "Предлагана цена" на 24.04.2015г. от 09:00 часа >>>

Протокол >>>

Мотивирано решение за избор на изпълнител >>>

Договор  12.06.2015г. >>>


 

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   22.01.2015г.

„Строителен надзор на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318 „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци"

 

Документация за участие >>>

Обявление и решение >>>

Разяснение по документацията    03.02.2015г. >>>

Разяснения по документацията    06.02.2015г. >>>

Протокол №1 >>>

Покана за отваряне на Плик №3  "Предлагана цена" на 18.05.2015г. от 13:00 часа >>>

Протокол №2 >>>

Протокол №3 >>>

Протокол №4 >>>

Решение >>>

Договор >>>


 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА  18.11.2014г.

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Гулянци за експлоатационен сезон 2015 год.

 

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол  03.12.2014г. >>>

 


 

 • ПУБЛИЧНА ПОКАНА  14.11.2014г.

 

“Доставка на 40 броя контейнера тип „Бобър” и 80 броя кофи тип „Мева” за нуждите на  Община Гулянци”

 

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол  02.12.2014г. >>>

 


 

 • ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  12.11.2014г.
„Консултантски услуги за управление на проект „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен, чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци" по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.. >>>

 

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Решение за прекратяване  25.02.2015г. >>> • ПУБЛИЧНА ПОКАНА  27.10.2014г.

„Осигуряване на публичност по проект:„Компетентна и ефективна администрация” BG051PO002/13/2.2-14, Договор №М 13-22-132/20.08.2014г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

Документация за участие в процедурата >>>

Съобщение до средствата за масово осведомяване >>>

Протокол от работата на комисията - 1 част >>>    2 част >>>


 


Протокол №1  04.12.2014г. >>>

Протокол >>>

Сключен договор  04.03.2015г. >>>

Уведомление >>> 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

изх.№5300-171/21.02.2013 год.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Гулянци през 2013 год.”, в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 22.02.2013 год. от 14:30 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

изх.№5300- 63 /25.01.2013 год.
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Технически проект и детайли по изпълнението му” във връзка с  изпълнение на дейностите по проект MIS-ETC Code:119, № 2(3i)-1.1-8 „Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Cernetu(DJ 506) – Alexandria(E 70), 42+060 km – 53+834 km,  Ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - пристанище Загражден и Ремонт на общински път ІV 11042(PVN 1020), Искър – Славовица, Област Плевен”, финансиран по Договор №46944/17.06.2011., по Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 – 2013г., в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 28.01.2013 год. от 13:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници. 

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

гр. Гулянци, ул. “В. Левски” № 32, тел:6561/2171, е-mail: obshtina_gulianci@mail.bg

изх.№5300-   27   /09.01.2013 год.

                     Уважаеми дами и господа,

Във връзка с приключил етап от работата на комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранително-вкусови продукти за училища, детски заведения и ДСП на територията на Община Гулянци през 2013 год.”., в изпълнение на разпоредбите на чл. 69 а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на плик 3, с предлаганата цена на участниците ще бъде на 10.01.2013 год. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Гулянци. Във Връзка с чл.69а, ал.1 от ЗОП ще бъдат отворени ценовите предложения само на допуснатите участници.

ПРОЕКТИРАНЕ - ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ   ПРЕКРАТЕНА

-------------------------------------